Marnotrawstwo żywności w Polsce

Main Article Content

Aleksandra Bednarczuk
Jerzy Śleszyński


Słowa kluczowe : marnotrawstwo żywności, raporty na temat marnotrawstwa żywności, odpady żywności w Polsce
Abstrakt
Artykuł omawia marnotrawstwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. W artykule zwrócono uwagę na trudności związane z definiowaniem problemu i gromadzeniem adekwatnych danych statystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności w Polsce. Zastosowano metodę opisową z wykorzystaniem stosunkowo nielicznych informacji dotyczących skali problemu i prób jego rozwiązania. Podstawowe wnioski dotyczą niepokojącej skali marnotrawstwa żywności w Polsce i konieczności opracowania spójnej z polityką Eurostatu metodyki gromadzenia i prezentacji danych o odpadach żywnościowych.

Article Details

Jak cytować
Bednarczuk, A., & Śleszyński, J. (2019). Marnotrawstwo żywności w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 19–30. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.53
Bibliografia

Banki Żywności (2018). Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje- ogolne/.

Bednarczuk A., Śleszyński J. (2019). Marnotrawstwo żywności - problem pomiaru i dostępności danych (Food waste: the problem of measurement and availability of data). Optimum. Economic Studies, 3, 19-32. (Crossref)

Bio Intelligence Service (2011). Preparatory study on food waste across EU 27. Final Report. Pobrano 14 czerwca 2016 z: http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_ report.pdf.

CBOS (2016). Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_115_16.pdf.

Dziennik Urzędowy L 150 Unii Europejskiej, Rocznik 61, 14 czerwca 2018. Pobrano 14 grudnia 2019 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN

Eurostat (2017). Sustainable development in the European Union. Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an EU Context. 2017 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8461633/KS-04-17-780-EN-N.pdf/f7694981- 6190-46fb-99d6-d092ce04083f.

Eurostat (2018). Pobrano 14 czerwca 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00106&plugin=1.

FAO (2013). Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Summary Report. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf.

FAO (2014). Food wastage footprint. Full-cost accounting. Final Report. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf, data wejścia 14-06-2018.

Federacja Polskich Banków Żywności (2013). Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Dobroczynność bez VAT. Warszawa. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.niemarnuje.pl/files/raport-marnowanie-zywnosci_2013.pdf.

Federacja Polskich Banków Żywności (2016). Nie marnuj jedzenia 2016. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://bzsos.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Nie-marnuj-jedzenia-2016-_-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1-.pdf.

Federacja Polskich Banków Żywności (2018). Nie marnuj jedzenia 2018. Pobrano 10 grudnia 2019 z: https://bankizywnosci.pl/podsumowanie-raportu-nie-marnuj-jedzenia-2018-oraz-debaty-z-udzialem- ekspertow/.

FUSIONS (2016). Estimates of European food waste levels. Stockholm. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste %20levels.pdf.

GUS (2010). Infrastruktura komunalna w 2009 r., Warszawa.

GUS (2012). Infrastruktura komunalna w 2011 r., Warszawa.

GUS (2015). Infrastruktura komunalna w 2014 r., Warszawa.

GUS (2018). Infrastruktura komunalna w 2017 r., Warszawa.

Komisja Europejska (2015). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Bruksela. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://eur-lex.europa.eu/ resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7- 01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF.

Mapa jadłodzielni w Polsce (2018). Dokument elektroniczny. Pobrano z: https://www.google.com/maps/d/u/0/ viewer?mid=1vpCSdHuflmBIw4WWV3VFCQ4L2sU&hl=en_US&ll=52.26310066339572%2C18.268534700000032&z=6, data wejścia 14-06-2018.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2015. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.

Pairon M., Roberti de Winghe M., 2015. The “food waste plug-in” – reference year 2012. Project description and outputs. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://circabc.europa.eu/sd/a/ec3f307e-1107-4d5e-8f7e-12d2ff43b464/20150702_FW_plugin.docx.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Pobrano 14 grudnia 2019 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0178.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,25.html.

Sulik J., 2019. Informacja otrzymana bezpośrednio od pracownika GUS.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, 2018. Pobrano 1 czerwca 2019 z: https://www.senat. gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy ustawodawcze/inicjatywa,25.html.

UN Global Compact (2018). Global Compact Network Poland. Cele Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals, Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty