Wytyczne dla recenzentów opracowań publikowanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
Recenzje stanowią bardzo ważny element pracy naukowo-badawczej pozwalający nie tylko na obiektywną weryfikację jakości prezentowanych wyników badań, ale również na wskazanie potencjalnych udoskonaleń metodycznych, interpretacyjnych czy technicznych.

Pomocny recenzent powinien:
(I) ocenić obiektywnie oryginalność i znaczenie pracy opisanej w manuskrypcie;
(II) odpowiedniość doboru i opisu metodyki badań;
(III) w sposób merytoryczny ocenić jakość przeprowadzonych i zaprezentowanych wyników badań;
(IV) dokonać oceny formalno-technicznej manuskryptu (wymagania).

Elementy te zostały zaprezentowane w formie 15 szczegółowych kryteriów w ustrukturyzowanym druku recenzji, którym przypisano rangi od 1 (najgorszy) do 5 (najlepszy). Przypisanie:
rangi (1) oznacza brak spełnienie danego kryterium
rangi (2) oznacza konieczność dokonania istotnych zmian w danych aspekcie
rangi (3) oznacza konieczność dokonania drobnych zmian w zakresie danego kryterium
rangi (4) oznacza drobne niedociągnięcia w danym aspekcie
rangi (5) oznacza pełne spełnienie danego kryterium.

Obok tego pozostawiono miejsce na szczegółowe komentarze. W przypadku manuskryptu uznanego za akceptowalny lub wymagających drobnych ulepszeń recenzent powinien dołączyć krótki komentarz opisujące jego znaczący wkład wraz z sugestiami dotyczącymi drobnych ulepszeń, jeśli to konieczne. Jeśli manuskrypt wymaga poważnych modyfikacji lub odrzucenia, komentarze recenzenta powinny być jasne i zwięźle sformułowane.

Kierując się ostateczną decyzją na temat przyjęcia lub też odrzucenia recenzent powinien kierować się liczbą uzyskanych punktów (rang) w 15 kryteriach. Opracowania, w których przeważają rangi 4 i 5 wskazują na artykuły nadające się do druku w przedstawionej formie lub wymagające drobnych zmian. Opracowania, w których występuje duża liczba kryteriów z rangami 1 i 2 powinny zostać odrzucone. W przypadku występowania dużej liczby kryteriów z rangami 2 lub też kryteriów z rangami 3 należy wskazać, że artykuł wymaga znaczących poprawek.

Recenzenci są zobligowani do przestrzegania zasad etyki.

Formularz recenzji