Zasady etyczne i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom przy publikowaniu prac naukowych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Członkowie redakcji Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego dokładają starań o utrzymanie wysokich standardów naukowych i etycznych oraz podejmują wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom w tym zakresie. Artykuły składane do kwartalnika są oceniane przez redaktorów i recenzentów pod kątem rzetelności, standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki.

W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego stosuje się kodeks postępowania i normy międzynarodowe ustanowione przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE) dostępny na stronie internetowej (https://publicationethics.org/).

Obowiązki redaktora i członków zespołu redakcyjnego

Odpowiedzialność za publikację artykułów

Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z redaktorami tematycznymi. Decyzje te podejmowane są na podstawie wskazań i szczegółowej oceny artykułu przez dwóch niezależnych i anonimowych dla autora recenzentów. Przy podejmowaniu decyzji redaktor naczelny może korzystać z opinii członków komitetu redakcyjnego oraz członków rady programowej. W decyzji o publikacji uwzględnia się regulacje prawne dotyczące zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Bezstronność i sprawiedliwość

Artykuły nadesłane do redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi, niezależnie od rasy, płci, wyznania religijnego, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy politycznych poglądów autora.

Zasada poufności

Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż autorzy, recenzenci oraz uprawnienie członkowie redakcji i przedstawiciele wydawcy.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Niepublikowane materiały, zawarte w nadesłanych tekstach nie mogą zostać użyte we własnych pracach członków redakcji bez jawnej, pisemnej zgody autora lub autorów. Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji, powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych.

Redakcja czasopisma dąży do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania manuskryptu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji (składając specjalne oświadczenie), współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z manuskryptami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja czasopisma wymaga od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu.

Obowiązki recenzentów

Wkład w decyzje redakcji

Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawek lub odrzuceniu artykułu. Wskazania w tym zakresie powinny być jednoznaczne. Recenzja powinna również pomóc autorowi w poprawie jakości artykułu.

Terminowość

Recenzje powinny zostać przekazane w uzgodnionym wcześniej terminie. Jeżeli recenzent pozostaje w konflikcie interesów lub z innych przyczyn (np. nie czuje się kompetentny w danej dziedzinie) nie może podjąć się recenzji artykułu albo dotrzymać terminu sporządzenia recenzji, to zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Poufność

Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich osobom trzecim, czy omawianie z nimi treści lub wniosków artykułów, z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela redakcji. Recenzje są anonimowe, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów ich artykułów, a recenzenci nie powinni znać tożsamości autorów. Niedopuszczalne jest ujawnianie przez recenzentów osobom spoza redakcji informacji o otrzymaniu do recenzji konkretnych artykułów.

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

Rzetelność źródeł

Recenzenci powinni podać odpowiednie opublikowane wcześniej prace naukowe, które nie zostały zacytowane przez autorów, choć być powinny. Do obowiązków recenzentów należy również przekazanie redakcji informacji o istotnym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się recenzowanej pracy z innymi publikacjami, bez względu na ich autora, lub ewentualnie o innych nieuprawnionych zapożyczeniach oraz o podejrzeniu plagiatu.

Ujawnianie danych i konflikty interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w których mają konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z jednym z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem. Czasopismo wymaga podpisania stosownych oświadczeń.

Obowiązki autorów

Standardy w ogłaszaniu wyników

Autorzy ogłaszający wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładne sprawozdanie z wykonywanej pracy, a także obiektywną dyskusję wyników i określenie ich znaczenia. Podstawowe dane powinny zostać dokładnie zaprezentowane. Praca powinna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej w celu umożliwienia innym powtórzenie prac. Autorzy zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali w tworzeniu artykułu. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne oraz niedopuszczalne. Autorzy powinni być przygotowani do dostarczenia nieprzetworzonych danych źródłowych na potrzeby recenzji.

Oryginalność pracy

Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został też złożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani do innej publikacji. Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi jest nieetyczne.

Autorstwo pracy

Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu, znacząco przyczyniając się do jego powstania, od pomysłu, przez koncepcję i wykonanie, po formułowanie wniosków. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu, mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Zjawiska ghostwriting i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, są nieetyczne i niedozwolone. Wykryte przejawy takiej nierzetelności będą przez redakcję ujawniane publicznie oraz podawane do wiadomości odpowiednich podmiotów, w szczególności instytucji macierzystych autorów i rzekomych autorów. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Autorzy ujawniają w pracy wszelkie źródła finansowania projektu, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz inne przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu.

Błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora czasopisma lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty. W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, redaktor czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu.

COPE