Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Informacje dla autorów artykułów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Standardy publikacji
W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego stosujemy zasady etyki oparte o zalecenia Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE) (standardy COPE). Poniżej przedstawiamy główne wskazówki w tym zakresie:
W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma, w języku polskim i angielskim.
Autor przesyła do redakcji tekst artykułu przygotowany według wymogów redakcyjnych (przygotowanie manuskryptu). Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: problemy_rs@sggw.edu.pl. Autor ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach.
Zaakceptowane przez redakcję artykuły zostaną przekazane do recenzji (etyka publikacji) do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie, artykułu do publikacji.
Lista recenzentów zostanie opublikowana w ostaniem zeszycie w roku oraz na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy wypełniają oświadczenia.
Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Guest authorship (honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, tj. nieprzestrzegania działań wykluczających występowanie opisanych wyżej zjawisk.
Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), a główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Informacje dla autorów artykułów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
Przygotowując manuskrypt do publikacji autorzy powinny kierować się następującym wymaganiami formalno-technicznymi:

Ogólne zalecenie techniczne:
Edytor tekstu: MS Word
Format strony A4, marginesy 2,5 cm
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt dla tekstu oraz 10 pkt dla tabel i wykresów
Interlinia: 1,5
Numeracja stron w stopce
Numeracja wierszy
Opracowanie nie powinno przekraczać 15 stron tekstu wraz z tabelami i rysunkami przygotowanego zgodnie z zaleceniami technicznymi
Tabele i rysunki powinny być przygotowane w wersji edytowalnej i nie powinny przekraczać wielkości formatu b5 (12,5 x 19,5 cm)
Tytuły tabel i rysunków artykułów w języku polskim powinny być przygotowane w wersji polskiej i angielskiej
Dla każdej tabeli i rysunku powinno być podane źródło
W tekście powinny znaleźć się odwołania do wszystkich tabel i rysunków
Wzory i symbole powinny być wstawione do tekstu z wykorzystaniem dostępnych w edytorze tekstu symboli oraz kreatora wzorów
Numeracji podlegają: tabele, rysunki, wzory oraz przypisy dolne
Podziękowania lub informacje o finansowaniu badań (o ile konieczne) powinny być wstawione po bibliografii na końcu opracowania

Struktura(układ) artykułu:
Imię i Nazwisko Autora
Afiliacja Autora
W przypisie dolnym: tytuł naukowy, e-mail, nr ORCID
Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
Abstrakt (od 150 do 200 wyrazów) zawierający: uzasadnienie, cel opracowania, metody badawcze, najważniejsze wnioski (w języku polskim i angielskim)
Słowa kluczowe (3-6) w języku polskim i angielskim
Kody JEL: dostępne na: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
Główna część opracowania w podziale na sekcje np.: Wstęp, Przegląd literatury, Dane i metody badawcze, Wyniki badań, Podsumowanie
Spis literatury w porządku alfabetycznym

Bibliografia i odwołania:
Bibliografię do artykułu oraz odwołania wykonujemy zgodnie z zasadami stylu APA (styl APA link https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/)
Odsyłacze do literatury w pozycjach autorskich według schematu (autor, rok), (Kowalski i Nowak, 2005)
Odsyłacze do literatury w pozycjach nieautorskich (pierwsze słowo tytułu…, rok), (X‑12‑ARIMA …, 2011)
Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym według nazwiska pierwszego autora stosując standardy APA (http://www.apastyle.org). Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach należy dodać dodawanie po roku a, b itd., (Kowalski, 2013a; Kowalski, 2013b)
Sugerujemy co najmniej 15 pozycji.
Poniżej przedstawiamy przykłady różnych pozycji literatury:

Przykłady wybranych pozycji bibliografii:
Artykuł naukowy w czasopiśmie:
Peltzman, S. (2000). Prices rise faster than they fall. Journal of Political Economy, 108(3), 466‑502, DOI: 10.1086/262126.
Elliott, G., Rothenberg, T.J., Stock, J.H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836, DOI: 10.2307/2171846.

Opracowanie dostępne online:
Vavra, P., Goodwin, B.K. (2005). Analysis of Price Transmission Along the Food Chain. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 3, OECD. Pobrano listopad 2018 z : http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/40459642.pdf.
X-12-ARIMA Reference Manual (2011). Washington: US Census Bureau. Pobrano listopad 2018 z: http://www.census.gov/ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf.

Artykuł prezentowany na konferencji:
Goychuk, K., Meyers, W.H. (2013). Short- and long-run relationships between Ukrainian barley and world feed grain export prices. Selected paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association (SAEA) Annual Meeting, Orlando, Florida, 3-5 February 2013, 1‑17.

Publikacja zwarta:
Heady, E.O., Dillon, J.L. (1961). Agricultural production functions. Ames: Iowa State University Press.

Praca zbiorowa pod redakcją:
Lütkepohl, H., Krättzig, M. (eds.). (2007). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.

Rozdział w pracy zbiorowej:
Schmalensee, R. (1989). Inter-Industry Studies of Structure and Performance. W: R. Schmalensee, R. Willig (red.) The Handbook of Industrial Organization (ss. 475-555). Amsterdam: North-Holland.