Informacje dla autorów artykułów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Przygotowując manuskrypt do publikacji autorzy powinny kierować się następującym wymaganiami formalno-technicznymi:

Ogólne zalecenie techniczne:

 • Edytor tekstu: MS Word
 • Format strony A4, marginesy 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman, 12 pkt dla tekstu oraz 10 pkt dla tabel i wykresów
 • Interlinia: 1,5
 • Numeracja stron w stopce
 • Numeracja wierszy
 • Opracowanie nie powinno przekraczać 15 stron tekstu wraz z tabelami i rysunkami przygotowanego zgodnie z zaleceniami technicznymi
 • Tabele i rysunki powinny być przygotowane w wersji edytowalnej i nie powinny przekraczać wielkości formatu b5 (12,5 x 19,5 cm)
 • Tytuły tabel i rysunków artykułów w języku polskim powinny być przygotowane w wersji polskiej i angielskiej
 • Dla każdej tabeli i rysunku powinno być podane źródło
 • W tekście powinny znaleźć się odwołania do wszystkich tabel i rysunków
 • Wzory i symbole powinny być wstawione do tekstu z wykorzystaniem dostępnych w edytorze tekstu symboli oraz kreatora wzorów
 • Numeracji podlegają: tabele, rysunki, wzory oraz przypisy dolne
 • Podziękowania lub informacje o finansowaniu badań (o ile konieczne) powinny być wstawione po bibliografii na końcu opracowania

 Struktura(układ) artykułu:

 • Imię i Nazwisko Autora
 • Afiliacja Autora
 • W przypisie dolnym: tytuł naukowy, e-mail, nr ORCID
 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Abstrakt (od 150 do 200 wyrazów) zawierający: uzasadnienie, cel opracowania, metody badawcze, najważniejsze wnioski (w języku polskim i angielskim)
 • Słowa kluczowe (3-6) w języku polskim i angielskim
 • Kody JEL: dostępne na: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
 • Główna część opracowania w podziale na sekcje np.: Wstęp, Przegląd literatury, Dane i metody badawcze, Wyniki badań, Podsumowanie
 • Spis literatury w porządku alfabetycznym

 Bibliografia i odwołania:

 1. Bibliografię do artykułu oraz odwołania wykonujemy zgodnie z zasadami stylu APA (styl APA link https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/)
 2. Odsyłacze do literatury w pozycjach autorskich według schematu (autor, rok), (Kowalski i Nowak, 2005)
 3. Odsyłacze do literatury w pozycjach nieautorskich (pierwsze słowo tytułu…, rok), (X‑12‑ARIMA …, 2011)
 4. Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym według nazwiska pierwszego autora stosując standardy APA (http://www.apastyle.org). Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach należy dodać dodawanie po roku a, b itd., (Kowalski, 2013a; Kowalski, 2013b)
 5. Sugerujemy co najmniej 15 pozycji.
 6. Poniżej przedstawiamy przykłady różnych pozycji literatury:

Przykłady wybranych pozycji bibliografii:

Artykuł naukowy w czasopiśmie:

Peltzman, S. (2000). Prices rise faster than they fall. Journal of Political Economy, 108(3), 466‑502, DOI: 10.1086/262126.

Elliott, G., Rothenberg, T.J., Stock, J.H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836, DOI: 10.2307/2171846.

Opracowanie dostępne online:

Vavra, P., Goodwin, B.K. (2005). Analysis of Price Transmission Along the Food Chain. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 3, OECD. Pobrano listopad 2018 z : http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/40459642.pdf.

X-12-ARIMA Reference Manual (2011). Washington: US Census Bureau. Pobrano listopad 2018 z: http://www.census.gov/ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf.

Artykuł prezentowany na konferencji:

Goychuk, K., Meyers, W.H. (2013). Short- and long-run relationships between Ukrainian barley and world feed grain export prices. Selected paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association (SAEA) Annual Meeting, Orlando, Florida, 3-5 February 2013, 1‑17.

Publikacja zwarta:

Heady, E.O., Dillon, J.L. (1961). Agricultural production functions. Ames: Iowa State University Press.

Praca zbiorowa pod redakcją:

Lütkepohl, H., Krättzig, M. (eds.). (2007). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Schmalensee, R. (1989). Inter-Industry Studies of Structure and Performance. W: R. Schmalensee, R. Willig (red.) The Handbook of Industrial Organization (ss. 475-555). Amsterdam: North-Holland.