W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich z naciskiem na aspekty międzynarodowe.

Szczegółowa tematyka obejmuje zagadnienia:

  • funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych,
  • konsumpcja żywności i powiązania w ramach łańcucha marketingowego żywności,
  • powiązania ekonomiczne i społeczne pozostałych działów gospodarki z sektorem rolno-żywnościowym,
  • społeczne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa,
  • rola polityk sektorowych i makroekonomicznych w funkcjonowaniu gospodarki rolno-żywnościowej,
  • interakcje między rolnictwem a środowiskiem naturalnym,
  • międzynarodowa integracja rynków rolno-żywnościowych,
  • sektorowe implikacje międzynarodowych przepływy towarów, kapitału, pracy oraz usług,
  • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę rolno-żywnościową.

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (ISSN 2081-6960, e-ISSN 2544-0659, DOI: 10.22630/PRS). Od 1978 roku do 2006 roku Problemy Rolnictwo Światowego były wydawnictwem ciągłym periodycznym. W 2007 zostały przekształcone w Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego i ukazują się jako kwartalnik. Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” (licencja Creative Commons CC-BY-NC) i oferuje dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez stronę internetową. Artykuły posiadają cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych DOI: 10.22630/PRS oraz kody JEL. W ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego stosuje się kodeks postępowania etycznego i normy międzynarodowe ustanowione przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE) oraz system antyplagiatowy Crossref Similarity Check. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Artykuły naukowe podlegają recenzji przez co najmniej dwóch niezależnych i anonimowych specjalistów z danej dziedziny (double-blind peer review).

Redaktorzy naczelni czasopisma:

2007-2013, tom 1  2007 – tom 13 z. 2 2013, Henryk Manteuffel Szoege

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2013-2019, tom 13, z. 3 2013 – tom 19 z. 4 2019, Maria Parlińska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2020 – obecnie, tom 20 z. 1, Mariusz Hamulczuk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zeszyty od 2020 roku są wydawane w wersji elektronicznej.