Ochrona danych osobowych – RODO

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa,
  2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SGGW, za pośrednictwem e-maila: iod@sggw.pl; nr tel.: +48 225935906 lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa,
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pana/Pani autorstwa/współautorstwa, gdzie Pan/Pani występował/a w charakterze Autora/Recenzenta, udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture (http://prs.wne.sggw.pl/) jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. RODO;
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: czytelnicy Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture (http://prs.wne.sggw.pl/) jako pierwotne źródło tych danych;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Redakcji Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture oraz następnych pięć lat;
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pana/Pani autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pan/Pani występował/a w charakterze Recenzenta. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Redakcję Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture.