The World Financial Crisis and The Polish Economy

Main Article Content

Mieczysław Adamowicz
Tomasz Adamowicz

Abstrakt
The subject of the work is to provide an overview of the global financial crisis in the years 2007-2011; its course, symptoms and effects in the world and in Poland. The work presents the causes and the sources of crisis as well as corrective measures taken by governments and financial institutions. The subject literature and information from different national and international financial institutions and organisations were used as a source of research materials and data for analysis. The financial crisis appeared in Poland with some delay and was less intensive than in other developed countries. Anti-crisis measures taken in Poland complied with the recommendations of the European Union and the International Monetary Fund. The measures taken by the Polish central bank concerned the institutional sphere, the manner in which the financial policy worked and how it was pursued, as well as the real sphere of the economy, including especially enterprises, households and public institutions.

Article Details

Jak cytować
Adamowicz, M., & Adamowicz, T. (2019). The World Financial Crisis and The Polish Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 5–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.1
Bibliografia

Adamczyk, M. (2015). Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej (Contemporary financial crisis – causes and consequences for the world economy). Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 13-29.

Adamowicz, M., Adamowicz, T. (2017). Łagodzenie skutków i działania naprawcze jako reakcja na światowy kryzys finansowy w latach 2007-2010 (Alleviating the crisis effects and retrieving anticrisis activities as reaction for global financial crisis 2007-2010). Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 87-102.

Bagus, P. (2011). Czy dojdzie do trzeciego, czwartego i piątego ilościowego luzowania? (Will there be a third, fourth and fifth quantitative loosening?). Available 20.05.2015 from: http://mises.pl/wp-content/uploads/2011/01/ Bagus-czy-dojdzie-do-trzeciego-czwartego-i-piatego-ilosciowego-poluzowania.pdf.

Borcuch, A. (2009). Globalny system pieniężny (The global monetary system). CeDeWu Press, Warsaw.

Costa Navajas, M., Thegeya, A. (2013). Financial soundness Indicators and Banking Crisis, IMF Working Papers, No. 13/263 p. 28. (Crossref)

Czekaj, J. (2010). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę (The impact of the global economic crisis on the Polish economy). In: G. Kołodko (ed.) Globalizacja, kryzys i co dalej? Poltext Sp. z o.o., Warsaw, 189-209.

EC European Economic Recovery Plan 2008. Available 20.07.2015 from: ec.europaeconomy.eu.

Falkowski, K., Teichmann, E. (ed.) (2010). Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy (The Baltic States and Eastern Europe. Reaction to the global economic crisis and regional gas crisis). SGH, Warsaw, 50-55.

Fedor, P. (2015). Działania FED w kryzysie (FED actions in a crisis). Available 30.06.2015 from: http://www.hossaprocapital.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27:dziaania-fed-w-kryzysie&catid=4:referaty&Itemid=9.

Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability (1998). World Economic Outlook, Chapter IV, International Monetary Fund.

Friedman, M., Schwartz, A. (1972). A monetary history of the United States: 1867-1960. Princeton University Press.

Fukuyama, F. (2011). Nie stać nas na kapitalizm (We can not afford capitalism). „Foreign Affairs”, transl. „Forum”, April 26, 2011. Available 15.06.2015 from: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1515186,nie-stac-nas-na-kapitalizm.read.

Glapiak, E. (2009). Pesymizm rodzi recesję (Pessimism creates a recession). Rzeczpospolita, 74, Warsaw.

Global Financial Stability Report, 2010, International Monetary Fund, Washington DC April. Available from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/.

Gruszczyńska-Brożbar, E. (2009). Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego (The functioning of the Warsaw Stock Exchange in the light of the global financial crisis). ZN US Ekonomiczne Problemy Usług, 40, 129-136.

GUS, Stopa bezrobocia w latach 1990-2015 (Unemployment rate 1990-2015). Available 15.05.2015 from: http://stat.gov.pl.

GUS, Rachunki kwartalne PKB w latach 2007-2013 (Quarterly national accounts 2007-2013). Available 10.04.2015 from: stat.gov.pl.

GUS, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (Report on the state of the sector of small and medium enterprises). Available 21.08.2015 from: www.pi.gov.pl.

Iwanicz-Drozdowska, M. (2015). Restrukturyzacja banków Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego (Restructuring of European Union banks during the global financial crisis). Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.

Kolany, K. (2015). Ekonomiści krytykują Plan Paulsona (Economists criticize Paulson's Plan). Available 30.06.2015 from: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekonomisci-krytykuja-8222-Plan-Paulsona-8221-1836919.html.

Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki, M. (2010). Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego (Global financial markets crisis – impact on the Polish financial market and implications for the real sector of the economy). Bank i Kredyt, 6, 45-70.

Kumhof, M., Zoltan, J. (2016). The truth about Banks FD Finance and Development, A Quarterly Publication of the International Monetary Fund, March 2016, 53(1), 50-53. (Crossref)

Luzowanie ilościowe (Quantitative loosening). Available 17/05/2015 from: http://finansopedia.forsal.pl/wiki/ Luzowanie_ilo%C5%9Bciowe.

Ministry of Finance. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych (Quarterly information on the macroeconomic situation and the condition of public finances). Available 24.04.2015 from: www.wneiz.pl/nauka.

Minsky, H. (2000). The Financial Instability Hypothesis, Levy Economics Institute Working Paper 1992, No. 74; Ch. Kindleberger, Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, 4th Edition, John Wiley and Sons Inc.

Mishkin, F. (1992). Anatomy of Financial Crisis. Journal of Evolutionary Economics, 2(2), 115-130. (Crossref)

Miszkin, F.S. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych (The economics of money, banking and financial markets). PWN, Warsaw.

Moshirian, F. (2011). The global financial crisis and the evolution of markets, institutions and regulation. Journal of Banking and Finance, 35(3), 502-511. (Crossref)

Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy (Global financial crisis of the 21st century. Causes, course, effects, forecasts). Wyd. CeDeWu, Warsaw.

Nieborak, T. (2010). Globalny kryzys finansowy, istota, przyczyny, konsekwencje (Global financial crisis – the essence, reasons and consequences). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 72(4), 95-106.

Podstawowe Statystyki GPW (Basic Statistics of the Warsaw Stock Exchange). Available 30.04.2015 from: http://www.gov.pl.

Radomska, E. (2013). Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki (Global financial crisis – causes, trajectory, consequences). Zarządzanie Zmianami 2-3, 1-21.

Rosati, D. (2009). Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007-2009 (Causes and mechanism of the financial crisis in USA 2007-2009). In: G. Kołodko (ed.) Globalizacja, kryzys i co dalej? Poltext Sp. z o.o., Warsaw.

Sławiński, A. (2008). Przyczyny globalnego kryzysu bankowego (Causes of the global banking crisis). Materiały konferencyjne pt. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warsaw.

Sotała, Ł. (2012). Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej. Roczniki Naukowe SERiA, 14(4), 104-109.

Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych (The situation on the credit market. Survey results for chairpersons of credit committees). Departament Systemu Finansowego NBP, Warsaw, 2009. Available 15.05.2015 from: http://www.nbp.pl.

Wojtyna, A. (ed.). (2011). Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju (The financial crisis and its consequences for countries on the medium level of development). PWE, Warsaw.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.