W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich z naciskiem na aspekty międzynarodowe.

Szczegółowa tematyka obejmuje zagadnienia:

  • funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych,
  • konsumpcja żywności i powiązania w ramach łańcucha marketingowego żywności,
  • powiązania ekonomiczne i społeczne pozostałych działów gospodarki z sektorem rolno-żywnościowym,
  • społeczne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa,
  • rola polityk sektorowych i makroekonomicznych w funkcjonowaniu gospodarki rolno-żywnościowej,
  • interakcje między rolnictwem a środowiskiem naturalnym,
  • międzynarodowa integracja rynków rolno-żywnościowych,
  • sektorowe implikacje międzynarodowych przepływy towarów, kapitału, pracy oraz usług,
  • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę rolno-żywnościową.