Sytuacja na rynku ziemi rolniczej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane problemy)

Main Article Content

Joanna Szymańska


Słowa kluczowe : Europa Środkowo-Wschodnia, ziemia rolnicza, podaż, popyt, cena
Abstrakt
Artykuł prezentuje ważniejsze czynniki wpływające zarówno na podaż, jak i na popyt ziemi rolniczej w takich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia. W opracowaniu poddano także analizie zmiany cen sprzedaży gruntów rolnych w badanych krajach za lata 2005-2015. Wskazano zarówno okresy wzrostu tych cen jak i ich spadku oraz główne czynniki, które miały wpływ na te zjawiska. Stwierdzono, że w badanych krajach nie ukształtował się właściwie funkcjonujący rynek ziemi rolniczej.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, J. (2019). Sytuacja na rynku ziemi rolniczej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane problemy). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), 97–107. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.50
Bibliografia

Bański, J. (2017). Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej (Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe). Wieś i Rolnictwo, 1(174), 7-22. DOI: 10.7366/wir012017/01. (Crossref)

Czyżewski, A. (2010). Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w okresie transformacji gospodarki Polski (1990-2009) (Relationship between Macroeconomics Environment and Agriculture in the Period of the Transformation of Poland's Economy 1990-2009). Roczniki Naukowe SERiA, 12(1), 23-28.

Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A. (2004). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski (Agriculture of the European Union and Poland). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.

de Jesus, I.M., Sławińska, N. (2016). Kształtowanie się cen gruntów rolnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Price Formation of Agricultural Land in Poland on The Background of Selected Countries of The European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, 45-51. (Crossref)

Dzun, W. (2007). Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej w Polsce (Agricultural Land Resources Management in Poland). Wieś i Rolnictwo, 2(135).

Dzun, W., Musiał, W. (2013). Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym (The Regional Dimension of Agricultural Land Development in Poland in Pre- and Post-accession Periods). Wieś i Rolnictwo, 4(161), 62-78.

Heijman, W., Krzyżanowska, Z., Gędek, S., Kowalski, Z. (1997). Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (Agricultural Economics. An Outline of the Theory). Wydawnictwo Fundacja Rozwoju SGGW. Warszawa.

Kapusta, F. (2008). Agrobiznes (Agribusiness). Wydawnictwo CDiI Difin. Warszawa.

Majchrzak, A. (2015). Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej (Farmland in the EU as a Result of the Evolution of the CAP). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju (Agricultural Land Market in Poland - Conditions and Development Trends). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.

Maśniak, J. (2013). Koniunktura gospodarcza a rynek ziemi rolniczej (Business Cycle and Agricultural Land Market). Roczniki Naukowe SERiA, 15(3), 224-228.

Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia (Diversification of Agricultural Development in Regions of the European Union in the Aspect of its Sustainability). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1161) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pobrane 15 listopada 2018 z http:// dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1161/1.pdf.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017 (Statistical Yearbook of Agriculture 2017). (2018). Warszawa: GUS.

Rynek ziemi ziemi rolniczej (Agricultural Land Market). (2016). Analizy Rynkowe, 19. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Sikorska, A. (2010). Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Regional Diversity in Agricultural Development and its Impact on Economic and Social Problems of Rural Areas). W: A. Kowalski (red.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza) (s. 153-164). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Szymańska, J. (2012). Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne (Land Resources Management in Poland - Theoretical and Practical Aspects). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

Szymańska, J. (2013). Ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym w opinii respondentów z województwa dolnośląskiego (Prices of Agricultural Land in Private Trade in the Opinion of Respondents from Dolnośląskie Province). Roczniki Naukowe SERiA, 15(3), 339-343.

Szymańska, J. (2014). Ziemia w agrobiznesie jako podstawowy zasób i środek produkcji reprezentujący warunki przyrodnicze (Land in Agribusiness as a Basic Resource and Means of Production Representing Natural Conditions). W: S. Urban (red.). Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tańska-Hus, B. (2009). Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków (Agricultural Lease in Poland over the Centuries). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław.

Tarnowska, A. (2014). Zmiany zasobów produkcyjnych rolnictwa krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012 (Changes in Agricultural Production Resources of European Union Countries in 2005-2012). W: A. Olszańska (red.). Agrobiznes w teorii i w praktyce (s. 146-156). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Urban, S. (2006). Konkurencja na rynku ziemi rolniczej (Competition on the agricultural land market). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1118, 459.

Zadura, A. (2005a). Europejski rynek ziemi rolniczej. Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe (European Agricultural Land Market. Agricultural Land Market. Market Analysis), 8. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Zadura, A. (2005b). Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Agricultural Land Management in the Countries of Central and Eastern Europe). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Zadura, A. (2009). Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w państwach europejskich. Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe (Current Problems of the Agricultural Land Market in European Countries. Agricultural Land Market. Market Analysis), 12. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Zadura, A. (2010). Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w państwach europejskich. Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe (Current Problems of the Agricultural Land Market in European Countries. Agricultural Land Market. Market Analysis), 13. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.