Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych

Main Article Content

Olga Podlińska
Adam Zając


Słowa kluczowe : przetwórstwo spożywcze, przemysł, formy własności, spółdzielczość, spółdzielczość gminna
Abstrakt
Przemysł spożywczy zajmuje ważne miejsce w polskiej i unijnej gospodarce. Należy on do najszybciej rozwijających się części gospodarki żywnościowej. Jest działem gospodarki, w którym dokonały się głębokie przekształcenia strukturalne. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przemian, które dokonały się w polskim przemyśle spożywczym. Przedstawione one zostały w wybranych latach z perspektywy czasowej 1995-2016. Odniesiono się również do przemian własnościowych jakie dokonały się w tym okresie. W części empirycznej wykorzystano dane z Roczników Statystycznych Przemysłu Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie wskazano m.in. udział przetwórstwa spożywczego w produkcji sprzedanej przemysłu jak również zwrócono uwagę na zatrudnienie i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziale przetwórstwa spożywczego.

Article Details

Jak cytować
Podlińska, O., & Zając, A. (2019). Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 140–150. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.30
Bibliografia

Brodzinski, M.G. (2014). Oblicza Polskiej Spółdzielczości Wiejskiej (Faces of Polish Rural Cooperatives). Warszawa.

Chechelski, P., Kwasek, M., Mroczek, R. (2016). Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy (Changes in the environment of the food industry under the influence of globalization. Selected problems). Warszawa: IERiGŻ PIB.

Czyżewski, A. (1992). Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie (Food economy in Poland and the region). PWE, Warszawa.

Davis, J., Goldberg, R. (1957). A concept of agribusiness: Harvard University, Boston.

Ekspertyza „Przemysł spożywczy” pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (ABS) wynikających z postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (Protokół z Nagoi) do Konwencji o różnorodności biologicznej (Expertise of the "food industry" in terms of the impact of the introduction of new regulations on access to genetic resources and the sharing of benefits arising from the use of these resources (ABS) resulting from the provisions of the Protocol on Access to Genetic Resources and fair and equitable sharing of the benefits arising from the use of these resources (the Nagoya Protocol) to the Convention on Biological Diversity).

Firlej, K. (2017). Przemysł spożywczy w Polsce. Nowa ścieżka rozwoju (Food industry in Poland. A new development path). Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.

Goldberg, R.A. (1968). Agribusiness Coordination, Boston.

Gołębiewski, J. (2014). Zmiany produktywności pracy w łańcuchu żywnościowym w Polsce (Changes of Labor Productivity in the Food Chain in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360, 91-98. (Crossref)

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Difin, Warszawa.

Martynowski, M., Piechowski, A. (2014). Spółdzielczość Wiejska (Rural Cooperatives). Warszawa.

Mierzwa, D. (2009). Przedsiębiorstwo spółdzielcze – dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju (Cooperative Company- Previous Experience and Directions of Development). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(3), 293-301.

Mroczek, R. (2018). Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku (The Position of the Food Industry in Poland’s Food Chain at the Turn of the 20th to the 21st Century). Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 23-37. (Crossref)

Podlińska, O. (2017). Przetwórstwo spożywcze w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Food processing in Poland against the European Union countries). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 18/67, 137-145. (Crossref)

Roczniki Statystyczne Przemysłu (Statistical Yearbooks of Industry). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Szczepaniak, I., Drożdż, J., Tereszczuk, M. (2016). Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce (Changes of subjective structures of the Polish food industry). Przemysł Spożywczy, 70(6), 8-11.

Urban, R., Szczepaniak, I., Mroczek, R. (2010). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza) (The Polish food sector in the first years of membership) (synthesis), IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Urban, R. (2012). Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Evaluation of the cohesion of developmental processes of agriculture and the food industry), nr 1, Warszawa, 3-17.

Wicki, L., Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze (Changes to the importance of agribusiness in the economy and its internal structure). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 20-32.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty