Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego

Main Article Content

Dariusz Żmija


Słowa kluczowe : małe gospodarstwo rolne, efektywność, wspólna polityka rolna
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena efektywności wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne, które realizowane były w latach 2004-2015 przez małe gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Badania wykazały, że gospodarstwa najczęściej wykorzystywały środki pomocowe na realizację inwestycji polegających na uzupełnianiu i unowocześniana swojego parku maszynowego oraz budowie lub modernizacji obiektów gospodarskich, co doprowadziło do powiększenia zasobów rzeczowych tych gospodarstw, a także unowocześnienia prowadzonej w nich produkcji. Badania wykazały stosunkowo niską efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne. Ponadto stwierdzono istnienie istotnej statystycznie, dodatniej zależności między wielkością gospodarstwa, a efektywnością wykorzystania środków.

Article Details

Jak cytować
Żmija, D. (2018). Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 334–341. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.60
Bibliografia

Davidova, S., Fredriksson, L., Bailey, A. (2009). Subsistence and Semi-subsistence Farming. School of Economics Discussion Papers, University of Kent.

Dzun, W. (2013). Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki (Polish agricultures' small farms: an effort to define this category and its characteristics). Wieś i Rolnictwo, 2, 9-27.

Eurostat (2016), Small and large farms in the EU - statistics from the farm structure survey.

Hubbard, C. (2009). Small farms in the EU, how small is small? 111th EAAE-IAAE Seminar Small Farms: Decline or Persistence. 26-27 June 2009. University Kent, Canterbury.

Kostov, P., Lingard, J. (2004). Subsistence Agriculture in Transition Economies: Its Roles and Determinants. Journal of Agricultural Economics, 55(3), 565-579. (Crossref)

Musiał, W. Drygas, M. (2013). Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych (Dilemmas of the proces of delimitation of small farms), Wieś i Rolnictwo, 2, 55-74

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Evaluation of the enterprise according to global standards), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

What is a small farm? (2011). EU Agricultural Economic Briefs, No 2 – July 2011.

Wilkin, J. (2013). Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej (Axiology and praxeology of policy towards small farms in Poland and the European Union), Wieś i Rolnictwo, 2, 43-54

Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Żmija, D. (2016). Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms), Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Żmija, K. (2014). Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (Development of entrepreneurship in rural areas with the use of European Union funds). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 253-261. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.