Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą

Main Article Content

Katarzyna Żmija


Słowa kluczowe : działalność pozarolnicza, pozarolnicza gospodarka wiejska, małe gospodarstwa rolne, rolnictwo
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja czynników wynikających z prowadzenia działalności pozarolniczej w małych gospodarstwach rolnych oraz zbadanie ich wpływu na prowadzoną w nich rolniczą działalność produkcyjną. Poznanie tych prawidłowości umożliwi świadome stymulowanie ze strony państwa małych gospodarstw w celu rozwijania działalności pozarolniczej, która zapewni im dodatkowe, a często wiodące źródło dochodów. Zaprezentowano wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób posiadających małe gospodarstwa rolne, prowadzących równocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą. Wyniki badań wykazały, iż w większości przypadków prowadzona działalność pozarolnicza pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego dzięki możliwości zastosowania ich również na potrzeby prowadzenia działalności pozarolniczej. Charakter wpływu działalności pozarolniczej na działalność rolniczą zależy jednak w dużym stopniu od jej rodzaju i stopnia powiązania z gospodarstwem rolnym.

Article Details

Jak cytować
Żmija, K. (2018). Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 342–352. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.61
Bibliografia

Augustyńska-Grzymek, I. (2013). Małe ekonomicznie gospodarstwa rolne w regionie Mazowsze i Podlasie - możliwości ich przetrwania (Farms of small economic size in the Mazowsze and Podlasie region – the chances of their survival). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 5-23.

Błąd, M. (2015). Pluriactivity of farming families – old phenomenon in new times. Pobrane 22.05.2018 z http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/139799/2/vol.%207_12.pdf.

Bogusz, M., Wojewodzic, T. (2012). Agroturystyka - od dywersyfikacji do repozycjonowania działalności gospodarstwa rolnego (Agritourism - from diversification to repositioning of agricultural farm activities). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 211-221.

Davies, J. (2006). Rural non-farm livelihoods in transition economies: emerging issues and policies, electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 3(2), 180-224.

Grochowska, R. (2015). Polish experience from the transformation period and the EU membership, future, challenges and strategies for small farm holders. Pobrane 20.04.2018 z http://www.fao.org/fileadmin/ user_upload /reu/europe/documents/Events 2015 /fcss/pol_en.pdf.

Kassie, G.W., Kim, S., Fellizar, F.P. Jr. (2017). Determinant factors of livelihood diversification: Evidence from Ethiopia. Cogent Social Sciences, 3, 1-16. (Crossref)

Kisiel, R., Jarzębowicz, N. (2017). Non-agricultural business activity in the Olecko District. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(46), 787-794. (Crossref)

Kołoszko-Chomentowska, Z., Sieczko, L. (2014). Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej (Agricultural farm as an entity in the national economy). Ekonomia i Zarządzanie, 6(1), 97-111.

Komisja Europejska. (2008). Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27. Brussels: European Commission. Directorate General for Agriculture and Rural Development.

Krakowiak-Bal, A. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE (Other gainful activity in agricultural holdings in Poland and EU countries). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 209–217.

Kuiper, M., Meijerink, G., Eaton, D. (2007). Rural Livelihoods: Interplay Between Farm Activities, Non-Farm Activities and the Resource Base. W: R.P. Roetter, H. Van Keulen, M. Kuiper, J. Verhagen, H.H. Van Laar (red.) Science for Agriculture and Rural Development in Low-income Countries, Dordrecht: Springer, 77-95. (Crossref)

Mishra, A. (2005). Entrepreneurial motivation in start-up and survival of micro- and small enterprises in the rural non-farm economy. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 3, 289-326. (Crossref)

Musiał, W. (2009). Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce (Reflections on the bankruptcy of family farms in Poland). Wieś i Rolnictwo, 1 (142), 44-61.

Ostromęcki, A., Zając, D., Mantaj, A. (2015). The importance of non-agricultural economic activity of farmers in the modernization process of farms. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14 (4), 83-92.

Parlament Europejski. (2016). Farm diversification in the EU. Pobrane 22.05.2018 z: http://www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf.

Sikorska-Wolak, I. (2011). Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników (Economic diversification of farms as a manifestation of entrepreneurial behavior of farmers). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 9, 29-42.

Sroka, W., Wojewodzic, T. (2010). Agroturystyka – panaceum na problemy rolnictwa (Agritourism - a panacea for agriculture problems). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 57, 31-39.

Tudor, M. 2015. Small scale agriculture as a resilient system in rural Romania. Studies in Agricultural Economics, 117, 27-34. (Crossref)

Wojewodzic, T. (2010). Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział (Divestitions in farms - essence, definitions, division). Wieś i Rolnictwo, 2, 96-108.

Zając, D. (2009). Korzyści i bariery współpracy rolników – przedsiębiorców z otoczeniem instytucjonalnym (Benefits and barriers for cooperation between farmers-entrepreneurs and institutional environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 320(3), 50–64.

Zioło, M., Badach, E. (2013). Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Non-Agricultural Business Activity in Poland in Comparison with Other European Union Countries). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(5), 394-400.

Żmija, D. (2016). Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms in Poland). Warszawa: Difin.

Żmija, K. (2017). Microeconomic factors of the development of enterprises as perceived by rural entrepreneurs of the Małopolskie Province. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(1), 111-120. (Crossref)

Żmija, K. (2016). Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne (Strategies for business activities diversification implemented by farmers possessing small farms). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3), 419-425.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty