Wybrane wskaźniki zachowań Rosjan na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno-spożywczego w latach 2010-2017

Main Article Content

Iwona Batyk


Słowa kluczowe : Federacja Rosyjska, rynek przygraniczny, konsument, embargo, wydatki
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wybranych wskaźników ilustrujących zachowania Rosjan na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno-spożywczego, oraz wskazanie najważniejszych zmian jakie zaszły w latach 2010-2017. Do weryfikacji założeń wykorzystano analizę ruchu granicznego, celu i częstotliwości przyjazdów Rosjan do Polski, a także wielkości i struktury wydatków poniesionych przez Rosjan w Polsce w analizowanym okresie. Artykuł jest wynikiem analizy literatury i opracowań statystycznych. Do analizy danych wykorzystano metody: opisową, szeregów czasowych oraz wnioskowania. Ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej charakteryzuje zmienność dynamiki przyjazdów Rosjan do Polski, na którą wpływ mają m.in. przepisy regulujące zasady funkcjonowania ruchu granicznego między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską, relacje cenowe pomiędzy sąsiadującymi krajami oraz niestabilna sytuacja międzynarodowa. Wszelkie zmiany przepisów regulujących przepływ towarów i usług na granicy polsko-rosyjskiej, znalazły odzwierciedlenie w celu i częstotliwości przyjazdów Rosjan do Polski oraz w wysokości wydatków poniesionych w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Batyk, I. (2018). Wybrane wskaźniki zachowań Rosjan na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno-spożywczego w latach 2010-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 7–22. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.62
Bibliografia

Afanasenko, I. (2015). Consumer Trends in Food and Retail Sector. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network, St. Petersburg. Pobrane 7 czerwca 2018 r. z: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Consumer%20Trends%20in%20Food%20and%20Retail%20Sector_St.%20Petersburg_Russian%20Federation_2-17-2015.pdf.

Anczakowska, L. (2016). Rosyjska gospodarka – informacje sygnalne (Russian economy - signal information). РОССИЯ Twój Rynek, 3-4, 3-14.

Barczyk, R. (2014). Pieniądz w modelach cykli koniunkturalnych (Money in business cycle models). W: J. Stecewicz (red.) Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 103-128.

Beckmann, E. (2014). Landor’s Russian Consumer Report. Landor, Moscow. Pobrane 3 czerwca 2018 r. z: http://landor.com/thinking/landors-russian-consumer-report-an-introduction.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (2013). Mały ruch w dobrym kierunku (Small border traffic in the right direction). Warszawa.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (2014). Mały ruch w dobrym kierunku. Współpraca rosyjsko-polska według mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego objętych programem małego ruchu granicznego (Small border traffic in the right direction. Russian-Polish cooperation according to the inhabitants of the Kaliningrad Oblast covered by the local border traffic program). Warszawa.

Dz.U. z dnia 16 lipca 2012 r. poz. 814 (2012). Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego (Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian Federation on the principles of local border traffic). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000814 (dostęp: 2.07.2018).

Fundacja im. Stefana Batorego (2008). Monitoring przejść granicznych Unii Europejskiej. Raport z badań. 2008. (Monitoring of European Union border crossings. Research report. 2008). Warszawa. http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/monitoring_ przejsc_granicznych_ue.pdf (dostęp: 25.02.2016).

Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2000). Marketing (Marketing). PWE, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2011). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 r. (Border traffic and movement of goods and services at the European Union’s external order on the territory of Poland in 2010). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2012). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 r. (Border traffic and movement of goods and services at the European Union’s external order on the territory of Poland in 2011). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2013). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r. (Border traffic and movement of goods and services at the European Union’s external order on the territory of Poland in 2012). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2014). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. (Border traffic and movement of goods and services at the European Union’s external order on the territory of Poland in 2013). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2015). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r. (Border traffic and expenses made by foreigners in Poland and Poles abroad in 2014). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2016). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r. (Border traffic and expenses made by foreigners in Poland and Poles abroad in 2015). Warszawa-Rzeszów.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2016 r. (Border traffic and expenses made by foreigners in Poland and Poles abroad in the I quarter 2016). Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2016 r. (Border traffic and expenses made by foreigners in Poland and Poles abroad in the II quarter 2016). Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2017). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r. (Border traffic and expenses made by foreigners in Poland and Poles abroad in 2016). Warszawa-Rzeszów.

Gruenewald, P.J., Johnson, F.W., Treno, A. (2002). Outlets, drinking and driving: a multilevel analysis of availability. Journal of Student Alcohol, 63, 460-467. (Crossref)

Grzega, U., Kieżel, E. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów (Trends in consumer behavior). W: M. Bartosik-Purgat (red.) Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe Warszawa. PWE, s. 31-51.

Izba Celna w Olsztynie (2017). Wartość rachunków krajowych zarejestrowanych w Oddziałach Celnych na granicy polsko-rosyjskiej (The value of national accounts registered in Customs Branches at the Polish-Russian border). Olsztyn.

Izba Celna w Olsztynie (2018). Wartość rachunków krajowych zarejestrowanych w Oddziałach Celnych na granicy polsko-rosyjskiej (The value of national accounts registered in Customs Branches at the Polish-Russian border). Olsztyn.

Kasouf, Ch., Nikitina, S. (2013). Consumer research to revitalize a Russian Brand. Worcester Polytechnic Institute.

Kaynak, E., Kucukemiroglu, O., Hyder, A.S. (2000). Consumers' Country-of-origin (COO) Perceptions of Imported Products in a Homogenous Less-developed Country. European Journal of Marketing, 34 (9/10), 1221-1241. (Crossref)

Kita, K., Poczta, W. (2012). Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (Competitive position of the Polish agri-food sector in the Commonwealth of Independent States market). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 65-76.

Komenda Główna Straży Granicznej. Biuletyn Straży Granicznej. Pobrane 5 czerwca 2018 r. z: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/ statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html.

Pesu, S. (2013). Consumer Behaviour in Russia. Pobrane 31 stycznia 2017 r. z: https://www.awaragroup.com/upload /pdf/Awara-Group-Consumer-Behaviour-in-Russia.pdf.

Powęska, H. (2011). Functions of retail trade in the borderlands of Poland – a theoretical perspective. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 10(2), 65-74.

Powęska, H. (2014). Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą, Białorusią Rosją (The share of unregistered purchases of non-food products in Poland's trade turnover with Ukraine, Belarus and Russia). Roczniki Naukowe SERiA, 16(3), 236-241.

Reardon, J., Miller, Ch., Vida, I., Kim, I. (2005). The Effects of Ethnocentism and Economic Development on the Formation of Brand and ad Attitudes in Transitional Economies. European Journal of Marketing, 39, 737 754. (Crossref)

Russia: Reaching the consumer. (2017). Pobrane 31 stycznia 2017 r. z: https://en.portal.santandertrade.com/ analyse-markets/russia/reaching-the-consumers.

Samiec, S. (1994). Customer Evaluation of Products in a Global Market. Journal of International Business Studies, 25 (3), 570-604. (Crossref)

Sharma, P., Wu, Z. (2015). Consumer Ethnocentrism vs. Intercultural Competence as Moderators in Intercultural Service Encounters. Journal of Services Marketing, 29, 93-102. (Crossref)

Studzińska, D.B., Rzyski, S. (2015). Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Pogranicze polsko-rosyjskie po wejściu życie małego ruchu granicznego (Border transformation and its impact on the region. The Polish-Russian borderland after entering the life of small border traffic). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LXX (2), 179-190. (Crossref)

Szczepanik, K. (2013). Drożyzna w rosyjskich sklepach – gubernator bije pięścią w stół, a polscy handlowcy zacierają ręce (It is expensive in Russian stores - the governor beats his fist on the table, and Polish traders rub their hands). Pobrane 20 stycznia 2017 r. z: http://www.europamaxima.eu/publikacje/86/56/Drozyzna-w-rosyjskich-sklepach-gubernator-bije-piescia-w-stol-a-polscy-handlowcy-zacieraja-rece.

Walaszczyk, A., Ordziński, M. (2014). Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów – badania analizy. (The importance of traceability management food products for consumers – research and analysis). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 177-185.

Wang, C., Chen, Z. (2004). Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderation Effects. International of Consumer Marketing, 21(6), 391-400. (Crossref)

Zhou, L., Yang, Z., Hui, K. (2010). Non-Local Brands? A Multi-Level Investigation into Confidence in Brand Origin Identification and Its Strategic Implications. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(2): 202-218. (Crossref)

Żukowski, A. (2013). Mały ruch graniczny między Polską a Rosją – wstępne konkluzje (Small border traffic between Poland and Russia – preliminary conclusions). W: W. Kotowicz., W.T. Modzelewski, A. Żukowski (red.). Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 55-63.

Лукьянова, Н.Ю. (2015). Моделирование потребителскoгo cпроca нa продукты питания в Калининградской области (Modeling consumer's food for food in the Kaliningrad Region). Вестник Балтийского Федерального Университета им. И. Канта, 3, 77-83.

Национальное Рейтинговое Агентство (2014). Сельское хозяйство в России: итоги 2014 г.(Agriculture in Russia: the results of 2014). Pobrano 25 marca 2017 r. z: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/sel_ hoz_2014.pdf.

Никифорова, И.В., Огнева, Н.Ф. (2014). Оценка уровня потребления продовольствия как основы обеспечения продовольственной безопасности на примере Калининградской области (Estimation of the level of food consumption as a basis for ensuring food security on the example of the Kaliningrad region). Молодой ученый, 19 (78), 27-30.

Никифорова, И.В. (2015). Импортная продовольственная зависимость как угроза продовольственной безопасности калининградской области (Imported food dependence as a threat to food security in the Kaliningrad region). Вестник Балтийского Федерального Университета им. И. Канта, 3, 84-90.

Федеральная Tаможенная Cлужба (2015). Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, с освобождением от уплаты таможенных платежей (Goods for personal use, transported across the customs border, with exemption from customs payments.). Pobrano 31 stycznia 2017 z: http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2015-12-09-11-56-14&catid=5: 2008-10-20-15-38-16&Itemid=1795.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.