Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Main Article Content

Monika Wojcieszak
Norbert Szalaty
Weronika Wyduba


Słowa kluczowe : rolnictwo zrównoważone, PROW 2014-2020, ARiMR, producenci
Abstrakt
Producenci rolni chcąc sprostać oczekiwaniom rynku coraz chętniej korzystają z pomocy jaką oferuje Unia Europejka. W artykule podjęto próbę charakterystyki działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz przedstawiono stan wykorzystania środków unijnych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Jak wynika z przeprowadzonych analiz zauważono, iż analizowane działanie jest ważnym projektem służącym ochronie i zachowaniu naturalnych ekosystemów. Rolnicy chętnie uczestniczą w tym projekcie, gdyż otrzymują płatności w zakresie dwunastu pakietów, które służą ochronie wód, gleb, cennych siedlisk przyrodniczych, klimatu, zagrożonych gatunków ptaków, zwierząt gospodarskich, jak również ochronie różnorodności krajobrazu.

Article Details

Jak cytować
Wojcieszak, M., Szalaty, N., & Wyduba, W. (2018). Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 332–341. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.91
Bibliografia

Adamowicz, M. (2000). Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (The role of agrarian policy in sustainable rural development). Roczniki Naukowe SERiA, 2(1), 69-81.

Baer-Nawrocka, A., Szalaty, N. (2017). Produkty ekologiczne w opinii producentów i konsumentów - studium przypadku (Organic products according to producers and consumers - case study). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 138-153. (Crossref)

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 (Agro-environmental and climate measure RDP 2014-2020). W: Facts and figures on organic agriculture in the European Union (2016). European Commission, Agriculture and Rural Development. Pobrane 20 listopada 2017 z: http://ec.europa.eu/ agriculture/rica/pdf/Organic_2016_web_new.pdf

Kiełczewski, D. (2009). Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze – czynnik czy bariera rozwoju?(Sustainable development on a regional scale. Natural environment - a factor or a barrier to development). W: Skup M. (red.), Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych (Sustainable development - aspects of local community development). Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok.

Kociszewski, K. (2011). Środowiskowe aspekty planowanej reformy wspólnej polityki rolnej (Environmental aspects of the planned reform of the common agricultural policy). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 98(3), 84-99.

Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia (Diversification of agricultural development in the regions of the European Union in terms of its sustainability). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2014). Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2014 (Report on the implementation of the Rural Development Programme for the years 2007-2014). Warszawa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016). Przewodnik po działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 (Guide to agrienvironmental and climatic measures RDP 2014-2020). Warszawa.

Niewęgłowska, G., (red.) (2010). Analiza możliwości wykorzystania wskaźników powiązanych z produkcją zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz zaproponowanie wskaźników specyficznych dla produkcji rolnej w Polsce w ramach delimitacji obszarów ONW w 2010 r. (Analysis of the possibility of using production-related indicators proposed by the European Commission (EC) and proposing indicators specific to agricultural production in Poland within the delimitation of LFAs in 2010). Ekspertyza wykonana dla MRiRW, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 (Organic farming in RDP 2014-2020). Pobrane 17 listopada 2017 z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-prow-2014-2020.html.

Sadowski, A. (2012). Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (Sustainable development of agricultural holdings taking into account the impact of the European Union's common agricultural policy). Rozprawy Naukowe 447, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification of rural development in Poland). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Sydorovych, O., Wossink, A. (2008). The Meaning of Agricultural Sustainability: Evidence From a Conjoint Choice Survey. Agricultural Systems, 98(1), 10-20. (Crossref)

Zegar, J.S. (2005). Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Concept of research on socially sustainable agriculture). W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red.) J.S. Zegar, nr 11, IERiGŻ, Warszawa, 9-22.

Żmija, D. (2014). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce (Sustainable development of agriculture and rural areas in Poland), Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 166, 149-158.

Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych (Economics of the environment and natural resources). PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty