Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych

Main Article Content

Jerzy Kopiński


Słowa kluczowe : zmiany organizacyjno-produkcyjne, produkcja rolnicza, oddziaływanie środowiskowe
Abstrakt
W pracy dokonano oceny zmian organizacyjnych i produkcyjności w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych, tj. salda bilansu azotu brutto. Dla wskazania zachodzących tendencji porównywano zmiany pomiędzy okresem lat 2002-2004 a latami 2014-2016. Badania wykazały, że mimo różnokierunkowych zmian m.in. powierzchni poszczególnych roślin uprawnych i pogłowia gatunków zwierząt inwentarskich, kształtowanych głównie przez uwarunkowania ekonomiczne, presja środowiskowa ze strony prowadzonej produkcji rolniczej w Polsce uległa zmniejszeniu. Nastąpiło to, w procesie intensyfikowania produkcji rolniczej przeciętnie w skali kraju. Zjawisko to świadczy o poprawie efektywności gospodarowania azotem w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Kopiński, J. (2018). Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 284–294. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.118
Bibliografia

Environmental indicators for agriculture (2006). OECD Publication Service, Paris, vol. 4, Chapter 3.

Hatfield, J. L., Karlen, D. L (1994). Sustainable Agriculture Systems. Lewis Publisher, Florida.

Józwiak, W. (2013). Warunki gospodarowania oraz zmiany zachodzące w rolnictwie w latach 1989-2010 (The conditions of management and changes occurring in agriculture in 1989-2010). W: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. PSR 2010. Wyd. GUS (red.) W. Józwiak, W. Ziętara. Warszawa, 7-23.

Kopiński, J. (2017a). Bilans azotu brutto - agrośrodowiskowy wskaźnik oddziaływania rolnictwa na środowisko. Opis metodyki, omówienie wyników bilansu na poziomie NUTS-0, NUTS-2 (Gross nitrogen balances (budget) - agrienvironmental indicators of changes of agricultural production. Methodology and the results of balances on the level NUTS-0 (Poland), NUTS-2 (voivodeships)). Wyd. IUNG-PIB Monografie i rozprawy naukowe, Puławy, 55.

Kopiński, J. (2017b). Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski (Evaluation of changes in the efficiency of nitrogen utilization in agricultural production of Poland). Roczniki Naukowe SERiA, 19(1), 85-91. (Crossref)

Kopiński, J. (2018). Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w regionach Polski (Tendencies of changing intensity of nitrogen management in the Polish regions). Roczniki Naukowe SERiA, 20(1), 81-87. (Crossref)

Krasowicz, S. (2009). Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim (Regional diversity of changes in Polish agriculture). Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 15, 9-36.

Kremer, A. M. (2013). Nutrient Budgets EU-27, Norway, Switzerland. Methodology and Handbook. Eurostat/OECD. EC Eurostat, ver. 1.02, Luxembourg, date: 17/05/2013. s. 112.

Matyka, M. (2014). Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii Europejskiej w latach 1961-2012 (Yielding of selected agricultural crops in Poland, Germany and 27 countries of European Union in the years 1961-2012). Roczniki Naukowe SERiA, 16(3), 183-187.

Matyka, M., Kopiński, J. (2016). Tendencje zmian w produkcji roślinnej w Polsce w latach 2000-2014 (Trends in changes in plant production in Poland in 2000-2014 years). Monografie PW IERiGŻ-PIB, R-39, 11-31.

Margues da Silva, J. R., Rebollo, F. J., Sousa, A., Mesquita, P. (2012). Yield potential probability maps using the Rasch model. Biosystems Engineering, 111, 369-380. (Crossref)

Michalczyk, J. (2013). Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru (Main determinants of Poland's food security and an attempt of its measuring). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 315, 577-591.

Mikuła. A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Rocznik Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 39-48.

Nosecka, B. (red.) (2012). Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie (Factors of competitiveness of the agri-food sector in the modern World). Wyd. IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 54.

Ochrona Środowiska 2016 (Envirnomental). (2004-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Poland’s National Inventory Reports 2016, (2016). Wyd. IOŚ-PIB, KOBiZE, Warszawa.

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002…2016 roku (Production of agricultural and horticultural crops in 20002…2016), (2003-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Rembisz, W. (2010). Kwestie efektywności, cen i dochodów producentów rolnych (Productivity, prices and farm producers’ incomes issues). Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 150, 289-302.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). (2005-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych (The economics of agriculture - changes in farms). W: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW (red.) N. Drejerska, Warszawa, 31-48.

Smagacz, J. (2016). Konsekwencje organizacyjne i środowiskowe różnych systemów uprawy roli (Organizational and environmental consequences of different tillage systems). Studia i Raporty IUNG-PIB, 47(1), 71-85.

Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 (The state of the environment in Poland. Report 2014). (2014). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa oraz dane GIOŚ 2017 niepublikowane.

Szajner, P. (2017). Strategiczne aspekty rozwoju sektora cukrowniczego w Polsce po reformie regulacji rynkowych w 2017 r. (Strategic aspects of the development of the sugar sector in Poland after the reform of market regulation in 2017). Mat. Konf. IERiGŻ-PIB, Licheń, 19-21 Czerwiec 2017.

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2001/2002…2014/2015 (Means of production in agriculture). (2002-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002, … 2013 roku (Land use and sown area in 2002…2013). (2002-2013). Wyd. GUS, Warszawa.

Wigier, M. (red.). (2011). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich (Analysis of the effects of agricultural policy implementation on agriculture and rural areas). Wyd. IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014). Warszawa, 26.

Zegar, J. (2014). Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Synteza (Competitiveness of sustainable agriculture. Synthesis). Monografie PW IERiGŻ-PIB, Warszawa,142.1.

Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF. Propozycja Projektu Planu Zwalczania Afrykańskiego pomoru Świń w Polsce (Threats to the pig sector on the part of ASF) (2015). Wyd. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa. Pobrano 11 kwietnia 2017 r. z: http://polsus.pl/images/photos/Wydawnictwa/ASF/ASF.pdf.

Zwierzęta gospodarskie w 2014…2016 roku (Farm animals in 2014…2016). (2015-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.