Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu

Main Article Content

Krzysztof Pawłowski


Słowa kluczowe : pszczelarstwo, Wielkopolska, fundusze unijne, wsparcie pszczelarstwa
Abstrakt
Poza dostarczaniem niezwykle cennych produktów, pszczoły są jednym z gatunków zdolnych do zapylania roślin entomofilnych. Stąd wspieranie rozwoju pszczelarstwa w obliczu ich znaczenia dla ludzkości wydaje się być niezwykle istotne. W Polsce zadanie to jest realizowane także przy użyciu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Celem artykułu jest zatem określenie roli środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa w województwie wielkopolskim na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Do badań wykorzystano niepublikowane dane WZP w Poznaniu, a także wyniki przeprowadzonej ankiety. Wyniki badań wskazują na pozytywne oddziaływanie środków z UE na rozwój pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, zwłaszcza ze względu na spore zainteresowanie mechanizmem wśród pszczelarzy.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, K. (2018). Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 382–394. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.127
Bibliografia

Agencja Rynku Rolnego, (2006-2017). Sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego (w latach 2005-2016) (Reports on the activity of the Agricultural Market Agency (in the years 2005-2016)), Warszawa.

Bolisęga, E. (2004). Wsparcie produkcji i zbytu miodu (Support for the production and sale of honey). Biuletyn Informacyjny ARR, 12(162), 32-36.

Borowska, A. (2011). Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych (The State and Perspective of the Development of Beekeeping in Poland with Particular Regard to Regionally Specific Honey). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 4, 37-47.

Karliński, S. (2015). Podnoszenie rentowności w gospodarstwie pasiecznym (Raising Profitability in an Apiary). Gospodarka w Praktyce i Teorii; 3 (s. 39-64). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (Crossref)

Madras-Majewska, B., Majewski, J. (2006). Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce (The profitability of and perspectives for honey production in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 58-68.

Majewski, J. (2012). Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej (The beekeeping suport after Poland’s accession to the European Union). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14 (2), 113-117.

Majewski, J. (2015). Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej (The financial support of Polish beekeeping by European Union’s funds). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 110, 67-79. (Crossref)

Majewski, J. (2017). Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski (The role of pollinating insects in ensuring food security in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 182-187.

Ostrowska, W. (1988). Gospodarka pasieczna (Apiary management). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Pawłowski, K.P. (2017). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw pasiecznych województwa wielkopolskiego (Economic situation of apiary farms in the Wielkopolskie voivodship). W: W. Czubak, A. Grzelak (red.) Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie w Polsce oraz na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych (s. 89-100). Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007. (Council Regulation (EC) No 1234/2007). (Crossref)

Semkiw, P. (2017). Sektor pszczelarski w Polsce w 2017 roku (Beekeeping sector in Poland in 2017). Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty