Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne

Main Article Content

Waldemar Gostomczyk


Słowa kluczowe : biogaz, biogazownie, energia odnawialna
Abstrakt
Rynek biogazu rolniczego różni się w poszczególnych krajach europejskich. Zarówno w Europie jak i w Polsce podstawową formą jest wykorzystanie biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W dziewięciu krajach unijnych wytworzony biogaz wykorzystywany jest również w lokalnych sieciach gazowych oraz w transporcie, szczególnie komunalnym. W wytwarzaniu biogazu można opierać się na surowcach rolniczych (Niemcy) lub wykorzystaniu i przetworzeniu wszelkich odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych (Dania, Szwecja). Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki i struktury rozwoju rynku biogazu, wykorzystywanych surowców oraz opłacalności w różnych modelach prawno-finansowych. Przedstawione analizy pozwoliły wnioskować, że w przyszłości biogazownie mogą być ważnym elementem rynku energii, szczególnie na poziomie lokalnym oraz istotna częścią zrównoważonej gospodarki.

Article Details

Jak cytować
Gostomczyk, W. (2017). Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 48–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.26
Bibliografia

Biogas Barometr (2015).

Biogas landscape and specificities in the 3 targeted regions, ISABEL Consortium (2016).

Curkowski, A. (2016). Rynek i perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych, Czysta Energia 2/2016.

Ćwik M. (2016). Biogazownie rolnicze – rynek obecny i perspektywy rozwoju, Polska Izba Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Warszawa 19.04.2016.

Informator Urzędu Regulacji Energetyki (stan na 31.12.2016 r.)

EBA Biogas Report, Madryt 2014.

EurObserv’ER (2015).The state of renewable energies In Europe, Paris 2015.

Gis W., Krupiński, M., Waśkiewicz, J., Żółtowski, A. (2014). Upgraging biogazu dla potrzeb stosowania w silnikach spalinowych Tychy, Baltic Biogas Bus, 4 czerwca 2014 r.

Jasiulewicz, M., Gostomczyk W., Zarębski, P. (2015). Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku, 47-162.

Kovacs, A. (2015). The prezent status and future prospects of the European biogas/biomethane industry, European Biogas Association, Madrit 14 April 2015.

Krajowy Plan Działania w zakresie energii odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki 2010.

Lorenc, K. (2014). Biometan z odpadów w Szwecji – produkcja i zastosowanie, Gdańsk 11.09.2014 Gdańsk, Swedish Biogas International.

Magazyn Biomasa, maj 2016.

Projekt rozporządzenia dotyczącym cen referencyjnych na 2017 r., Ministerstwo Energii.

Raport Biogaz (2016). Bio Alians, październik 2016 r.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925 z dnia 28.06.2016 r.)

Żmuda, K. (2009). Energetyka odnawialna w polityce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bydgoszcz, 24 czerwca 2009 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.