Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 – 2016 i perspektywy zmian

Main Article Content

Katarzyna Twarowska


Słowa kluczowe : waluta międzynarodowa, rezerwy walutowe, struktura walutowa, dolar, euro, scenariusze transformacji MSW
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena pozycji walut kluczowych jako czynnika determinującego zmiany w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego. Metodyka obejmuje badania teoretyczne (analityczne studia literatury naukowej i raportów badawczych) oraz badania empiryczne (analiza danych statystycznych BIS, IMF, SWIFT, EBC, UNCTAD). Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że główną walutą międzynarodową pozostaje dolar, a utworzenie obszaru wspólnej waluty w UE nie doprowadziło do oczekiwanych zmian pozycji głównych walut i uzyskania przez euro pozycji drugiej waluty globalnej, konkurującej skutecznie z dolarem w pełnieniu funkcji pieniądza światowego. Ponadto, rosnący od lat potencjał gospodarczy i handlowy Chin oraz transformacja układu sił gospodarczych nie znajduje odzwierciedlenia w zmianie pozycji walut krajów rozwijających się w pełnieniu funkcji pieniądza światowego. Prezentowane scenariusze transformacji MSW nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do zmian znaczenia walut kluczowych, ale wprowadzenie jednej globalnej waluty wydaje się być zbyt trudne w obecnych warunkach.

Article Details

Jak cytować
Twarowska, K. (2017). Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 – 2016 i perspektywy zmian. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 267–286. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.45
Bibliografia

Angeloni, I., Bénassy Quéré, A., Carton, B., Darvas, Z., Destais, Ch., Pisani-Ferry, J., Sapir, A., Vallee, S. (2011). Global currencies for tomorrow: a European perspective, Bruegel Brinluept Series, XIII.

Bacchetta, P., van Wincoop, E. (2002). A theory of currency denomination of international trade. ECB Working paper, 177. (Crossref)

Białowąs, T. (2016). Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999–2014. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 5-14. (Crossref)

Bilski, J. (2015). Pieniądz międzynarodowy w powojennej historii międzynarodowego system walutowego. Teoria i praktyka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5 (316), 5-25. (Crossref)

BIS (2005). Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Markets Activity, Basel, March.

BIS (2016). Trennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2016. Monetary and Economic Department, September 2016. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf

Chinn, M., Frankel, J.A. (2005). Will the euro eventually surpass the dollar as leading international reserve currency. NBER Working Paper 11510, July. (Crossref)

Chinn, M., Frankel, J.A. (2007), Will the Euro Eventually Surpass the Dollar as Leading International Reserve Currency. W: R.H. Clarida (red.) G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment (s. 283-322). University of Chicago Press. (Crossref)

COFER (2017). Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, International Monetary Fund. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://data.imf.org

Cohen, B.J. (2000). Life at the Top: International Currencies in the Twenty-First Century. Princeton Essays in International Finance, No 221, December.

Cooper, R (2000). Key currencies after the euro. W: R. Mundell, A. Clesse (red.) The euro as a stabilizer in the international economic system, Kluwer, Boston. (Crossref)

Devereux, M., Shi, S. (2005). Vehicle currency. Mimeo, University of British Columbia.

ECB (2016). The international role of the euro. Interim report. European Central Bank. June.

Eichengreen, B. (1998). The euro as a reserve currency. Journal of the Japanese and International Economies, 12. (Crossref)

Frankel, J.A. (2000). Impact of the euro on members and non-members. W: R. Mundell, A. Clesse (red.) The euro as a stabilizer in the international economic system, Kluwer, Boston. (Crossref)

Galati, G.G., Wooldridge, P. (2006). The euro as the reserve currency: a challenge to the pre-eminence of the US dollar? BIS Working Papers, No 218, October.

Gaspar, V. (2004). Financial integration and the international role of the euro. Euro at Five: Ready for a Global Role, Institute for International Economics, Washington, DC, 26 February.

Goldberg, L.S., Tille, C. (2009). Micro, macro, and strategic forces in international trade invoicing. NBER Working Paper, 15470. (Crossref)

Hartmann, P., Issing, O. (2002). The international role of the euro. Journal of Policy Modeling, 24(4), 315-345. (Crossref)

IMF (1977). Exchange Rates, June 30, 1976, 1976, IMF Survey, July 19.

IMF (1983). Exchange Rates and Exchange Arrangements, December 31, 1982, 1983, IMF Survey, January 24.

IMF (1990). Exchange Rates and Exchange Arrangements, March 30, 1990, IMF Survey, vol 19 no. 13.

IMF (2013). Annual Report 2013. Appendix II. Financial Operations and Transactions..

IMF (2015). Annual Report 2015. Appendix II. Financial Operations and Transactions.

IMF (2017). World Economic Outlook Database October 2016. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://www.imf.org

Kąkol, M., Mucha-Leszko, B. (2005). Znaczenie euro jako waluty światowej. W: B. Mucha-Leszko (red.) Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Wydawnictwo UMCS, Lublin,169-202.

Kenen P.B. (1983). The role of the dollar as a international currency. Occasional Papers 13, Group of Thirty, New York.

Lai, E.L.-C., Yu, X. (2014). Invoicing Currency in International Trade: An Empirical Investigation and Some Implications for the Renminbi, The World Economy. (Crossref)

Mucha-Leszko, B. (2005). Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych. W: B. Mucha-Leszko (red.) Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 15-114.

Mucha-Leszko, B. (2007). Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mucha-Leszko, B. (2013). Hiszpania w unii walutowej. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 47(1), 107-120.

Mucha-Leszko, B. (2014). Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 48(1), 151-160. (Crossref)

Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2012). Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy. W: E. Molendowski (red.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie (s. 313 322). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2013). Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. Studia Ekonomiczne. ZN UE w Katowicach, 129, 97-106.

Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 9. Bankowe ABC, 76.

Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

Skopiec, D.A. (2016). Akumulacja oficjalnych rezerw walutowych jako determinanta stabilności współczesnej gospodarki światowej. Studia Ekonomiczne. ZN UE w Katowicach, 266, 178-188.

SWIFT (2015). Worldwide Currency Usage and Trends. Information paper prepared by SWIFT in collaboration with City London and Paris EUROPLACE, December.

Truman, E.M. (2004). The Limits of Exchange Market Intervention. W: C. Fred Bergsten and John Williamson (red.) Dollar Overvaluation and the World Economy (s. 247-265). Washington, Institute for International Economics.

UNCTAD (2015). Systemic Challenges in the International Monetary System. Trade and Development Report. Making the international financial architecture work for development, Chapter III.

UNCTAD (2017). UNCTADstat. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://unctadstat.unctad.org.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty