Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej

Main Article Content

Jadwiga Bożek


Słowa kluczowe : struktura agrarna, Unia Europejska, grupowanie krajów
Abstrakt
Struktura agrarna krajów Unii Europejskiej jest bardzo silnie zróżnicowana. W oparciu o klasyfikację rozmytą, na podstawie danych Eurostatu odnoszących się do roku 2013, przeprowadzono grupowanie krajów podobnych pod względem udziałów liczby gospodarstw z następujących grup obszarowych: do 5 ha, 5-20 ha, 20-50 ha, 50 i więcej ha w ogólnej liczbie gospodarstw w danym kraju. Wyodrębniono 4 grupy krajów o wysokim zróżnicowaniu międzygrupowym. Przeprowadzono również klasyfikację krajów UE pod względem odsetka powierzchni użytków rolnych będących w użytkowaniu gospodarstw z poszczególnych grup obszarowych. Na podstawie przeprowadzonych grupowań zostały określone typy struktury agrarnej w krajach UE.

Article Details

Jak cytować
Bożek, J. (2016). Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 36–47. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.3
Bibliografia

Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, Roczniki Integracji Europejskiej, nr 4. (Crossref)

Bożek, J. (2010). Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3), 17-25.

Bożek, J. (2013). Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, nr 9, 1-16.

Jajuga, K. (1984). Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, Przegląd Statystyczny, z.3/4, 237-290.

Jóźwiak, W. (2007). Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce. Studia i Raporty. – IUNG PIB, 7, 9-20.

Mierosławska, A. (2008). Zmiany w strukturze agrarnej w trzy lata po akcesji Polski do UE w ujęciu regionalnym. Rocz. Nauk. SERiA 10(3), 392-397.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.

Pluta, W. (1997). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.

Poczta, W. (2012). Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. (red.) Wilkin J. Nurzyńska I. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Wyd. nauk. Scholar, Warszawa.

Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. (praca zbiorowa pod kierunkiem W. Poczty), GUS, Warszawa 2013.

Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2004). Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, nr 8, 338-353. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty