Innowacje produktowe i procesowe w aspekcie zrównoważenia ekonomiczno-społecznego uwzględniającego bezpieczeństwo żywności – studium przypadku – propozycja nowych rozwiązań

Main Article Content

Wioletta Knapik


Słowa kluczowe : innowacje, rozwój lokalny, bezpieczeństwo żywności
Abstrakt
Artykuł opisuje problematykę wzmacniania przewagi konkurencyjnej regionu opartej na implementacji innowacyjnego modelu w zakresie produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Nawiązuje do koncepcji projektu tworzonego w Zakładzie Polityki Społecznej i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Projekt uwzględnia produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, bazującą na rodzimej rasie świń i zakłada względne utrzymanie pod kontrolą całego procesu produkcyjno-przetwórczego wraz ze sprzedażą produktów gotowych. Projektem zostały objęte sąsiadujące ze sobą gminy powiatu krakowskiego – Czernichów i Liszki. Są one ważne dla tej działalności z następujących powodów: relatywnie duża liczba liczby producentów trzody chlewnej, jednakże nie bazująca na kooperatywie producenckiej; brak akceptacji społeczności lokalnej ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Ten stan rzeczy ma zmienić wdrożenie opracowanego modelu przy wsparciu przedstawicieli środowiska naukowego, doradztwa rolniczego, lokalnej społeczności, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Article Details

Jak cytować
Knapik, W. (2016). Innowacje produktowe i procesowe w aspekcie zrównoważenia ekonomiczno-społecznego uwzględniającego bezpieczeństwo żywności – studium przypadku – propozycja nowych rozwiązań. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 181–191. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.73
Bibliografia

Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów. Opracowanie wyników badań laboratoryjnych, praca zbiorowa pod kierunkiem T. Blicharskiego. Pobrane: 19 kwietnia 2016 z: http://polskie-mieso.pl/wartosc-wieprzowiny.pdf.

Barański, B., (2011). Zatrzymać spadek pogłowia trzody chlewnej. Pobrane 30 kwiecień 2016 z: http://trzodachlewna.com.pl/nowa/index.php/archiwalne-numery?id=416.

Brunori, G., Rand, S., Proost, J., Barjolle, D., Granberg, L., Dockes, A.-C. (2009). Towards a conceptual framework for agricultural and rural innovation policies. Insight Project. Pobrane 4 maj 2016 z: https://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br/agroecologia/programa-de-formacao-textos-deapoio/programa-de-formacao-textos-de-apoio/towards-a-conceptual-framework-for-agricultural-and-ruralinnovation-policies/at_download/file.

Daukszta, J. (1989). Cywilizacja brojlera. Czy stać nas na zdrową żywność. Polityka, 32.

Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gorlach, K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gulbicka, B., Kwasek, M. (2007). Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 75.Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Hamulczuk, M., Stańko, S. (2013). Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 3, 44-66.

Hałat, Z. (2005). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W: Bezpieczeństwo żywności w nowych krajach członkowskich. Wdrażanie acquis communautaire, dialog z rolnikami i konsumentami. Warszawa: Fundacja IUCN Poland.

Hermans, F., Klerkx, L., Roep, D. (2015). Structural conditions for collaboration and learning in innovation networks: Using an Innovation System Performance lens to Analyse Agricultural Knowledge Systems. The Journal of Agricultural Education and Extension: Competence for Rural Innovation and Transformation, Vol. 21, Issue 1, 35-54. (Crossref)

Małysz, J. (1991). Bezpieczeństwo żywnościowe. Strategiczna potrzeba ludzkości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paczkowska, A. (2010). Jem, choć nic nie jem. W: Polityka, 17 lutego 2010. Pobrane 22 kwiecień 2016 z: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/225611,1,zaburzenia-odzywiania.read.

Parlament Europejski. Aktualności. Pobrane 19 kwietnia z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.6.html.

Parlińska, M. (2015). Rodzinne gospodarstwa rolne podstawą rozwoju rolnictwa i samoorganizacji społecznych na wsi. W: A. Chlebicka (red.) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: MRiRW, FAPA. Pobrane 22 kwiecień 2016 z: http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/Ekonomiczne_mechanizmy_wspierania_i_ochrony_rolnictwa_rodzimego_2015.pdf.

Polman, N., Poppe, K. J., van der Schans, J. W., van der Ploeg, J. D. (2010). Nested markets with common pool resources in multifunctional agriculture, International Society for New Institutional Economics. Pobrane: 22 kwiecień 2016 z: http://papers.isnie.org/paper/450.html.

Produkty regionalne i tradycyjne. (2004). Warszawa: MRiRW, FAPA.

Raczkowski, K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. W: K. Raczkowski (red.) Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem. Warszawa: Oficyna Wolters-Kluwer.

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. (2015). Kraków: US. Pobrane: 27 kwiecień 2016 z: http://krakow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-918/rolnictwo-lesnictwo-srodowisko/

Rzepka, M., Maciejaszek, I., Surówka, K. (2014). Jakość i bezpieczeństwo żywności regionalnej, tradycyjnej i wytwarzanej lokalnie. W: M. Witczak i in. (red.) Żywność i środowisko a bezpieczeństwo żywności. Wybrane zagadnienia (s. 17-27). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.

Staniewska, K., Panfil-Kuncewicz, H., Mieczkowska, M. (2011). The role of food product labeling in shaping consumer choices and nutritional knowledge. Abstract prepared for presentation at the 5th International Conference on the "Quality and Safety in Food Production Chain", Wrocław, 19-20 September 2011, 174.

Stańko, S., Włodarczyk, M. (2006). Ceny detaliczne żywności a ceny surowców rolniczych (na przykładzie cen skupu pszenicy i cen chleba mieszanego). Biuletyn Informacyjny ARR 184(10). Warszawa: ARR. Pobrane 22 kwiecień 2016 z: http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_184_nr10.pdf.

Statistics 2014 pigmeat, Danish Agriculture & Food Council. Pobrane 5 maj 2016 z: http://www.agricultureandfood.dk/~/media/lf/tal-og-analyser/aarsstatistikker/statistik-svin/2014/22109-079-15-a5-lf-statistics-pigmeat-2014-uk-v4-web.pdf?la=da.

Toussaint-Samat, M. (2015). Historia naturalna i moralna jedzenia. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 z późn. zm.

Witczak, M., Jaworska, G., Lulek, B., Grega, T., Witczak, T. (red.) (2014). Żywność i środowisko a bezpieczeństwo żywności: wybrane zagadnienia. Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.

Woods, M. (2003). Globalization, Citizenship and the Strategies of the Rural Movement; Contesting the Global from the Rural. Selected paper presented at the XX European Society for Rural Sociology Congress, Sligo, Ireland, 18-22 August 2003.

Zwoliński, A. (2006). Jedzenie w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/rosnie-sprzedaz-wysokiej-jakosci-wyrobow-zwieprzowiny,126325.html. Pobrane: 30 kwiecień 2016.

http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/branza-miesna-szuka-innowacji-produktowych-rosnieznacznie-wedlin-funkcjonalnych,124834.html. Pobrane: 30 kwiecień 2016.

http://www.farmer.pl/multimedia/artimg/25872.html. Pobrane: 23 maj 2016.

http://www.agricultureandfood.dk/prices-statistics/annual-statistics. Pobrane: 23 maj 2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.