Kierunki i przyczyny zmian powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego

Main Article Content

Agnieszka Tarnowska


Słowa kluczowe : rolnictwo, zasoby produkcyjne, ziemia rolna, województwo dolnośląskie
Abstrakt
Ziemia – w rolnictwie podstawowy czynnik produkcji – dla kraju ma znaczenie strategiczne. Obecnie w Polsce głównie właściciele prywatni decydują o sposobie gospodarowania nią. Państwo pełni jedynie rolę regulatora. Celem artykułu było zbadanie skłonności rolników do zmian powierzchni swoich gospodarstw i ustalenie najważniejszych według nich przyczyn tych zmian lub ich braku. Badanie ankietowe przeprowadzone na terenie woj. dolnośląskiego pozwoliło stwierdzić, że skłonność do zmian powierzchni gospodarstw jest niewielka, bo najliczniejszą grupę badanych stanowili rolnicy, którzy w latach 1999-2012 nie zmienili jej. Do najważniejszych przyczyn tej stagnacji zaliczyli oni brak potrzeby zmian, bo powierzchnia ich gospodarstw jest wystarczająca do prowadzenia działalności rolniczej, otrzymywania dopłat obszarowych i świadczeń z KRUS.

Article Details

Jak cytować
Tarnowska, A. (2016). Kierunki i przyczyny zmian powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 351–361. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.90
Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie dolnośląskim. Badanie struktury gospodarstw rolnych 2013. (2014). Wrocław: US we Wrocławiu, s. 25.

Ciaian, P., Kancs, D., Swinnen, J., Van Herck, K., Vranken, L. (2012). Sales Market Regulations for Agricultural Land in the EU Member States and Candidate Countries, Factor Markets Working Paper No. 14.

Czechowicz, P. (2008). Agencja Nieruchomości Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja? Przegląd Prawa Rolnego nr 2(4), 75-96.

Extent of farmland grabbing in the EU (2015). Brussels: European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development.

Kot, S. M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka, wyd. II, Warszawa: Difin.

Luca, L. (2014). Romanian land market regulatory framework: the legislative corrections in 2014, Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year XI, no. 2.

Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Merlet, M., Levesque, R. (2007). France: The SAFERs, an original land market regulation mechanism that is operated by the State and farmers’ organisations, Paris: „Soil Management and Land Policies workshop of China-Europe Forum, AGTER.

Possible effects on EU land markets of new CAP direct payments (2013). Brussels: European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development.

Pułaska-Turyna, B. (2011). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Difin. Siegel, S., Castellan, N. J., Jr. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences, second edition, New York: McGraw-Hill.

Szymańska J. (2012). Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1991 nr 107, poz. 464).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64, poz. 592).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 585). (Crossref)

Wiedmann, T. (2014). Presentation ‘Land grabbing and freedom of investment’ delivered at the Public Hearing on ‘Land grabbing/Large-scale land acquisitions in Europe’, organised by the European Economic and Social Committee on 4th November 2014 in Brussels.

Wilkin, J. (2009). Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, 1-25. (Crossref)

Wilkin, J. (2014). Ziemia rolnicza – dobro wielofunkcyjne, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (162), 113-121.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.