Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską

Main Article Content

Wojciech Ziętara


Słowa kluczowe : koncentracja ziemi, specjalizacja gospodarstw, typy rolnicze gospodarstw
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze gospodarstw rolniczych ogółem i w gospodarstwach indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha w latach 2002 i 2010. Zmiany te były przejawem wzro-stu koncentracji ziemi w gospodarstwach o powierzchni powyżej 20 ha użytków rolnych. Przedsta-wiono również zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw wyspecjalizowanych w określonych typach. Wystąpił wzrost udziału typów gospodarstw silniej wyspecjalizowanych. W latach 2004 – 2010 w tych gospodarstwach znacznie wzrosła produktywność i dochodowość czynników produkcji.

Article Details

Jak cytować
Ziętara, W. (2014). Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 157–169. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.16
Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych [2012]: PSR 2010. GUS, Warszawa.

Goraj L., Mańko St. [2013]: Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach

-2010. PSR 2010. GUS, Warszawa.

Grabowski S. [1975]: Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie. IRWiR-PAN, Warszawa.

Kaźmierczak M. [1980]: Efektywność specjalizacji gospodarstw w produkcji zwierzęcej. Część 1. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwar 2/1980 str. 50-69, Warszawa.

Okuniewski J. [1980]: Specjalizacja w rolnictwie holenderskim. PWRiL, Warszawa.

Manteuffel R. [1984]: Ekonomika I organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.

Skarżyńska A., Jabłoński K. [2012]: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 r. IERiGŻ, Warszawa.

Sobierajewska J., Ziętara W. [2013]: Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europej-skiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tom 100. Zeszyt 1. S. 140-151.

Steffen G., Born D. [1980]: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. [2003]. GUS, Warszawa.

Wojtaszek Z. [1965]: Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. t. 78.z.1/1965, str. 69-98.

Zegar J. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002- 2010. [2013]. Praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka i W. Ziętary, współautorzy: Marek Zieliński, Jolanta Sobierajewska, Marcin Adamski, Piotr Dzun, Zofia Mirkowska, Maria Zdzieborska, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska i Włodzimierz Dzun. PSR 2010. GUS, Warszawa.

Ziętara W., Adamski M. [2014]: Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspe-cjalizowanych w produkcji mleka. ZER nr 1/2014. Warszawa. s. 97-115.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.