Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej

Main Article Content

Bazyli Czyżewski


Słowa kluczowe : renta gruntowa, rolnictwo, WPR UE, struktury agrarne
Abstrakt
Występowanie rent gruntowych we współczesnym rolnictwie UE potwierdza wieloletni rosnący trend cen ziemi rolniczej. Nasuwa się jednak pytanie, czy są to przede wszystkim renty różniczkowe związane z różną wydajnością gruntów rolnych, czy renty absolutne w klasycznym rozumieniu, czy też renty instytucjonalne w ujęciu teorii wyboru publicznego? Cele artykułu mają przede wszystkim wymiar teoriopoznawczy. Podejmuję w nim próbę weryfikacji koncepcji renty gruntowej, którą sformułowałem na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Tym razem jednak zakres badań obejmuje pełen przekrój struktur agrarnych UE. Według wspomnianej koncepcji źródłem współczesnej renty gruntowej jest wyższa oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu rynkowym. U podstaw tej tezy leżą kluczowe założenia ekonomii neoklasycznej oraz nowej ekonomii klasycznej. Przeprowadzone badania odpowiadają m.in. na pytanie, gdzie (w jakich krajach i strukturach agrarnych) ewentualna różnica wspomnianej produktywności kapitału jest największa i na ile wynika to z subsydiów z WPR, a na ile z czynników strukturalnych? Ogólna konkluzja sprowadza się do tego, że nawet bez płatności obszarowych wyższa produktywność nakładów kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu jest powszechnym zjawiskiem w UE.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, B. (2014). Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 48–60. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.46
Bibliografia

Blaug M. [2000]: Teoria ekonomii, PWN, Warszawa.

Bludnik I. [2010]: Neokeynesizm; analiza krytyczna, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Czyżewski A., Czyżewski B. [2014]: New paradigm of development as a modern challenge in agriculture, “MANAGEMENT”, Vol. 18, No. 1.

Czyżewski A., Smędzik K. [2013]: Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, PWN, Warszawa.

Czyżewski B. [2013]: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.

Eurostat: [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (bazy: “Use table - current proces, NACE Rev. 2 ”, ”Cross-classification of fixed assets by industry” oraz “Agricultural Production Systems”). [Dostęp: czerwiec 2014].

Kociszewski K. [2013]: Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Matuszczak A. [2013]: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.