Podmioty gospodarcze wytwarzające energię odnawialną w województwie zachodniopomorskim

Main Article Content

Małgorzata Błażejowska


Słowa kluczowe : odnawialne źródła energii, działalność gospodarcza, formy prawne
Abstrakt
W artykule dokonano analizy prawnych form podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na przykładzie woj. zachodniopomorskiego na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Opracowanie zawiera zwięzłą charakterystykę oraz przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów działalności. W woj. zachodniopomorskim dominują elektrownie wodne (46%), których właścicielami są głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne. Podmioty te stanowią łącznie aż 62% przedsiębiorstw koncesjonowanych. Jednakże na skutek obecnego ustawodawstwa ich rozwój jest zahamowany. W ostatnich latach powstają głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – samorządowe lub z udziałem kapitału zagranicznego prowadzące elektrownie wiatrowe lub biogazowe.

Article Details

Jak cytować
Błażejowska, M. (2013). Podmioty gospodarcze wytwarzające energię odnawialną w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 26–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.34
Bibliografia

Buczek P. [2011]: Budowa urządzeń i obiektów elektrowni biogazowej służącej odzyskiwaniu i unieszkodliwianiu odpadów jako cel publiczny, Samorząd Terytorialny 9/2011 s. 76-80.

Bukowski M. [2012]: Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy [w:] Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, tom 12, zeszyt 4, s. 14-25. (Crossref)

Boniuszko E., Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2002.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [Tryb dostępu:] http:// www.ceidg.gov.pl [Data odczytu: 15.03.2012].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych [Dz.Urz.WE L 298 z 07.11.2008].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [Dz.Urz.WE L 140 z 05.06.2009, s. 16].

Energia ze źródeł odnawialnych w 2011r.Informacje i opracowania statystyczne [2012]. Wyd. GUS Warszawa.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010 [www.mg.gov.pl].

Krajowy Rejestr Sądowy [Tryb dostępu:] http:// www.ms.gov.pl/krs [Data odczytu: 15.03.2012].

Kwiatkowska –Drożdż A. (red.) [2012]: Niemiecka transformacja energetyczna: trudne początki. Wyd. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii [ M.P. z 2011, Nr 110, poz. 1112].

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. [2009] Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, [Tryb dostępu:] http:// www.mg.gov.pl [Data odczytu: 20.05.2012].

Sitkowska K., Stępień T. [2011]: Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wyd. LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 22.10.2004 o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz.U. z 2004, Nr 251, poz. 2507 z późn. zm].

Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1807 z późn. zm.].

Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.].

Urząd Regulacji Energetyki [Tryb dostępu:] http:// www.ure.pl [Data odczytu: 15.03.2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.