Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji

Main Article Content

Zdzisław Puślecki


Słowa kluczowe : WTO, Unia Europejska, zależności, polityka rolna, globalizacja, nowe kierunki działania
Abstrakt
Celem głównym opracowania było przedstawienie zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Celami szczegółowymi natomiast było ukazanie reguł międzynarodowego handlu rolnego i potrzeby nowych kierunków działania WTO, niestabilności cen na artykuły rolne na rynku światowym i prób jej osłabiania poza WTO oraz nowych zjawisk we Wspólnej Polityce Rolnej wynikających z rundy Doha. W przyszłości, w wyniku niezbędnych reform, WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także, bardziej niż dotychczas, wspierać rozwój krajów rozwijających się.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, Z. (2012). Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 66–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.22
Bibliografia

Agricultural Trade and its Importance. [2006]. European Commission, Bruksela.

Axelrod R.S., Vig N.J., Schreurs M.A. [2005]: The European Union as an Environmental Governance System. [W:] The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. R.S. Axelrod, D.L. Downie i N.J. Vig (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D.C.

Badinger H., Breuss F., Schuster P., Sellner R. [2008]: Macroeconomic Effects of the Services Directive. [W:] Services Liberalisation in the Internal Market. Publication series t. 6. F. Breuss, G. Fink, i S. Griller (red.). European Community Studies Association of Austria (ECSA Austria), Springer, Wiedeń.

Bell B.Ch. [2009]: Transitional Justice, Interdisciplinary and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’. The International Journal of Transitional Justice nr 3 (1). (Crossref)

Birchfield V. [2008]: Duelling Imperialism or Principled Policies? A Comparative Analysis of EU and US Aproaches to Trade and Development. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Budżet z perspektywy „Europy 2020”. [2011]. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu. Regionów. KOM(2011) 500 wersja ostateczna. CZĘŚĆ I. Bruksela, dnia 29.6.2011. [Tryb dostępu:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(01):FIN:PL:PDF. [Data odczytu: maj 2012].

Budżet z perspektywy „Europy 2020”. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011)500 wersja ostateczna z 29.6.2011

Ceny żywności w Europie. [2008]. COM 821 oraz stanowiący jego uzupełnienie dokument roboczy służb Komisji SEC.

Christian H. [2008]: Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: the Role of Political Institutions. 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa.

Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. [2006]. Official Journal 2006 nr L 376.

Dwyer I., Guyomard H. [2008]: International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis. [W:] Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture. E. Kaditi i J. Swinnen (red.). Centre for European Policy Studies, Bruksela.

Elsing M. [2006]: The EU’s Common Commercial Policy. Macmillan, Burlington.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. [2010]. COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Faure J., Lefevre J. [2005]: Compliance with Global Environmental Policy. [W:] The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. [2005]. R.S. Axelrod, D.L. Downie i N.J. Vig (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D.C.

Flory T. [1999]: L’organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel. Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles.

Forsythe D.P. [2011]: Human Rights and Mass Atrocities: Revisiting Transnational Justice. International Studies Review nr 13. (Crossref)

Freeman III A.M. [2003]: Economics, Incentives and Environmental Policy. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.

Gascuel A. [1979]: Les illusions du Tokyo Round. Perspectives dnia 19.04.1979.

Grunding F. [2006]: Pattern of International Cooperation and the Explanatory Power of Relative Gains: An Analysis of Cooperation on Global Climate Change, Ozone Depletion and International Trade. International Studies Quarterly. The Journal of the International Studies Association t. 50, nr 4. (Crossref)

Hart S.L. [1997]: Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World. Harvard Business Review nr 75, styczeń - luty.

Hempel L.C. [2003]: Climate Policy on the Installment Plan. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.

Hertel T.W., Winters L.A. [2005]: Estimating the Poverty Impacts of a Prospective Doha Development Agenda. World Economy nr 8.

Hoekman B.M. Kostecki M.M. [2001]: The political economy of the world trading system; the WTO and beyond. Oxford University Press, Oxford.

Huges B.B., Irfan M.T. [2008]: Assessing Strategies for Reducing Global Poverty. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Loubet A. [2008]: Unijna Wspólna Polityka Rolna (WPR) i francuska koncepcja jej doskonalenia. [Tryb dostępu:] http://globaleconomy.pl/content/view/2592/6/. [Data odczytu: 8.5.2012].

Michałek J.J., Wilkin J. [2008]: Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR. [W:] Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Neu C.R., Simon E. [1979]: The Effects of Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations on the US Economy. An Updated View. Washington D.C.

Nielson D.L. [2003]: Supplying Trade Reform: Political Institutions and Liberalization in Middle-Income Presidetial Democracies. American Journal of Political Science nr 47. (Crossref)

Olson M. [1986]: The Exploitation and Subsidization of Agriculture in Developing and Developed Countries. [W:] Agriculture in a Turbulent World Economy. A. Maunder i U. Renborg (red.). Gower U.K, Aldershot.

Paige A. [2009]: How ‘Transition’ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice. Human Rights Quarterly nr 31 (2).

Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku. [2008]. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, ss. 198.

Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje. [2008]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa, ss. 6.

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie. [2011]. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM(2009)591 wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.10.2009, [Tryb dostępu:] lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503778:cs&page=. [Data odczytu: maj 2012].

Press D., Mazmanian D.A. [2003]: Understanding to a Sustainable Economy. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.

Puślecki Z.W. [2001]: System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Puślecki Z.W. [2003]: Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization. [W:] Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology. S. Nagel (red.). Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford.

Puślecki Z.W. [2006]: The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy. [W:] Business Interaction in a Global Economy. M. Kozłowski i A. Kacprzyk (red). Congress of Political Economists. USA, Wilkes-Beijing.

Puślecki Z.W. [2009]: The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System. New York.

Ragazzi I., Egger M. [2010]: Nach der Doha Runde. Elemente fuer eine neue WTO Agenda. Dokument 19 Marz. [Tryb dostępu:] http:/ www.alliancesud. ch/de/publicationen, downloads/ dokument – 19-2010-web.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Ray E.J., Marvel H.P. [1984]: The Pattern of Protection in the Industrialized Worlds. The Review of Economics and Statistics nr 3.

Schreyer M.L., Metz L. [2009]: Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej. Studium wykonalności, t. 3. Fundacja im. Heinricha Boella.

Opinia Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”. [2011]. COM(2010) 672 wersja ostateczna. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 192/21, [Tryb dostępu:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0020:0027:PL:PDF. [Data odczytu: maj 2012].

Stiglitz J.E, Charlton A. [2007]: Fair trade-szansa dla wszystkich. PWN, Warszawa.

Task Force on Commodity Futures Markets. Report to the G20. [2010]. OICU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission. [Tryb dostępu]: www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

The Seoul Summit Document. Seoul, November 12, 2010. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-doc.html. [Data odczytu: maj 2012].

Thies C.G., Porche S. [2007]: Crawfish Tails: A Curious Tale of Foreign Trade Policy Making. Foreign Policy Analysis nr 3. (Crossref)

U.S.Government and Business Leaders on Financial Transactions Taxes. Campaign speech, October 1, 2008. [2008]. IPS Institute for Policy Studies [Tryb dostępu]: http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm. [Data odczytu: maj 2012].

Williams P.A. [2008]: New Configuration or Reconfiguration? Conflict in North-South Energy Trade Relations. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.