Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce po integracji z Unią Europejską

Main Article Content

Anna Jaczewska-Kalicka


Słowa kluczowe : zboża, powierzchnia uprawy, zbiory, plony, wymogi unijne
Abstrakt
W strukturze produkcji roślinnej krajów Unii Europejskiej (UE-25) dominują zboża. Zajmują one ponad 51 mln ha, co stanowi około 50% gruntów ornych. Polska zajmuje 2 miejsce w krajach UE pod względem powierzchni uprawy zbóż (ponad 8 mln ha) i 3 miejsce pod względem wielkości zbiorów (około 27 mln ton). Natomiast plony z jednego ha są bardzo niskie. W 2005 r wyniosły średnio 32,3 dt/ha, co stanowi 63% średniej unijnej wielkości plonu ziarna. Przyczyną tak niskich plonów są m.in.: gorsze warunki przyrodniczo-siedliskowe, niższe zaawansowanie technologiczne oraz duże rozdrobnienie gospodarstw. Presji konkurencyjnej będą mogły sprostać tylko gospodarstwa duże obszarowo, silne ekonomiczne, elastycznie zarządzane i prowadzone przez fachowców dysponujących dużą wiedzą. Jednym z ważniejszych problemów będzie spełnienie wszelkich unijnych wymogów, szczególnie odnoszących się do jakości produkcji. Integracja z UE stwarza możliwość osiągnięcia tego celu poprzez wykorzystanie przez polskie rolnictwo dostępnych środków finansowych.

Article Details

Jak cytować
Jaczewska-Kalicka, A. (2007). Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce po integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 57–62. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.19
Bibliografia

Bartkowski J. [2004]: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE – produkcja zbóż. Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań.

Burzyński R. [2006]: Wyzwania rynkowe producentów zbóż. „7xP” na rynku zbóż. Świat zbóż 2, ss. 23-24.

Chmielewska M. [2006]: Polskie gospodarstwa rolne w aspekcie integracji z Unią Europejską – Korzyści i zagrożenia. Roczniki Naukowe SERiA t.VIII z.1, ss. 23-26.

Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen [2006]. J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Gaziński B. [2006]: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej i niektóre doświadczenia pierwszego roku członkostwa. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacj Roślin 242, ss. 3-14.

Jaczewska-Kalicka A. [2007]: The influence of pathogenic fungi and weather conditions on winter wheat yield. Journal of Plant Protection Research 47, ss. 147 – 160.

Judzińska A. [2006]: Produkcja żywności pochodzenia roślinnego na tle UE (sektor zbożowy, olejarski i cukrowniczy). Roczniki Naukowe SERiA t.VIII, z.2, ss. 81-85.

Klepacki B. [2005]: Ważniejsze wyzwania stojące przed polskim rolnictwem i innymi członami agrobiznesu w kontekście integracji z UE. [W:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. B. Klepacki (red.). SGGW, Warszawa.

Krasowicz S. [2006]: Możliwość dostosowania produkcji roślinnej w różnych rejonach Polski do wymogów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t.VIII, z.4, ss. 187-192.

Majewski E. [2005]: Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006. [2007]. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.