Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu

Main Article Content

Elwira Laskowska
Anna Twardowska


Słowa kluczowe : nieruchomość, użytkowanie wieczyste, wycena
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie zasad określania wartości gruntu w zależności od celu wyceny związanego z użytkowaniem wieczystym oraz wskazanie głównych problemów związanych z wyceną tego prawa. Zakres artykułu obejmuje problematykę wyceny dla następujących celów: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz obrotu wtórnego użytkowaniem wieczystym. Do zrealizowania celu wykonano przegląd literatury i przepisów prawa oraz przeprowadzono ankietę wśród osób posiadających uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Uzyskane wyniki badań potwierdzają niedoskonałość przepisów regulujących zasady wyceny związanej z prawem użytkowania wieczystego, skutkujących odmiennym poziomem wartości w zależności od celu szacowania. Również w opinii rzeczoznawców majątkowych taka wycena przysparza trudności.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E., & Twardowska, A. (2018). Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 323–332. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.122
Bibliografia

Dydenko, J. (red.) (2012). Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe (Property appraisal. Property valuation). Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2012). Prawo rzeczowe (Property law). Wyd. LexisNexis, Warszawa.

Klusek, T. (2006). Wycena nieruchomości na potrzeby gmin - zasady i procedury (Property appraisal for the counties - rules and procedures). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 61, 117 130.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 83.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dz. U. z 2018 r. poz. 1716.

Załęczna, M. (2014). Prawo użytkowania wieczystego w kontekście sporów o aktualizację opłaty rocznej (Perpetual usufruct in the context of annual fees updating dispute). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1), 475-488.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora