Białko roślinne – źródła, koszty produkcji i jakość

Main Article Content

Paweł Boczar


Słowa kluczowe : białko, koszty produkcji, wartość odżywcza białka
Abstrakt
Białko należy do podstawowych składników odżywczych niezbędnych do utrzymania życia. Światowe prognozy pokazują, że będzie to podstawowy makroskładnik limitujący światowe bezpieczeństwo żywnościowe. W światowej strukturze spożycia dominuje białko pochodzenia roślinnego, a podstawowym źródłem białka roślinnego są zboża - wśród nich pszenica. W artykule założono, że głównym źródłem dla rosnącego popytu na białko pozostaną dotychczasowe jego źródła, ponieważ czynnikami decydującymi o wykorzystaniu danego surowca jest jego dostępność, koszt i jakość. Z tego powodu w artykule podjęto próbę charakterystyki głównych źródeł białka roślinnego pod względem wielkości produkcji białka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg białka i jego jakości. Analizę kosztów produkcji poszczególnych źródeł białka wykonano na podstawie danych z gospodarstw z krajów (lub grupy krajów) głównych jego producentów lub eksporterów. Jakość białka roślinnego scharakteryzowano przy użyciu wskaźnika aminokwasu ograniczającego oraz wskaźnika aminokwasu ograniczającego skorygowanego o strawność rzeczywistą białka. Spośród analizowanych źródeł białka największy plon z jednostki powierzchni oraz najmniejsze bezpośrednie koszty produkcji posiada białko z soi. Białko to również charakteryzuje się największą wartością biologiczną uwzględniając wartość wskaźnika aminokwasu ograniczającego skorygowanego o strawność rzeczywistą białka.

Article Details

Jak cytować
Boczar, P. (2018). Białko roślinne – źródła, koszty produkcji i jakość. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 122–132. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.103
Bibliografia

Agri benchmark Cash Crop. (2018). Pobrane luty 2018 z: www.agribenchmark.org/cash_crop.html.

Aiking, H. (2011). Future protein supply. Trends in Food Science & Technology, 22, 112-120. (Crossref)

Alexandratos, N., Bruinsma, J. (2012). World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. Agricultural Development Economics Division. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome

Amino acid content of foods and biological data on proteins. (1970). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.

Bułhak-Jachymczyk, B. (2008). Białko (Protein). W: M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk (red.) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (Norms of human nutrition. Principles of prevention of obesity and non-communicable diseases). (s. 61-91). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cash Crop Report. (2011). Braunschweig.

Dietary protein quality evaluation in human nutrition. (2013). Report of an FAO Expert Consultation. Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Rome.

FAOSTAT. (2018). Pobrane luty 2018 z: faostat.fao.org/default.aspx?lang=en.

Henchion, M., Hayes, M., Mullen, A.M., Fenelon, M., Tiwari, B. (2017). Future Protein Supply and Demand: Strategies and Factors Influencing a Sustainable Equilibrium. Foods 6(7) 53, 1-21. (Crossref)

Hryniewiecki, L., Roszkowski, W. (2012). Białka (Proteins). W: J. Gawęcki (red.) Żywienie Człowieka Podstawy Nauki o Żywieniu (Human Nutrition Basics of Nutrition Science). T 1. (s. 204-222). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Latham, M. C. (1997): Human nutrition in the developing world. Food and Nutrition Series - No. 29. FAO, Rome.

Majchrzycki, D., Pepliński, B., Baum, R. (2002). Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego (Profitability of pulse crops growing as an alternative source of protein in feeding stuff). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII, Ekon. 1, 129-136.

Protein and amino acid requirements in human nutrition. (2007) Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation WHO Technical Report Series 935. WHO, Geneva.

Protein quality evaluation. (1991). Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation. Food and Nutrition Paper No. 51. FAO, Rome.

Schoeneberger, H., Gross, R., Cremer, H.D., Elmadfa, I. (1983). The protein quality of lupins (Lupinus mutabilis) alone and in combination with other protein sources. Plant Foods for Human Nutrition. 32(2), 133–143. (Crossref)

Smil, V. (2002). Nitrogen and Food Production: Proteins for Human Diets. Ambio 31(2), 126-131. (Crossref)

van der Spiegel, M., Noordam, M.Y, van der Fels-Klerx, H.J. (2013). Safety of Novel Protein Sources (Insects, Microalgae, Seaweed, Duckweed, and Rapeseed) and Legislative Aspects for Their Application in Food and Feed Prduction. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 12, 662-678. (Crossref)

Young, V.R., Pellett, P.L. (1994). Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition, 59, 1203-1212. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.