Wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Aldona Skarżyńska


Słowa kluczowe : produkcja wołowiny, czynniki produkcji, efektywność, dopłaty
Abstrakt
Celem badań była ocena wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w sześciu krajach, które są największymi producentami wołowiny w UE-15 (we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Irlandii) i w dwóch krajach zaliczanych do UE-N13 (w Polsce i Rumunii). W badaniach wykorzystano dane FADN EU średnie w latach 2010-2015. Zbadano produktywność i dochodowość czynników wytwórczych, sprawność ekonomiczną produkcji oraz uzależnienie gospodarstw od dopłat. Wyniki wskazują na przewagę producentów wołowiny we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii i w Polsce. W gospodarstwach we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii koszty były wyższe od wartości produkcji, w efekcie dochód był ujemny. Stratę pokryły dopłaty, miały też wpływ na wysokość dochodu, jego poziom nie wynikał jednak z wysokiej efektywności produkcji.

Article Details

Jak cytować
Skarżyńska, A. (2018). Wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 280–290. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.55
Bibliografia

Cechura, L., Grau, A., Hockmann, H., Levkovych, I., Kroupova, Z. (2017). Catching up or falling behind in European Agriculture – the case of milk production. Journal of Agricultural Economics, 68 (1), 206-227. (Crossref)

Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A. (2007). Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych w wybranych regionach Unii Europejskiej i Polski. Próba oceny (Economic efficiency of agricultuiral farms in the chosen regions of the European Union and Poland. The trial of estimation). Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica, 47, 49-58.

Dabbert, S., Braun, J. (2012). Landwirtschafliche Betriebslehre: Grundwissen Bachelor, 3 Auflage, Ulmer UTB, Stuttgart.

Dudu, H., Smeets Kristkova, Z. (2017). Impact of CAP Pillar II payments on Agricultural Productivity. JCR Technical Reports, European Commission.

European Commission (2016). EU agricultural outlook prospect for the EU agricultural markets and income 2016-2026, December 2016.

European Commission (2018). EU Meat Market Observatory. Pobrano 22 stycznia 2018 z: https://ec.europa.eu /agriculture/market-observatory/meat_en.

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies (2017). Research for Agri Committee – the EU cattle sector: challenges and opportunities – milk and meat.

Farm Accountancy Data Network (2017). Pobrano 11 listopada 2017 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica.

Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych (Systems of monitoring the economic and production situation of farms). W: Rachunkowość rolnicza. Warszawa, Difin.

GUS (2011). Zwierzęta gospodarskie w 2010 r. (Farm animals in 2010). Warszawa.

GUS (2017). Zwierzęta gospodarskie w 2016 r. (Farm animals in 2016). Warszawa.

Kulawik, J. (2007). Wybrane aspekty efektywności rolnictwa (Selected aspects of agricultural efficiency). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 3-16.

Kulawik, J. (red.). (2013). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms and agricultural enterprises) (3). Monografia Programu Wieloletniego 2011-2014, IERiGŻ-PIB, 82.

Nogalski, Z., Wroński, M. (2011). Doskonalenie technologii opasu bydła (Improving bovine fattening technology). Przegląd Hodowlany, 4, 17-20.

Pasińska, D. (2016). Rynek wołowiny (The beef market). W: Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografia Programu Wieloletniego 2015-2019, IERIGŻ-PIB, nr 31, 13-24.

Rycombel, D., Zawadzka, D., Wierzbicka, A. (2012). Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny (The situation on the global beef market and its impact on the Polish beef sector). Monografia Programu Wieloletniego 2011-2014, IERIGŻ-PIB, nr 36.

Woś, A. (1996). Agrobiznes. T. 2. Mikroekonomika (red.) (Agribusiness. T. 2. Microeconomics). Warszawa. Wyd. Key Text.

Zhu, X., Demeter, R.M., Lansink, A.O. (2012). Technical efficiency and productivity differentials of dairy farms in three EU countries: the role of CAP subsidies. Agricultural Economics Review, 13(1), 66-92.

Zhu, X., Lansink, A.O. (2010). Impact of CAP subsidies on technical efficiency of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden. Journal of Agricultural Economics, 61(3), 545-564. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.