Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w Polsce na tle wybranych krajów UE

Main Article Content

Aldona Skarżyńska


Słowa kluczowe : gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych, wielkość ekonomiczna, efektywność, zadłużenie gospodarstw
Abstrakt
Celem badań była ocena wyników ekonomicznych i efektywności produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych sklasyfikowanych według wielkości ekonomicznej w pięciu krajach UE, tj. w Polsce, Bułgarii i Rumunii oraz na Litwie i Węgrzech. W badaniach wykorzystano średnie dwuletnie dane FADN EU, tzn. z lat 2015-2016. Zbadano dochodowość ziemi, efektywność produkcji oraz zadłużenie gospodarstw. Średnio w próbie najwyższy dochód bez dopłat na 1 ha UR uzyskano w gospodarstwach rumuńskich, natomiast w bułgarskich odnotowano stratę. W gospodarstwach bułgarskich z klas wielkości ekonomicznej 3-6 i litewskich z klas 1-3 koszty przewyższały wartość produkcji. Podobna sytuacja wystąpiła w gospodarstwach węgierskich i polskich z szóstej klasy wielkości ekonomicznej. Oznacza to, że produkcja była ekonomicznie nieefektywna. Zadłużenie gospodarstw zwiększało się wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej, jednak nie przekroczyło granicznej wartości, za którą przyjmuje się 50%.

Article Details

Jak cytować
Skarżyńska, A. (2019). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w Polsce na tle wybranych krajów UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 162–173. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.32
Bibliografia

Bocian, M., Cholewa, I., Tarasiuk, R. (2014). Współczynniki Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Coefficients of Standard Production "2010" for the purposes of the Community Typology of Agricultural Farms). Pobrano 27.08.2018 z: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2015/01/ wspolczynniki_SO_2010.pdf.

Bocian, M., Cholewa, I., Tarasiuk, R. (2017). Współczynniki Standardowej Produkcji „2013” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Coefficients of Standard Production "2013" for the purposes of the Community Typology of Agricultural Farms). Pobrano 27.08.2018 z: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2018/01/ wspolczynniki_ SO 2013.pdf.

Dabbert, S., Braun, J. (2012). Landwirtschafliche Betriebslehre: Grundwissen Bachelor. Auflage 3, Ulmer UTB, Stuttgart.

European Commision (2017), EU agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030. Pobrano 12.01.2019 z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-outlook-2018-report_en.pdf.

European Union (2015). Commission Implementing Regulation (EU) 2015/220 of 3 February 2015 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union.

European Union (2015a). Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2323 of 11December2015 amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1217/2009.

Farm Accountancy Data Network. (2018). Pobrano 12.12.2018 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica.

Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2017). Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard Results obtained by agricultural farms participating in the Polish FADN). Pobrano 13.12.2018 z: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2016/12/Wyniki_2016_czesc1.pdf.

Grzegorzewska, E. (2013). Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego (The indebtedness of agricultural enterprises in Poland in the face of the global economic crisis). Polityka Europejska, Marketing i Finanse, 10(59), s. 268-276.

Kulawik, J. (red.). (2013). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw

i przedsiębiorstw rolniczych (Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning

of farms and agricultural enterprises) (3). Monografia Programu Wieloletniego 2011-2014, Warszawa,

IERiGŻ-PIB, nr 82.

Lipińska, I. (2014). Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem (The concept of damage to agricultural production in the aspect of risk management). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 105-115.

Poczta, W., Czubak, W., Pawlak, K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE (Changes in the volume of production and agricultural incomes in the conditions of Poland's accession to the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 40-52.

Skarżyńska, A., Augustyńska-Grzymek, I., Abramczyk, Ł. (2014). The use of capital and condition of economically weak farms in the selected Central and Eastern European countries. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 14(2), 285-296.

Zegar J.S. (2008). Dochody w okresie transformacji i integracji Europejskiej (Revenues in the period of transformation and European integration). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.