Światowe i krajowe ceny żywności w latach 2016-2017

Main Article Content

Krystyna Świetlik


Słowa kluczowe : żywność, szoki podażowe, niestabilność cen, rynek globalny, Unia Europejska
Abstrakt
Otwarcie polskiej gospodarki w wyniku transformacji systemowej i integracji europejskiej zwiększyło jej zależność od zjawisk o charakterze globalnym. W ostatniej dekadzie światowe ceny i podaż żywności doświadczały poważnych szoków, co miało istotne konsekwencje dla polskiego rynku żywnościowego. Celem artykułu jest przedstawienie zmian cen żywności w Polsce w latach 2016-2017 na tle tendencji występujących na rynkach światowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku unijnego, określenie siły ich wzajemnych powiązań oraz wskazanie czynników warunkujących te procesy. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w Polsce w badanym okresie ceny żywności rosły szybciej niż w UE, ale wolniej niż na rynkach światowych, wykazywały mniejszą wahliwość niż na rynkach zewnętrznych oraz bardzo wysoką korelację ze zmianami cen w UE. Powiązanie z rynkiem unijnym było szczególnie widoczne w przypadku cen produktów mlecznych, zbóż, mięsa wieprzowego, roślin oleistych i cukru.

Article Details

Jak cytować
Świetlik, K. (2018). Światowe i krajowe ceny żywności w latach 2016-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 291–302. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.56
Bibliografia

Biuletyn Statystyczny (Statistical bulletin). (2018). GUS, Warszawa, 12/2017.

Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r. (Prices in the national economy in 2016). (2017). GUS, Warszawa.

Daszkowska, E. (2009). Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy (The reasons and perceptible effects of the food crisis in the first decade of the 21th century. Activities taken by the European Union and the World Bank aimed at stabilizing the situation). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 17-23.

From energy prices to food prices: Moving in tandem? (2016). Commodity Markets Outlook. A World Bank Quaterly Report, World Bank Group, Washington, D.C., July 2016, 1-80. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.worldbank.org/commodities.

Headey, D. (2016). Food Prices and Poverty. Policy Research Working Paper, no 7898, 1-47. World Bank, Washington, DC. Pobrane 15 stycznia 2018 z: https://openknowlege.worldbank.org/handle/10986/25701. (Crossref)

Lempert P. (2017). Food Deflation Is Changing The Face Of Retail. Forbes. Free Issues, Februar 1. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.forbes.com/sites/.

Mold, A. (2011). Shifting Wealth and the Consequences of Rising Food Prices on Social Cohesion: A Diagnosis and Policy Responses. OECD, Paris, 1-33. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.oecd.org/dev/pgd/ 46921010.pdf.

Noga, M. (2009). Makroekonomia (Macroeconomics). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

OECD and FAO see slower growth in demand keeping world food prices low. (2017). OECD, Paris, 1-3. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.oecd.org/newsroom/.

Rising Food Prices. Couses and Consequences. (2008). OECD, Paris, 1-9. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/40847088.pdf.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2017). (2017a). GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2017). (2017b). GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2016 r. (Agriculture in 2016) (2017). GUS, Warszawa.

Sousa, P. (2017). What did we learn from the bouth of high and volatile food commodity prices (2007-2013)? FAO Commodity and Trade Policy Research Working Paper. FAO, Rome, nr 54, 1-34. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.fao.org.

Świetlik, K. (2011). Ceny żywności w 2011 r. i przewidywane ich zmiany w 2012 r. (Food prices in 2011 and changes forecast for 2012). Przemysł Spożywczy, 4, 2-7.

Świetlik, K. (2016a). Ceny detaliczne żywności w Polsce w latach 2003-2015 (Retail prices of food in Poland in 2003-2015). Handel Wewnętrzny, 6(365), 181 196.

Świetlik, K. (2016b). Makroekonomiczne ujęcie zmian cen żywności w Polsce w latach 2001-2015 (Macroeconomic view of changes in food prices in Poland during 2001-2015). W: M. Hamulczuk (red.) Ceny żywności w Polsce i ich determinanty (Food prices in Poland and their determinants). IERiGŻ-PIB, Warszawa. Monografie Programu Wieloletniego, 29, 50-58.

Świetlik, K. (2018). Rynek żywnościowy. Rynek Rolny. Biuletyn Miesięczny (Food market. Agricultural market. Monthly bulletin). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2(324), 71-76.

Świetlik, K. (red.). (2017a), Ewolucja światowego i krajowego popytu na żywność w kontekście zmian demograficznych i bezpieczeństwa żywnościowego (The evolution of global and domestic demand for food in the context of demographic changes and food security). IERiGŻ-PIB, Warszawa. Monografie Programu Wieloletniego, 65, 1-223.

Świetlik, K. (red.). (2017b). Popyt na żywność. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Demand for food. Conditions and perspectives. Market analyses). IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, Warszawa, 18, 1-109.

The State of Agricultural Commodity Markets. High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned. (2009). FAO, Rome, 1-68. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.fao.org.

Trends in foreign direct investment in food, beverages and tobacco. (2016). FAO Commodity and Trade Policy Research Paper, nr 51, 1-46. FAO, Rome. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.fao.org/3/a-i5595e.pdf.

Trostle, R. (2008). Global Agricultural Supply and Demand: Factors Conributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices, A Report from the Economic Research Servive. USDA, Washington D.C. WRS-0801, 1 30. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.ers.usda.gov.

Wawrzynek, J. (2007). Metody opisu i wnioskowania statystycznego (Methods of reporting and statistical conclusion). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

World Economic Outlook. Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges. (2017). IMF, Washington, D,C., October 2017, 15, 242-243. Pobrane 15 stycznia 2018 z: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/.

Wyniki produkcji roślinnej w 2015 r. (Crop production in 2015). (2016). GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.