Zmiany w wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku do powietrza z działalności rolniczej w Polsce i UE – analizy z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Mirosława Witkowska-Dąbrowska


Słowa kluczowe : emisje do powietrza, działalność rolnicza, emisja gazów cieplarnianych i amoniaku
Abstrakt
Celem badań była analiza zmian w wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w Polsce I Unii Europejskiej. W części teoretycznej odniesiono się do podjętych działań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji. Badania oparto głownie o dane statystyczne GUS i Eurostat. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolnictwo jest głównym źródłem emisji amoniaku w UE i w Polsce. Również nie bez znaczenia jest rola rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych. Stwierdzono wahania w dynamice emisji gazów cieplarnianych zarówno Polsce jak i UE. W badanych latach odnotowano niewielki wzrost udziału rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych.

Article Details

Jak cytować
Witkowska-Dąbrowska, M. (2018). Zmiany w wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku do powietrza z działalności rolniczej w Polsce i UE – analizy z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 303–314. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.57
Bibliografia

Balas, A., Molenda, A. (2016). Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji (Idicators of poland's sustainable development in and tools for their dissemination and presentation). Optimum. Studia Ekonomiczne, 2 (80), 98-114. (Crossref)

Bieńkowski, J. (2010). Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005–2007 (Regional differentiation of ammonia emission in Polish agriculture in the years 2005 – 2007). Fragmenta Agronomica, 27(1), 21-31.

Blewitt, J. (2014). Understanding Sustainable Development. New York: Routledge, 394. (Crossref)

Borys, T. (2005). Wprowadzenie do badań nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju (Introduction to research on sustainable development indicators). W: T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 9-22.

Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, (Selected Problems of Measurement Methodology of New Development Paradigm: Polish Experiences), Optimum Studia i Rozprawy, 3, 1-19. (Crossref)

Burchard-Dziubińska, M. (2001). Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju – kłopotliwy owoc decyzji politycznych (The concept of sustainable development - a troublesome fruit of political decisions). W: F. Piontek (red.) Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 64-72.

Faber, A., Jarosz, Z. (2017a). Prognoza ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych na lata 2020 i 2030 (Projection of ammonia emission reduction from mineral nitrogen fertilizers for 2020 and 2030). Studia i Raporty IUNG-PIB, 52(6), 19-27.

Faber, A., Jarosz, Z. (2017b). Potencjały redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie w świetle literatury (Potential of greenhouse gas emission reduction in Polish agriculture in the light of literature). Studia i Raporty IUNG-PIB, 52(6), 45-56.

Farmer, M., Swales, V. (2004). The development and implementation of cross compliance in the EU 15: an analysis. London: IEPP, 84.

Gołasa, P. (2013). Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie – poziom i źródła pochodzenia (Greenhouse gas emissions in polish agriculture – the level and sources). Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 71-75.

Griggs, D. (2013). Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495(7441), 305-307. (Crossref)

Gruchelski, M., Niemczyk, J. (2016). Agenda Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 I cel zrównoważonego rozwoju – szanse realizacji celów (The 2030 Agenda for sustainable development goals and sustainable development goals – chances of implementation), Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 122-126.

Jugowar, J.L., Rzeźnik, W., Mielcarek, P. (2015). Emisje z sektora rolniczego – problem, którego nie unikniemy (Emissions from the agricultural sector - an unavoidable problem). Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa. Materiały konferencyjne. Pobrano z: http://www.itep.edu.pl/nauka/konferencje/ ko20150930/5.pdf.

Lisowska-Mieszkowska, E. (2014). Kontrola i ograniczanie emisji amoniaku ze źródeł rolniczych. Działania podejmowane na forum międzynarodowym (Controling and limiting the emission of ammonia. From the agricultural sources). Ekonomia i Środowisko, 3(50), 108-120.

Marcinkowski, T. (2010). Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa (Emissions of gaseous nitrogen compounds from agriculture). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10(3), 175-189.

Mulligan, M. (2014). An Introduction to Sustainability: Environmental, Social and Personal Perspectives. Routledge. New York, 340.

Nilsson, M., Griggs, D, Visbeck, M. (2016). Map the interactions between sustainable development goals. Nature, 534(7607), 320. (Crossref)

Pajewski, T. (2016). Zmiany poziomu emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej (Changes in greenhouse gas emissions in agricultural production). Roczniki Naukowe SERiA, 18(1), 214-218.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku oraz metody adaptacji do zmian klimatu (wybrane zagadnienia) (Reduction of greenhouse gas and ammonia emissions and methods of adaptation to climate change (selected issues) (2017), Red. nauk: R. Borek, Z. Jarosz, Studia i Raporty IUNG-PIB.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, S.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., Foley, J.A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475. (Crossref)

Sapek, A. (2008). Emisja tlenków azotu (NOx) z gleb uprawnych i ekosystemów naturalnych do atmosfery (Emission of nitrogen oxides (NOx) from crop soils and natural ecosystems). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 8(1), 283-304.

Sapek, A. (2013). Emisja amoniaku z rolnictwa w Polsce (Ammonia Emissions from Agriculture in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 335(2), 114-123.

Sosulski, T., Łabętowicz, J. (2007). Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych (Estimation of nitrogen dispersion from Polish agriculture to atmosphere, surface and ground waters,). Postępy Nauk Rolniczych, 5(59), 3-19.

Syp, A. (2017). Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014 (Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in 1990-2014 ). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 244-255. (Crossref)

Welzer, H., Wiegandt, K. (2001). Perspektiven einer nachhaltiger Entwicklung (Perspectives of sustainable development). Fischer, Frankfurt am Main, 71.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty