Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?

Main Article Content

Jacek Bednarz
Maria Zuba-Ciszewska


Słowa kluczowe : produkcja, mleko ekologiczne, regiony, koncentracja, Indeks Herfindahla-Hirschmana, metoda unitaryzacji zerowanej
Abstrakt
W produkcji ekologicznego mleka w Polsce specjalizują się regiony o niewielkim udziale w produkcji tego surowca ogółem w kraju. Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych zagadnień w badaniach nad ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. Celem pracy było zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle rynku mleka ogółem, a także próba odpowiedzi na pytanie o możliwość wskazania regionów specjalizujących się w produkcji mleka ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy pomocy klasycznego indeksu Herfindahla-Hirschmana oraz zmodyfikowanej wersji formuły metody unitaryzacji zerowanej. Uzyskane wyniki wskazują na umiarkowany stopień koncentracji rynku mleka ekologicznego. Jednocześnie, przy wykorzystaniu metody z zakresu porządkowania liniowego, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja regionów, w których produkcja mleka ekologicznego ma większe znaczenie ekonomiczne.

Article Details

Jak cytować
Bednarz, J., & Zuba-Ciszewska, M. (2018). Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 112–121. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.102
Bibliografia

Bashorun, T., Ojapinwa, V. (2014). Bank Consolidation and Market Structure in Nigeria: Application of the Herfindahl-Hirschman Index, International Journal of Economics and Finance, 6 (2), 235-243. (Crossref)

Bednarz, J., Kozłowski, E. (2017). Czy należy poprawiać (usprawniać) metodę unitaryzacji zerowanej (Does the zero unitarization method need to be improved (enhanced)?). Referat wygłoszony w ramach XIX Konferencji Naukowej, Rogów, June 20th, 2017.

Binderman, Z., Borkowski, B., Szczęsny, W. (2015). Application of Minkowski's metric in measuring changes of concentration of value added in agriculture, forestry, fishing and hunting sectors. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (2), 17-28.

Bluszcz, A. (2016). Classification of the European Union member states according to the relative level of sustainable development. Quality & Quantity, 50 (6), 2591-2605. (Crossref)

Brodzińska, K. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego (Organic farming development in Poland in context of environmental conditions and financial support system), Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 12-21.

Dixon, R., Thirwall, A. (1975). A model of regional growth-rate differences on kaldorian lines. Oxford economic papers, 27 (2), 201-214. (Crossref)

Ferrieri, G. (2006). A Method for Measuring International Openness. Social Indicators Research, 77 (2), 245-255. (Crossref)

Ferrieri, G. (2010). Measuring Openess. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 9 (1), 172-180. (Crossref)

Fujita, M., Krugman, P. (2004). The new economic geography: past, present and the future. Papers in Regional Science, 83, 139-164. (Crossref)

Grzybowski, L. (2008). The competitiveness of mobile telephony across the European Union. International Journal of the Economics of Business, 15, 99-115. (Crossref)

Hoxha, I. (2013). The market structure of the banking sector and financially dependent manufacturing sectors. International Review of Economics and Finance, 27, 432–444. (Crossref)

IJHAR-S (2018). Pobrano 26.10.2018 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.

Jarocka, M. (2015). Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych. (The choice of a formula of the data normalization in the comparative analysis of multivariate objects). Ekonomia i Zarządzanie, 1, 113-126.

Kaivo-oja, J., Vähäsantanen, S., Karppinen, A., Haukioja, T. (2017). Smart specialization strategy and its operationalization in the regional policy: case Finland. Business, Management and Education, 15(1), 28-41. (Crossref)

Kaldor, N. (1970). The case for regional policies, Scottish Journal of Political Economy, 17 (3), 337-348. (Crossref)

Kisiel, R., Grabowska, N. (2014). Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego (The role of European Union subsidies in the development of organic farming in Poland – an example of Podlasie region). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14 (47), 61-73.

Krasowicz, S. (2009). W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone (In Poland, sustainable agriculture should dominate). [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (The future of the agri-food sector and rural areas), A. Harasim (red.), IUNG-PIB, Puławy, 21–38.

Krstić, B., Radivijević, V., Stanišić, T. (2016). Measuring and Analysis of competition intensity in the Sugar Market in Serbia. Economics of Agriculture, 63 (2), 389-406. (Crossref)

Krugman, P. (1992). A dynamic spatial model. NBER Working Paper, no. 4219. (Crossref)

Krugman, P. (2008). The Increasing returns revolution in trade and geography. Pobrano 26.10.2018 z: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/krugman_lecture.pdf []

Kukuła, K., Bogacz, D. (2014). Zero Unitarisation Method and its application in Ranking Research in Agriculture. Economic and Regional Studies, 7 (3), 5-13.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej (Zero Unitarization Method). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwiatkowska, E. (2014). Miary koncentracji - teoria a praktyka wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych (Measure of Market Conccentration - Theory and Practice of their Use by Regulatory Authorities in the Telecommunication Markets). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 189 198.

Marfels, C. (1971). Absolute and relative measures of concentration reconsidered, Kyklos, 24 (4), 753-766. (Crossref)

Mora, T., Moreno, R. (2010). Specialization changes in European regions: the role played by externalities across regions. Journal of Geographical Systems, 12, 311-334. (Crossref)

North, D. (1955). Location theory and regional economic growth. Journal of Political Economy, 63 (3), 243-258. (Crossref)

Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Prager, J-C., Thisse, J-F. (2012). Economic geography and the unequal development of regions, Routledge, London and New York. (Crossref)

Ricardo, D. (1821). Principles of political economy and taxation. John Murray, London.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. W sprawie szczegółowych warunków i procedur przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walesiak, M. (2017). Wizualizacja wyników porządkowania liniowego dla danych porządkowych z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego (Visualization of linear ordering results for oridinal data with application of multidimensional scaling), Przegląd Statystyczny, 61 (1), 5-19.

Weidmann, G., Kilcher, L., Garibay, S. (2010). The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2010, FiBL & IFOAM, Frick and Bonn.

Willer, H., Lernoud, J. (2018). The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2018, FiBL & IFOAM, Frick and Bonn.

Zuba-Ciszewska, M., Zuba, J. (2016). Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie (The place of the organic farm output in the Polish agriculture), Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 411-418.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.