The Taxation of Agriculture in the European Union Countries

Main Article Content

Kinga Gruziel
Małgorzata Raczkowska

Abstrakt
The paper sets out the key principles for taxation of agriculture in selected European Union countries. The theoretical foundations of tax systems in the context of their functions and features specified as desirable in the literature are discussed. EU agricultural taxation systems are presented in reference to optimisation and tax competitiveness. Some shared features of these agricultural taxation systems were pointed out and their division in two basic models (the British model and the continental model), which was presented taking as example the countries in which these models operate. Taxation of income derived from agricultural business activity is a natural direction of changes in tax systems. The tax policy implemented in the European Union countries in relation to agriculture make use of the principle of tax justice to the highest possible extent. The diversity of the tax rules and structures applied in the EU makes it possible to tax agricultural income without limiting the development potential of agricultural enterprises (farms), and often stimulates them. The form of individual tax systems results from numerous economic, social and political circumstances. Special tax treatment of agriculture is expressed through tax construction elements, e.g. right to deduct the value of generated loss or investment expenditure from taxable income.

Article Details

Jak cytować
Gruziel, K., & Raczkowska, M. (2018). The Taxation of Agriculture in the European Union Countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 162–174. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.107
Bibliografia

Andersen, F.G., Asheim, L.J., Mittenzwei, K., Veggeland, F. (2002). Taxation of Agriculture in selected countries. Study of United States, Canada, Australia, Germany, United Kingdom, Ireland, France, Switzerland, and Italy with relevance to the WTO. Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo.

Bouvier, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku (The introduction to tax legislation and tax theory). Biblioteka Przeglądu Podatkowego, Warszawa.

Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych (Fairness of taxation of agriculture and the possibility of changes in this regard in the opinion of farmers). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207 218.

Gruziel, K. (2008). Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych (The state and the directions of changes in the taxation of agricultural farms). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gruziel, K. (2012). Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gminy wiejskiej (The fiscal cost process and agricultural tax: a rural county example). RN SERiA, 14(3), 100-103.

Hybka, M. (2005). Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Republice Federalnej Niemiec (The taxation of personal income in the Federal Republic of Germany). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kulawik, J., Lelong, P.Y., Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej (The tax systems in European Union countries). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa.

Kisiel, R., Idźkowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. The system of agriculture taxation in Poland and chosen countries of the European Union. ZN SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 64-78.

Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej (The taxes in the European Union). PWN, Warszawa.

Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników (The perspective of an implementation of the income tax in agriculture in the assessment of farmers). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(40), 335-344. (Crossref)

Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski (The tax competition and harmonization in tax on the European Union. The implications for Poland). Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2014). Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego (The incomes of agriculture farms and competitiveness of the tax system and insurance system). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Podstawka, M. (1995). Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce (The agriculture taxation in Poland and outlook for change). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki (The fiscal instruments to support agriculture – reasons for, mechanisms and effects). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Rosiński, R. (2008). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań (The Polish tax system. The finding best solutions). Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.

Serowa, E., Khramowa, I., Maslenkowa, U. (2000). Taxation in Agriculture, Institute for the Economy in Transition, Moscow.

Smoleń, P. (red.) (2018). Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian (The agriculture taxation in Poland. The assumption verifications. The prospects a changes). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Stiglitz, J.E. (2015). Ekonomia sektora publicznego (Economics of the public sector). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy (The Polish tax system). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek rolny a podatek dochodowy – konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych (The farming and income tax in agricultural farms – consequences of changes). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94, 115-129.

Wasilewski, M., Mądra-Sawicka, M., Ganc, M., Gruziel, K. (2015). Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych (Financial effects of the income tax implementation in farms). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.