Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności

Main Article Content

Wiesława Kuźniar
Marta Kawa


Słowa kluczowe : konsument, żywność, produkty tradycyjne
Abstrakt
Zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów znajdują odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju określonych kategorii produktów, wśród których ważną rolę odgrywają produkty tradycyjne, postrzegane przez nabywców jako zdrowe, smaczne, nawiązujące do lokalnej tradycji kulinarnej. Bogata oferta takich produktów znajduje się w woj. podkarpackim, zajmującym pierwszą pozycję w Polsce pod względem liczby zrejestrowanych produktów. W opracowaniu w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. na próbie n = 221 wykazano, że bogata oferta produktów tradycyjnych regionu Podkarpacia cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów. W oparciu o wyniki testu Chi-kwadrat Pearsona można stwierdzić, że niezależnie od płci, wraz z wiekiem konsumentów zwiększa się zainteresowanie produktami tradycyjnymi, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w preferowaniu produktów tradycyjnych pochodzących z regionu, ale także w gotowości do zapłaty wyższej ceny w zamian na wysokie walory smakowe i zdrowotne tych produktów.

Article Details

Jak cytować
Kuźniar, W., & Kawa, M. (2018). Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 304–312. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.120
Bibliografia

Grzybek, M. Szopiński, W. (2017). Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. (Consumer Behaviour on the Market of Regional and Traditional Products). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 43-52. (Crossref)

Grzybowska-Brzezińska, M., Klepacka, J. (2015). Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej (Perception of Attributes of the Traditional Food Product). Handel Wewnętrzny 3(356), 80-89.

Guerrero, L., Guardia, M.D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Żakowska-Biemans, S., Vanhonacker, F. (2009). Consumer-driven Definition of Traditional Food Products and Innovation in Traditional Foods. A Qualitative Cross-cultural Study, Appetite, 52(2), 345-354. (Crossref)

Korbutowicz, T. (2018). Żywność funkcjonalna na rynku światowym (Functional Foods on the World Market, Studia i Prace WNEIZ US 53/2, 209-220. (Crossref)

Kuźniar, W., Witek, L. (2016). Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm Tourism in Poland. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 16(1), 249-252.

Kuźniar, W., Kawa, M., Kuźniar, P. (2016). Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności (Consumer Attitudes Towards Safe Solutions for Food Productions). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 243-250.

Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy (Consumer in the Global Economy: Three Perspectives). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 136-137.

Ollberding, N.J. Wilk, R.L., Contento, I. (2010). Food Label Use and its relation to dietary intake among US adults. Journal of the American Dietetic Association 110(8), 1233-1237. (Crossref)

Pieniak, Z., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Guerrero, L., Hersleth, M. (2009). Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite 53(1), 101-108. (Crossref)

Rynek żywności funkcjonalnej w Polsce wart 3,7 mld euro (Functional Food Market in Poland is worth 3.7 billion EUR). Portalspożywczy.pl. Pobrano 1 czerwca 2018 z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/artykuly/ rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-polsce-wart-3-7-mld-euro,150905.html.

Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje (Consumer on the Market. Behaviors, Models, Applications). Wyd. Difin, Warszawa.

Światowy rynek żywności ekologicznej przekroczył wartość 80 bln dolarów i rośnie w tempie 10% (The Global Market for Organic Food has Exceeded 80 bilion USD and is Growing at a Rate of 10%) Pobrano 1 czerwca 2018 z: http://biokurier.pl/ekorynek/swiatowy-rynek-zywnosci-ekologicznej-przekroczyl-wartosc-80-bln-dolarow-i-rosnie-w-tempie-10/.

Trendy na globalnym rynku żywności i napojów w 2018 r. (Global Food and Drink Trends 2018). Raport Mitel, 2017.

Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku (New Trends and Megatrends in the Households’ Consumption Behaviour in the 21st Century). Konsumpcja i Rozwój 2(5), 3-21.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.