Spółdzielczość rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Main Article Content

Aneta Suchoń


Słowa kluczowe : spółdzielnie rolnicze, rolnictwo, gospodarstwo rolne, spółdzielnie we Francji i Niemczech
Abstrakt
Francja i Niemcy są przykładami państw, w których rolnictwo jest istotnym działem gospodarki, występuje duża liczba gospodarstw rolnych, a ruch spółdzielczy jest bardzo popularny. W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 22 tys. spółdzielni rolniczych. W ramach rozważań zaprezentowano dane statystyczne i regulacje prawne dotyczące spółdzielni rolniczych we Francji i Niemczech, w szczególności francuski Code Rural oraz niemiecką ustawa Genossenschaftsgesetz. W podsumowaniu autorka stwierdziła, że polski prawodawca, tworząc nowy prawny model spółdzielczości, powinien bezsprzecznie skorzystać z doświadczeń i niektórych rozwiązań prawnych występujących w Niemczech i Francji, m.in. w zakresie wprowadzenia szerokiej definicji spółdzielni rolniczych, uproszczeń w zakresie zakładania i funkcjonowania tych podmiotów, instrumentów finansowych, w tym podatkowych, łączenia spółdzielni z innymi podmiotami spółdzielczymi czy spółkami kapitałowymi.

Article Details

Jak cytować
Suchoń, A. (2018). Spółdzielczość rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 451–462. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.133
Bibliografia

Asschhoff, G., Hennigsen, E. (1995). Das deutsche Genossenschaftswessen. Entwicklung, Struktur, wirtchaftliches Potential. Fritz Knapp. Frankfurt.

Bierzanek, R. (1984). Prawo spółdzielcze w zarysie (Co-operative law in outline). PWN. Warszawa.

Boguta, W., Gumowski, Z, Lachowski, K. (2007). Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego (Organization of the Mazovian agricultural market by creating groups of agricultural producers based on cooperative law), pr. zb. Wyd. KRS. Warszawa.

Bruggemann, F.M. (1985). Genossenschaften in Frankreich. Die Rechtsstellung von Agrargenossenschaften und Credit Agricole. Münster.

Chômel, C. (2004). The long march of the European Cooperative Society, RECMA – Revue Inter¬natio¬nale de l’Économie Sociale, Hors-Série, no. 291, 1-5.

Chômel, C. (2010). France w: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Bruksela, 519-545.

Chômel, C. (2013). Le cadre juridique et la gouvernance descoopératives agricoles, w: C. Chomel, F. Declerck, M. Filippi, R. Mauget, O. Frey, Les coopératives agricoles. Identité, gouver¬nance et stratégies. Primento Digital Publishing. Paris.

Chômel, C., Declerck, F., Filippi, M., Mauget, R., Frey, O. (2013). Les coopératives agricoles Identité, gouvernance et stratégies. Primento Digital Publishing. Paris.

Code rural et de la pêche maritime, (2012). red. H. Bosse-Platière, LexisNexis, Paris.

COGECA (2010). Agricultural Cooperatives in Europe, Main Issues and Trends. Brussels.

COGECA (2014). Development of Agricultural Cooperatives in the EU. Brussels, 6-10.

Cooperatives Europe (2006). Performance Report. Key Figures 2005, Brussels.

Cooperatives Europe (2009). 2009 European Co-operatives Key Statistics, Cooperatives Europe Asbl. Brussels.

Coutant, L. (1950). L’Evolution du droit cooperatif de ses origines à 1950: La double tendance vers son unification et son autonomie, la loi du 10 sept. 1947, la codification en cours. Matot-Braine. Reims.

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (2014). Energiegenossenschaften, Ergebnisse der Umfrage des DGRV und seiner Mitgliedsverbände, Frühjahr 2014. Pobrane 28 sierpnia 2018 z: http://www.raiffeisen.de/downloads/publikationen/.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2007). Agrargenossenschaften sind ein Eckpfeiler des ländlichen Raums in Ostdeutschland. Pobrane 5 września 2012 z: http://www.raiffeisen.de.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2010). Wir leben Nachhaltigkeit! 20 Jahre Agrargenossenschaften eine Erfolgsgeschichte; Genossenschaften – gestern, heute, morgen. Pobrane 4 sierpnia 2018 z: http://www.raiffeisen.de/downloads/publikationen/.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2010/2011). DRV-Bericht über den Geschäftsbetrieb der Agrarge-nossenschaften 2010/2011 Pobrane 5 września 2012 z: http://www.raiffeisen.de/downloads/publikationen/.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2011). Ausblick 2011, Geschäftsbericht 2010. Pobrane 5 września 2012 z: http://www.raiffeisen.de /downloads/publikationen. (Crossref)

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2014). Aktueller Geschäftsbericht, Rückblick 2013 – Ausblick 2014, 11 i 64.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2018a). Raiffeisen Statistischer Bericht 2017. Pobrane 28 sierpnia 2018 z: https://www.raiffeisen.de/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Statistischer-Bericht-2017.pdf.

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2018b). Entwicklung der Raiffeisen-Organisation 1950–2017. Pobrane 28 sierpnia 2018 z: https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/Dekadenblatt_Juni_2018.pdf.

Filipp, M. (2013). L’ancrage territorial des entreprises coopératives agricoles et le développement durable, w: C. Chômel, F., Declerck, M., Filippi, R., Mauget, O., Frey (2013), Les coopératives agricoles. Identité, gouvernance et stratégies. Primento Digital Publishing. Paris.

French Ministry of Agriculture and Fisheries Edited (2005). Agricultural Cooperation in France. Paris. Wersje uaktualniona i przetłumaczona z j. francuskiego na j. angielski przez Coop de France, lipiec 2005.

Gourlay, P.G. (1980). Coopératives agricoles, Dalloz. Paris.

Grimm, C. (2004). Agrarrecht, C.H. Beck. München.

Helios, M. (2009a). Ertragsbesteuerung der Genossenschaft und ihrer Mitglider w: Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. M. Helios, Th. Strieder. Wyd. Beck. München.

Helios, M. (2009b). Rechtsgeschichtliche Entwicklung des Genossenschaftswesens w: Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. M. Helios, Th. Strieder. Wyd. Beck. München.

Münkner, H. (2010). Germany, w: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). Part II. National Report. Bruksela.

Nast, A. (1928). Code de la cooperation. Paris.

Piechowski, A. (2012). Spółdzielczość w Unii Europejskiej w: Rola i przyszłość spółdzielczości: gospodarka konkurencyjnej Polski (Cooperatives in the European Union in: The role and future of cooperatives: competitive economy of Poland). Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 19.

Staab, J. (2013). Erneuerbare Energien in Kommunen. Energiegenossenschaften gründen, führen und beraten, Springer Gabler. Wiesbaden. (Crossref)

Steding, R. (1994). Produktivgenossenschaften in der ostdeutschen Landwirtschaft – Ursprung und Anspruch, Inst. für Genossenschaftswesen Berlin.

Steding, R. (1995). Die Produktivgenossenschaften im deutschen Genossenschaftsrecht: eine Studie zur Genese und Exegese des § 1 Abs. 1 Ziff. 4 GenG, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen.

Steding, R., Böhme, K. (2004). Die Produktivgenossenschaft im Agrar- und Gewerbebereich. Streitpunkt in der Genossenschaftswissenschaft w: Grundfragen der Theorie und Praxis der Genossenschaften, red. R. Steding, H. Blisse, M. Hanisch, Inst. für Genossenschaftswesen Berlin.

Steinle, E., Terbrack, C. (2009). Gründung der Genossenschaft und Genossenschaftsregister, w: Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. M. Helios, Th. Strieder, Wyd. Beck. München.

Suchoń, A. (2012). Spółdzielczość rolnicza w Niemczech, (Agricultural cooperatives in Germany), Przegląd Prawa Rolnego, 1, 239-266.

Suchoń, A. (2012). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej (Impact of the Common Agricultural Policy on the Development of Agricultural Cooperatives). Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8, 438-452.

Suchoń, A. (2016). Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych (Legal concept of agricultural cooperatives). Wyd. UAM. Poznań 2016.

Welling, H. (1966). Die Beteiligung der eingetragenen Genossenschaft an anderen Gesellschaften nach geltendem und künftigem Recht. Diss. Münster.

Zinke, J. (1999). Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Weimarer Republik, | Institut für Genossenschaftswesen. Berlin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.