Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania do celów energetycznych

Main Article Content

Zuzanna Jarosz


Słowa kluczowe : biomasa, słoma, siano, rośliny energetyczne, potencjał energetyczny
Abstrakt
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie się od paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych skłania do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Celem badań jest ocena potencjału energetycznego biomasy roślinnej z produkcji rolnej i wskazanie możliwości jej wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Do badań wykorzystano dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Na podstawie szczegółowej analizy zmian zachodzących w produkcji rolniczej w latach 2010-2015 dokonano aktualizacji danych. Przyjęto założenie, że zmiany w gminach zachodziły w taki sam sposób jak w województwach. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej oszacowano uwzględniając: nadwyżki słomy, siana i plantacje roślin energetycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska dysponuje energetycznym potencjałem biomasy roślinnej kształtującym się na poziomie 305,8 tys. TJ rocznie, który może być wykorzystany do celów energetycznych bez zagrożenia dla produkcji żywności.

Article Details

Jak cytować
Jarosz, Z. (2017). Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania do celów energetycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 81–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.28
Bibliografia

Duda-Kękuś, A. (2011). Transport biomasy w logistyce dostaw paliw dla elektrowni systemowych realizujących program zielonej energetyki, Logistyka, 2, 107-118.

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16. Pobrane 15 stycznia 2016 z: https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/4925,DzU-UE-L-0914016.html.

Dzikuć, M. (2014). Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 48-56. (Crossref)

Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

Gradziuk, P. (red.). (2002). Biopaliwa, Wyd. “Wieś Jutra”, Warszawa.

Gradziuk, P. (2015). Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy, 45, 1-173.

Faber, A., Kuś, J., Matyka, M. (red.). (2009). Uprawa roślin na potrzeby energetyki. W&B Wiesław Drzewiński, Warszawa.

Grzybek, A., Gradziuk, P., Kowalczyk, K. (2002). Słoma- energetyczne paliwo. Wyd. „Wieś Jutra”, Warszawa.

GUS. (2011). Powszechny spis rolny 2010. Pobrane 25 marca 2013 z: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/.

Harasim, A. (2011). Gospodarowanie słomą, Puławy, IUNG, 77.

Jadczyszn, J., Faber A., Zaliwski A. (2008). Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, 11, 55-65.

Jarosz, Z. (2016). Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania. Rocz. Nauk. SERiA, 18(1), 84-89.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. (2010). Minister Gospodarki. Warszawa, 1-203.

Kuś, J., Faber, A. (2007). Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, 7, 138 158.

Ludwicka, A., Grzybek, A. (2010). Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Probl. Inż. Rol., 2, 101 111.

Mikołajczyk, J., Wróbel, B., Jurkowski, A. (2009). Możliwości i bariery w produkcji biogazu z biomasy trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2(26), 139-155.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. (2009). Ministerstwo Gospodarki. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Warszawa, 1-29.

RENEW. (2008). Residue biomass potential inventory results. Pobrane 15 marca 2013 z: http://www.renew-fuel.com.

Scarlat, N., Martinov, M., Dallemand, J. F. (2010). Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use. Waste Management, 30, 1889-1897. (Crossref)

Terlikowski, J. (2012). Biomasa z trwałych użytków zielonych jako źródło energii odnawialnej. Probl. Inż. Rol., 1(75), 43-49.

Winnicki, S., Jugowar, J. L., Nawrocki, L. (2012). Analiza możliwości organizacji bazy paszowej na glebach o niskiej bonitacji dla stada krów o wysokiej wydajności. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(37), 239-248.

Wójcicki, Z. (2015). Znaczenie biomasy w energetyce i gospodarce żywnościowej. Probl. Inż. Rol., 1(87), 5-15.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora