Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w wymiarze ekonomicznym w Polsce na tle UE-28 i Niemiec

Main Article Content

Antoni Faber
Zuzanna Jarosz


Słowa kluczowe : biogospodarka, rozwój zrównoważony, ślad gruntowy, wartość dodana
Abstrakt
Celem badań była ocena zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce w wymiarze ekonomicznym. Do scharakteryzowania ekonomicznego wymiaru rozwoju biogospodarki wykorzystano analizę struktury oraz kształtowanie się dynamiki wartości dodanej sektorów stanowiących komponent biogospodarki. Dane obejmowały lata 2008-2019 dla Polski oraz 2019 r. dla UE-28 i Niemiec. Ponieważ rozwój biogospodarki wiąże się z zaspokajaniem popytu na biosurowce, aby przedstawić jej zrównoważony rozwój wykorzystano także zaproponowany przez Global Footprint Network wskaźnik śladu gruntowego. Oszacowano zależności pomiędzy wartością dodaną rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa a ich śladem gruntowym. Wskazanie zależności pomiędzy wartością dodaną a śladem gruntowym pozwoliło określić siłę ich sprzężenia, a tym samym zrównoważenie analizowanych sektorów. Przeprowadzone badania wykazały, że tylko ślad gruntowy rolnictwa ma tendencję do spadku w miarę wzrostu wartości dodanej. Wskazuje to, że rolnictwo może stać się w przyszłości bezwzględnie mocno zrównoważonym. Wymaga to rozpisanej na lata strategii rozwoju zrównoważonej biogospodarki cyrkulacyjnej oraz znacznych inwestycji.

Article Details

Jak cytować
Faber, A., & Jarosz, Z. (2023). Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w wymiarze ekonomicznym w Polsce na tle UE-28 i Niemiec. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(2), 4–15. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.2.5
Bibliografia

Andersen, S.P., Allen, B., Domingo, G.C. (2021). Biomass in the EU Green Deal: Towards consensus on the use of biomass for EU bioenergy. Policy report, Institute for European Environmental Policy (IEEP).

Arto, I., Genty, A., Rueda-Cantuche, J.M., Villanueva, A., Andreoni, V. (2012). Global resources use and pollution: Vol. I, Production, consumption and trade (1995-2008). European Commission Joint Research Centre: Luxembourg.

Bell, J., Lino, P., Dodd, T., Nemeth, S., Nanou, C., Mega, V., Campos, P. (2018). EU ambition to build the world’s leading bioeconomy – uncertain times demand innovative and sustainable solutions. New Biotechnology, 40, 25-30. (Crossref)

Bröring, S., Vanacker, A. (2022). Designing Business Models for the Bioeconomy: What are the major challenges? EFB Bioeconomy Journal, 2, 100032. (Crossref)

Bruckner, M., Häyhä, T., Giljum, S., et al. (2019). Quantifying the global cropland footprint of the European Union’s non-food bioeconomy. Environ. Res. Lett.,14 (4), 045011. (Crossref)

Budzinski, M., Bezama, A., Thrän, D. (2017). Monitoring the progress towards bioeconomy using multi-regional input-output analysis: The example of wood use in Germany. Journal of Cleaner Production, 161, 1-11. (Crossref)

D'Adamo, I., Falcone, P.M., Martin, M., Rosa, P. (2020). A sustainable revolution: let's go sustainable to get our globe cleaner. Sustainability, 12(11), 4387. (Crossref)

Devaney, L., Henchion M. (2018). Consensus, caveats and conditions: international learnings for bioeconomy development. Journal of Cleaner Production, 174, 1400-1411. (Crossref)

Dupont-Inglis, J., Borg, A. (2018). Destination bioeconomy – The path towards a smarter, more sustainable future. New Biotechnology, 40, 140-143. (Crossref)

EC (2022). EU Bioeconomy Strategy Progress Report. European Bioeconomy Policy: Stocktaking and future developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-76-50201-2.

EC. (2023). EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Pobrane 12 stycznia 2023 z: https://ec.europa.eu/environment/sustainable development/SDGs/implementation/index_en.htm

Economic Progress. (2022). Degrowth – what's behind the economic theory and why does it matter right now? World Economic Forum. Pobrane 12 stycznia 2023 z: https://www.weforum.org/agenda/2022/06/what-is-degrowth-economics-climate-change/

Faber, A., Jarosz, Z. (2023). Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny. Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), 4-18; DOI: 10.22630/PRS.2023.23.1.1. (Crossref)

Global Footprint Network. Pobrane 9 stycznia 2023 z: https://data.footprintnetwork.org/#/compareCountries? type=BCpc&cn=173,2002&yr=1992.

Gołembiewski, B., Sick, N., Bröring, S. (2015). The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science and Emerging Technologies, 29, 308-317. (Crossref)

Heimann, T. (2019). Bioeconomy and SDGs: does the bioeconomy support the achievement of the SDGs? Earth’s Futur., 7, 43–57. (Crossref)

Komisja Europejska. (2019). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład. COM(2019) 640 final.

Kuosmanen T., Kuosmanen N., El-Meligi A., Ronzon T., Gurria P., Iost S., M'Barek R. (2020). How big is the bioeconomy? Reflections from an economic perspective. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Lakner, Z., Oláh, J., Popp, J., Balázs, E. (2021). The structural change of the economy in the context of the bioeconomy. EFB Bioeconomy Journal, 1, 100018. (Crossref)

Liobikiene, G., Balezentis, T., Streimikiene, D., Chen, X. (2019). Evaluation of bioeconomy in the context of strong sustainability. Sustainable Development, 955-964, Wiley. (Crossref)

Liobikiene, G., Chen, X., Streimikiene, D., Balezentis, T. (2020). The trends in bioeconomy development in the European Union: Exploiting capacity and productivity measures based on the land footprint approach. Land Use Policy, 91, 104375. (Crossref)

Lokko,Y., Heijde, M., Schebesta, K., Scholtès, P., Van Montagu, M., Giacca, M. (2018). Biotechnology and the bioeconomy—Towards inclusive and sustainable industrial development. New Biotechnology, 40, 5-10. (Crossref)

O’Brien, M., Schütz, H., Bringezu, S. (2015). The land footprint of the EU bioeconomy: monitoring tools, gaps and needs. Land Use Policy, 47, 235-246. (Crossref)

OECD (2023). Glossary of Statistical Term. Apparent Labour Productivity. Pobrane 12 stycznia 2023 z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=118

Pfau, S., Hagens, J., Dankbaar, B., Smits A. (2014). Visions of sustainability in bioeconomy research. Sustainability, 6, 1222-1249. (Crossref)

Philp, J., Winickoff, D.E. (2018). Realising the circular bioeconomy. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 60, 74.

Prochaska, L., Schiller, D. (2021). An evolutionary perspective on the emergence and implementation of mission-oriented innovation policy: the example of the change of the leitmotif from biotechnology to bioeconomy. Rev. Evol. Polit. Econ., 2, 141-249. (Crossref)

Rada Unii Europejskiej. (2023). Bardziej zrównoważona, konkurencyjna i odporna Europa oraz dynamiczne obszary wiejskie: Rada zatwierdza konkluzje o możliwościach biogospodarki. Bruksela, 8194/23.

Ramcilovic-Suominen, S., Pülzl, H. (2018). Sustainable development–a ‘selling point’ of the emerging EU bioeconomy policy framework? Journal of Cleaner Production, 172, 4170-4180. (Crossref)

Ronzon, T., Iost, S., Philippidis, G. (2022). Has the European Union entered a bioeconomy transition? Combining an output based approach with a shift share analysis. Environment, Development and Sustainability, 24, 8195 8217. (Crossref)

Scarlat, N., Dallemand, J.F., Monforti-Ferrario, F., Nita, V. (2015). The role of biomass and bioenergy in a future bioeconomy: Policies and facts. Environmental Development, 15, 3-34. (Crossref)

Tamošiūnas, S. Ronzon, T., Piotrowski, S., M'barek, R., Carus, M., (2022a). Jobs and wealth in the EU bioeconomy / JRC - Bioeconomics. European Commission, Joint Research Centre (JRC), [Dataset] PID: Pobrane 12 stycznia 2023 z: http://data.europa.eu/89h/7d7d5481-2d02-4b36-8e79-697b04fa4278

United Nations SDSN. (2015). Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a data revolution for the SDGs. A report to the Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. Pobrane 12 stycznia 2023 z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf

Urmetzer, S., Schlaile, M., Bogner, K., Mueller, M., Pyka, A. (2018). Exploring the dedicated Knowledge Base of a transformation towards a sustainable bioeconomy. Sustainability, 10, 1694. (Crossref)

Woźniak, E.,Twardowski, T. (2018). The bioeconomy in Poland within the context of the European Union. New Biotechnology, 40, 96-102. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora