Możliwości usprawniania procesów zarządzania w łańcuchu żywnościowym na przykładzie Produktu Lokalnego z Małopolski

Main Article Content

Joanna Nowakowska-Grunt
Barbara Kiełbasa


Słowa kluczowe : łańcuch żywnościowy, zarządzanie, zagrożenia, korzyści, produkt lokalny
Abstrakt
Celem artykułu była analiza i ocena znaczenia krótkich łańcuchów dostaw w kontekście minimalizowania niekorzystnych zjawisk występujących w klasycznych łańcuchach dostaw. W pracy przedstawiono studium przypadku Produkt Lokalny z Małopolski, jako przykład dobrych praktyk. Analizując koncepcję skróconych łańcuchów dostaw można zauważyć istotne korzyści dla producentów rolnych, dla konsumentów, a także dla regionu. Ograniczenie ogniw łańcucha żywnościowego przynosi więcej korzyści rolnikowi, a dzięki skróceniu łańcucha do minimum można uniknąć reperkusji efektu Forrestera. Krótkie łańcuchy żywnościowe można zastosować do promocji regionu, produkcji ekologicznej, czy też produktów lokalnych i tradycyjnych. Mimo słabych stron jakim jest lokalny wymiar omawianej koncepcji, idea ta przyczynia się do realizacji założeń rozwoju zrównoważonego, która łączy cele ekonomiczne, z celami społecznymi i ochroną środowiska. Przedstawione rozważania nie wyczerpują tematu, a jedynie sygnalizują zagadnienie, które wymaga całościowego podejścia do tej tematyki.

Article Details

Jak cytować
Nowakowska-Grunt, J., & Kiełbasa, B. (2017). Możliwości usprawniania procesów zarządzania w łańcuchu żywnościowym na przykładzie Produktu Lokalnego z Małopolski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 155–165. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.35
Bibliografia

Baran, J., Maciejczak, M., Pietrzak, M., Rokicki, T., Wicki, L. (2008). Logistyka: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Bezat-Jarzębowska, A., Jarzębowski, S. (2014). Zarządzanie łańcuchem dostaw. W: B. Klepacki, L. Wicki (red.) Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych (s. 136-160). Warszawa: SGGW.

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 27-36.

Canfora, I. (2016). Is the Short Food Supply Chain an Efficient Solution for Sustainability in Food Market? Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, 402-407. (Crossref)

Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Czyżewski, A. (2001). Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Poznań: Wydawnictwo AE.

Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

Galli, F., Brunori, G. (eds.). (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No.265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi.

Gołębiewski, J. (2007). Systemy marketingowe produktów żywnościowych: aspekty teoretyczne. W: J. Gołębiewski (red.) Systemy marketingowe produktów roślinnych: aspekty organizacyjne i instytucjonalne (s. 9-22). Warszawa: SGGW.

Gołębiewski, J. (2010). Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej. Warszawa: SGGW.

Grupa fokusowa EIPAGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności, RAPORT KOŃCOWY 30 listopada 2015. Pobrano 17 stycznia 2017 z: http://produktlokalny.pl/wp-content/uploads/2015/02/30_PL-EIP-AGRI-SFC-REPORT.pdf.

Hugos, M. (2003). Essentials of Supply Chain Management. New Jersey: John Wiley&Sons, Hoboken.

Jarzębowski, S., Klepacki, B. (2013) Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 103, 107-117.

Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Diagnoza innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce: omówienie wyników badań empirycznych. Warszawa: PAPR.

Juchniewicz, M. (2015). Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2)/875, 473-482, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-38. (Crossref)

Kalinowski, S., Zielińska-Chmielewska, A. (2014). Strategie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego z Wielkopolski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 202-207.

Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), 1-7. DOI: 10.17306/JARD.2015.47 (Crossref)

Kozera, M. (2007). Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2(17)/2, 240-246.

Klepacki, B. (2008). Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(3), 307-311.

Klepacki, B. (2011). Agrologistyka: nowe wyzwania dla teorii i praktyki. Logistyka, 3, 12-13.

Klepacki, B. (2016). Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1(1), 7-18.

Knapik, W. (2016). Innowacje produktowe i procesowe w aspekcie zrównoważenia ekonomiczno-społecznego uwzględniającego bezpieczeństwo żywności – studium przypadku – propozycja nowych rozwiązań. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 181-191.

Kneafasy, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton, G., Blackett, M. (2013). Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. (red.) F. Santini, S. Gomez y Paloma. European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.

Lee, H., Padmanabhan, P., Whang, S. (1997). Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect. Management Science 43, 546-558. (Crossref)

Local Food and Short Supply Chains (2017). http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/local-food-and-short-supply-chains/en/local-food-and-short-supply-chains_en.html (data dostępu 13.03.2017).

Małysz, J. (1998). Łańcuch żywnościowy. W: R. Woś (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Mickiewicz, A., Mickiewicz, B., Prus, P., Wawrzyniak, B. M. (2015). Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3, 42-61.

Myerson, J.M. (2007). RFID in the Supply Chain. A Guide to Selection and Implementation. New York: Auerbach Publications, Taylor&Francis Group. (Crossref)

Nowakowska-Grunt, J., Parzonko, A.J., Kiełbasa, B. (2016). Determinants of Managing Networks of Organizations in Rural Areas. Częstochowa: Wydział Zarządzania.

Parlińska, M. (2015). Rodzinne gospodarstwa rolne podstawą rozwoju rolnictwa i samoorganizacji społecznych na wsi. W: A. Chlebicka (red.) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: MRiRW, FAPA. Pobrane 22 kwiecień 2016 z: http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/Ekonomiczne_mechanizmy_wspierania_i_ochrony_rolnictwa_rodzim ego_2015.pdf

Pluta-Zaremba, A. (2002). Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 11-16.

Pudełkiewicz, E. (2011). Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 5(54), 115-130.

Produkt Lokalny z Małopolski (2017). http://produktlokalny.pl/ (data dostępu 12.02.2017)

Prus, P. (2008). Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(3), 456-461.

Renting, H., Marsden, T.K., Banks, J. (2003). Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development. Environment and Planning A., 35(3), 393-411. (Crossref)

Szymanowski, W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce: kierunki zmian. Warszawa: Difin.

The Agricultural European Innovation Partnership, www.eip-agri.eu (data dostępu 22.02.2017)

Tul-Krzyszczuk, A., Krajewski, K. (2014). Innowacje organizacyjne w handlu produktami żywnościowymi: doświadczenia, specyfika. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(2), 294-298.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: PWE.

Van der Vorst, J. (2000). Effective food supply chains. Generating, modelling and evaluating supply chain scenarios. Uniwersytet Wageningen.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.