Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych

Main Article Content

Barbara Kiełbasa


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, zmiana, innowacja, WPR 2007-2013
Abstrakt
Artykuł przedstawia cząstkowe wyniki badań prowadzonych na próbie 60 gospodarstw różniących się pod względem wielkości ekonomicznej z trzech województw: łódzkiego, małopolskiego i opolskiego. Badania realizowano metodą wywiadu bezpośredniego z kierownikami indywidualnych gospodarstw rolnych. Większość kierowników badanych gospodarstw uznała, że integracja europejska miała istotny wpływ na szybkość wdrażania innowacji w gospodarstwach. W wielu przypadkach była czynnikiem wymuszającym zmiany i dostosowanie gospodarstw do wymogów panujących na rynku europejskim.

Article Details

Jak cytować
Kiełbasa, B. (2013). Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 117–125. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.43
Bibliografia

Ban van den A.W., Hawkins H.S. [1997]: Doradztwo rolnicze. Wydawnictwo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego zs. w Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, s. 102-122.

Bielski M. [2002]: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 48-56.

Chyłek E.K. [2012]: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościoego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, s. 84-92.

Drucker P.F. [2005]: Innowacje i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Wydawnictwo PEW, Warszawa.

Duchniewicz S. [2007]: Metody organizacji i zarządzania: teoria i praktyka (praca zbiorowa). Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 15-51, 119-128.

Griffin R.W. [2004]: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 406-432.

Kożuch B. [2011]: Nauka o organizacji. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.

Koźmiński A.K., Jemielniak D. [2011]: Zarządzanie od podstaw. Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 361-372.

Koźmiński K., Piotrowski W. (red. nauk.) [2009]: Zarządzanie: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 130-142.

Kujawiński W. [2012]: Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. Wydawnictwo CDR w Brwinowie oddział w Poznaniu, Poznań, s. 15-22.

Penc J. [1995]: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 126-152.

Rogers E.M. [2003]: Diffusion of Innovations (5th edition). Free Press, New York, s. 357-398.

Tomczak F. [2005]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 21-39, 155-168, 267-288.

Woś A. (red.) [1996]: Agrobiznes, tom 1 i tom 2. Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 169-177.

www.fadn.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty