Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Julia Wojciechowska-Solis
Andrzej Soroka


Słowa kluczowe : LGD, rozwój obszarów wiejskich, jakość życia społeczeństwa wiejskiego
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie funkcjonowania LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji terenów wiejskich w kraju Unii Europejskiej jakim jest Polska. Przedstawiono funkcjonowanie LGD prowadzącego swoją działalność na obszarze jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej jakim jest województwo lubelskie, a w nim powiat kraśnicki. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziami badawczymi kwestionariusz ankiety i wywiadu. Podmiot badań to 96 członków funkcjonujących w grupie LGD. W opinii badanych LGD przyczyniło się do rozwoju działalności pozarolniczej w regionie, promocji gminy i zmniejszeniu bezrobocia. Walory przyrodnicze i turystyczne, istniejąca atrakcyjna infrastruktura inwestycyjna to najważniejsze walory badanego obszaru, a wspieranie lokalnej działalności, to główny cel funkcjonowania LGD. Strategia LGD w całości wypełnia swoje założenia na terenie objętym badaniom. Przyczynia się do rozwoju regionu, ukierunkowanego w szczególny sposób na odchodzeniu mieszkańców od produkcji rolniczej i przechodzenie do sektorów pozarolniczych, co jest podstawowym założeniem strategii LGD.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowska-Solis, J., & Soroka, A. (2017). Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 298–304. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.47
Bibliografia

Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, 11-38.

Czapiewska, G. (2014). Rola instytucji i władz lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1(2010), 101-110.

Doitchinova, J., Stoyanova, Z. (2014). Activition of local communities for development of rural areas, Economics of Agriculture, 3, 661-675. (Crossref)

EU European Commission. Common Guidance of The European Commission’DirectoratesGeneral AGRI, EMPL, Mare and Regio on Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds. (2013). Pobrane 17 stycznia 2017 z:http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/ pdf/preparation/clld_guidance_2013_01_31.pdf, s. 8, 9, 25.

Grosse, T.G., Hardt, Ł. (2010). Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia. Fundacja Ewaluacji i Badań na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

GUS. (2017). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r. pobrane 20.02.2017 z:www.stat.gov.pl

Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej – kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Wydawnictwo UP w Poznaniu.

Kołodziejczak, A. (2011). Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Warszawa.

Lopolito, A., Nardone, G., Sisto, R. (2011). Towards a Comprehensive Evaluation of Local Action Group in LEADER Programmes, New Medit - A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 1, 43-49.

Lukić, A., Obad, O. (2016). New Actors in Rural Development - The Leader Approach and Projectification in Rural Croatia, Sociologija i prostor, 54, 204 (1), 71-90.

Nunvářová, S. (2007). Rural development. 1st ed. Brno: Masaryk University.

Pělucha, M. (2006). Rural development in the programming period 2007–2013 in the context of EU CAP reforms. Prague: IREAS. Institute for Structural Policy, o.p.s.

Pięta, P., Stopolska, J. (2011). Rekomendacje dotyczące aktywizacji obszarów wiejskich, Warszawa.

Podejście „LEADER”: podstawowy poradnik, Komisja Europejska (2006). Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. (2016). LGD Ziemi Kraśnickiej.

Widomski, M.K., Gleń, P., Łagód, G., Jaromin-Gleń, K.M. (2015). Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment, Problems of Sustainable Development, 10(2), 137-149.

Zajda K., E. Psyk-Piotrowska E. (2014). Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 108, 55–68. (Crossref)

Zajda, K. (2009). Potencjał kapitału społecznego Lokalnych Grup Działania województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 4 (145), 199-211.

Zajda, K., Kretek-Kamińska, A. (2013). Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(27), 249-260.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.