Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi

Main Article Content

Wojciech Jarecki
Barbara Wyrzykowska


Słowa kluczowe : kompetencje menedżerskie, kadra kierownicza, spółdzielnie mleczarskie, menedżerskie zarządzanie
Abstrakt
Postępująca globalizacja, rozwój technologii, wahania koniunktury rynkowej to tylko niektóre trendy mające wpływ na tworzenie specyficznych wymagań kompetencyjnych wobec menedżerów. Spółdzielnie są ważnymi podmiotami na całym świecie, szczególnie w rolnictwie, a zwłaszcza w przetwórstwie mleka. Warto zatem zastanowić się, jakimi kompetencjami powinna wyróżniać się zatrudniona w nich kadra kierownicza, aby zapewniać im stabilny i długotrwały rozwój. Celem opracowania jest zaprezentowanie zestawu pożądanych kompetencji dla kadry kierowniczej w spółdzielniach mleczarskich. Do realizacji przyjętego celu oraz weryfikacji postawionych tez zastosowano analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badania eksperckie. Wśród kompetencji menedżerskich w spółdzielniach mleczarskich wyodrębniono: kompetencje osobiste wyznaczone cechami osobowymi, kompetencje społeczne związane ze stosunkiem do drugiego człowieka i kompetencje menedżerskie polegające na sposobie realizacji roli kierowników. Menedżerowie spółdzielni mleczarskich powinni posiadać szereg typowych kompetencji menedżerskich, takich jak: motywowanie, myślenie analityczne i strategiczne, orientacja w biznesie i orientacja na klienta oraz przywództwo.

Article Details

Jak cytować
Jarecki, W., & Wyrzykowska, B. (2017). Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 137–144. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.60
Bibliografia

Adams, K. (1997). Interview with Dawid McClelland. Competency, 4.

Bodak, A., Cierniak- Emerych A. (2010). Menedżer w spółdzielczości a partycypacja pracownicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 74-89.

Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, John Wiley&Sons.

Cioch, H. (2011). Prawo spółdzielcze. Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Czternasty, W., Czyżewski, B. (2007). Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. AE, Poznań.

Czubasiewicz, H., Nogalski, B. (2010). Rozwój kompetencji menedżerskich. Praktyka Pomorskich Firm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 141-147.

Dworniak, J., Pietrzak, M. (2014). Spółdzielczość mleczarska- specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w Nadzorze Korporacyjny. Studia Prawno-Ekonomiczne, 91(2), 68-78.

Dyka, S., Grzegorzewski P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Warszawa.

Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Filipowicz, G. Kompetentny Menedżer. PARP. Pobrano 6 stycznia 2016 z: www.kompetencjemsp.parp.gov.pl.

Gujski, W. (2000). Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Wydawnictwo Liberta, Warszawa.

Małysz, F. (2006). Różne formy zatrudnienia, cz. 2, Nietypowe formy zatrudnienia. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.

Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Wyd. II Warszawa.

Pietrzak, M., Roman M. (2014). W poszukiwaniu wzorca przemian w sektorze mleczarskim – model liberalny czy interwencjonistyczny? W: red. R. Ciborowski, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko Gospodarka- społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1989-2014. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 72-81.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody. Wyd. II, Warszawa, PWE.

Tyrańska, M., (2015). Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wyrzykowska, B. (2012). Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 100, 26-35.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.