Rozwój zielonej gospodarki w sektorze rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Łukasz Kozar


Słowa kluczowe : zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne, zielona gospodarka, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zieloną gospodarką w sektorze rolnictwa. W celu jej omówienia przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz przytoczono wybrane dane statystyczne opisujące zachodzący proces ekologizacji rolnictwa. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2010-2015. Źródłem danych były GUS oraz Eurostat. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w badanym okresie niemalże we wszystkich krajach UE wzrosła powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (wyjątkiem była Wielka Brytania). Dodatkowo w artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w województwie łódzkim, których celem było zdiagnozowanie kluczowych barier w rozwoju zielonej gospodarki na obszarach wiejskich. Z badań tych wynika, iż istotną kwestią utrudniającą budowanie zielonej gospodarki na obszarach wiejskich stanowi niedostateczny poziom wiedzy rolników w tym zakresie.

Article Details

Jak cytować
Kozar, Łukasz. (2017). Rozwój zielonej gospodarki w sektorze rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 195–206. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.66
Bibliografia

Bailey, I., Caprotti, F. (2014). The green economy: functional domains and theoretical directions of enquiry. Environment and Planning A, 46(8), 1797-1813. (Crossref)

Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, Dane pobrano 30 maja 2017.

Burchard-Dziubińska, M., (2014). Rozwój „zielonej” gospodarki. W: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, M. Burchard-Dziubińska (red.), A. Rzeńca (red.), D. Drzazga (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Chmielewska, B. (2015). Obszary problemowe na wsi a priorytety polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, A. Sikorska (red.). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Donia, E., Mineo, A.M., Mascali, F., Sgroi, F. (2017). Economic development and agriculture: Managing protected areas and safeguarding the environment. Ecological Engineering, 103, 198-206. (Crossref)

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 final, Pobrane 25 kwietnia 2017 z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.

Eurostatu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat, Dane pobrano 30 maja 2017.

Heffner, K. (2015). Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(167), 83-103.

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku–próba symulacji skali zjawiska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(15), 158-164.

Kozar, Ł. (2015), „Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 3, 5-11.

Marsden, T., Sonnino, R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24(4), 422-431. (Crossref)

Pawlas, I. (2016). Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach-wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne, 272, 109-119.

Płatkowska-Prokopczyk, L. (2012). „Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25) 2012, 195 206.

Poczta, W. (2010). Wspólna polityka rolna po 2013 – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 3(148), 38-55.

Poczta, W., Szuba-Barańska, E., Beba, P., Sadowski, A. (2016). Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE. Wieś i Rolnictwo, 1(170), 127-138. (Crossref)

Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Rapidel, B., DeClerck, F., Le Coq, J-F., Beer, J. (red.). (2011). Ecosystem services from agriculture and agroforestry. measurement and payment. Earthscan, London, Washington DC. (Crossref)

Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Salleh, A. (2012). Green economy or green utopia: The salience of reproductive labor post-Rio+ 20. Journal of World-Systems Research, 18(2), 141-145. (Crossref)

Seyfang, G. (2005). Shopping for sustainability: can sustainable consumption promote ecological citizenship? Environmental Politics, 14(2), 290-306. (Crossref)

Sneddon, C., Howarth, R.B., Norgaard, R.B. (2006). Sustainable development in a post-Brundtland world. Ecological Economics, 57(2), 253-268. (Crossref)

Stanny, M. (2014). Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Studia Ekonomiczne, 167, 9-21.

Stoate, C., Báldi, A., Beja, P., Boatman, N.D., Herzon, I., Van Doorn, A., De Snoo, G.R., Rakosy, L., Ramwell, C. (2009). Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe–a review. Journal of environmental management, 91(1), 22-46. (Crossref)

Wollenberg, E., Tapio-Bistrom, M.L., Grieg-Gran, M., Nihart, A. (red.). (2012). Climate change mitigation and agriculture. Earthscan, London, New York. (Crossref)

Wrzochalska, A. (red.). (2014). Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Wysokińska, Z. (2013). Transition To A Green Economy In The Context Of Selected European And Global Requirements For Sustainable Development. Comparative Economic Research, 16(4), 203-226. (Crossref)

Young, W., Hwang, K., McDonald, S., Oates, C.J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable Development, 18(1), 20-31. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.