Ranking krajów UE pod względem poziomu rozwoju społeczno gospodarczego

Main Article Content

Łukasz Kozar


Słowa kluczowe : zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, Unia Europejska, ochrona środowiska naturalnego
Abstrakt
W artykule przedstawiono ranking krajów Unii Europejskiej (UE-28) pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym celu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą przy użyciu 42 wskaźników dotyczących aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zakres czasowy analizy obejmował 2013 r. (dostępność danych). Źródłem wartości przyjętych zmiennych były: Eurostat, Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia oraz raport Publiczna integracja i zaufanie w Europie. Przeprowadzone analizy wykazały między innymi słabą pozycję Polski pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego wśród państw UE-28. Dodatkowo w artykule porównano otrzymane pozycje państw członkowskich UE pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w sporządzonych autorskich rankingach z dotychczas stosowanymi powszechnie rankingami rozwoju krajów uwzględniającymi wyłącznie PKB.

Article Details

Jak cytować
Kozar, Łukasz. (2016). Ranking krajów UE pod względem poziomu rozwoju społeczno gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 186–198. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.40
Bibliografia

Andersen, E.S. (2011). Joseph A. Schumpeter: a theory of social and economic evolution, Palgrave, Hampshire.

Björnberg, A. (2013). Euro Health Consumer Index, Health Consumer Powerhouse Ltd., Täby.

Borowy, I. (2013). Defining sustainable development for our common future: a history of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission), Routledge, New York. (Crossref)

Brandon, P.S., Lombardi, P. (2010). Evaluating sustainable development in the built environment, John Wiley & Sons, Oxford, 1-5.

Burchard-Dziubińska, M. (2014). Idea zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, M. Burchard-Dziubińska (red.), A. Rzeńca (red.), D. Drzazga (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9-14. (Crossref)

ERCAS (European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building) (2015). Public integrity and trust in Europe, Berlin, 1-54.

Grabiński, T., Wydymus S., Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

GUS (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice, 17-176.

Kozar, Ł. (2015). „Zielone” miejsca pracy jako inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój na przykładzie zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej. W: Zrównoważony rozwój debiut naukowy 2014, T. Jemczura (red.), H.A. Kretek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz, 41-49. (Crossref)

Mazur-Wierzbicka, E. (2006). Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji cz. 1, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

ONZ (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Pobrane 7 marca 2016 z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 108-126.

Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: looking beyond averages, World Development, 29(11), 1803-1815. (Crossref)

Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Schneider, F., Kallis G., Martinez-Alier, J., (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue, Journal of Cleaner Production, 18(6), 511-518. (Crossref)

Stigler, G.J. (1982). The Economist as Preacher. W: The Economist as Preacher and Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago.

Stiglitz, J.E. (2009). GDP fetishism, The Economists' Voice, 6(8), 1-3. (Crossref)

Sztaudynger, J.J. (2007). Społeczne problemy wzrostu gospodarczego – analiza ekonometryczna. W: Etyka i ekonomia, B. Klimczak (red.), A. Lewicka-Strzałecka (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa, 133-164.

Tabellini, G. (2010). Culture and institutions: economic development in the regions of Europe, Journal of the European Economic Association, 8(4), 677-680. (Crossref)

Mankiw, G.N., Taylor M.P. (2009). Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Trzepacz, P. (2012), Geneza i istota koncepcja rozwoju zrównoważonego. W: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne, P. Trzepacz (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Vallero, D., Letcher, T.M. (red.) (2013). Unraveling Environmental Disasters, Elsevier, Amsterdam.

Van den Bergh, J. C. (2011). Environment versus growth – A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth”, Ecological Economics, 70(5), 881-890. (Crossref)

www.eurostat.eu. Pobrane 7 marca 2016 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.