Rola infrastruktury w procesach rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Małgorzata Dolata


Słowa kluczowe : infrastruktura, infrastruktura społeczna, globalizacja, obszary wiejskie
Abstrakt
W opracowaniu wskazano na rolę infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury społecznej, jako na jeden z fundamentalnych czynników określających tempo zachodzących na obszarach wiejskich procesów rozwojowych oraz gwarantujących proces ich konwergencji. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące oceny zadowolenia mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego z usług świadczonych przez podstawowe składniki infrastruktury społecznej. Zastosowano metodę doboru nielosowego opartego o znajomość struktury badanej populacji. Analiza danych uzyskanych podczas badań empirycznych pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że dla ludność zamieszkująca tereny wiejskie, usługi dostarczane przez infrastrukturę gospodarczą są znacznie ważniejsze, niż usługi świadczone przez infrastrukturę społeczną. Istnieją także znaczące różnice w oceny zadowolenia z usług infrastruktury społecznej. Usługi świadczone przez infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę kultury oceniane są jako wystarczające, z kolei usługi oferowanym przez infrastrukturę sportu jako dobre i bardzo dobre.

Article Details

Jak cytować
Dolata, M. (2016). Rola infrastruktury w procesach rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 57–66. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.62
Bibliografia

Borys, T. (1999). Ekorozwój jako zbiór cech, (w:) T. Borys (red.) Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 69–70.

Chmielak, A. (2001). Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.

Czaja, S. (2001). Koncepcja infrastruktury ekorozwoju, (w:) A. Chmielak (red.), Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.

Dice, L. R. (1955). Man’s Nature and Nature’s Man. The Ecology of Human Communities, Ann Arbor. (Crossref)

Dolata, M. (2015). Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, t. 2, 51-53. (Crossref)

Dolata, M., Lira, J. (2009). Zróżnicowanie infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 12, 66-67.

Dolata, M. (2011). Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Seria Problemy Rolnictwa Światowego, tom 11(XXVI), zeszyt 2, 30-34.

Dolata, M., Łuczka-Bakuła, W. (2005). Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Domański, S. R. (2001). Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, (w:) Bossak J., Bieńkowski W. (red.). Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.

Dziembowski, Z. (1985). Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, nr 4-5, 725-739.

Gogolewska, J. (1999). Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE, (w:) M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Janoś-Kresło, M. (2012). Infrastruktura społeczna jako element zrównoważonego rozwoju, Analizy i Opracowania, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, nr 1.

Kośmicki, E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Kurzynowski, A. (2012). Infrastruktura społeczna w polityce społecznej państwa, Analizy i Opracowania, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, nr 1.

Lęcznar, M. (2008). Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce, (w:) M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społecznoekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, z. 11, Rzeszów.

Palonka, K. M. (1992). Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.

Pięcek, B. (1997). Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, (w:) M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.

Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ratajczak, M. (2002). Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, (w:) E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, Poznań.

Spychalski, G. (2009). Wpływ globalizacji na rozwój obszarów wiejskich, Wieś Jutra, nr 10/11/12, 15-16.

Spychalski, G. (2005). Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Winiarski, B. (2002). Konkurencyjność regionów - polityka regionalna – uwarunkowania makroekonomiczne, (w:) A. Klasik, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania, Rzeszów.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.