Europejska Polityka Sąsiedztwa – ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce)

Main Article Content

Danuta Guzal-Dec


Słowa kluczowe : Europejska Polityka Sąsiedztwa, współpraca transgraniczna, euroregiony
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie genezy i ewolucji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) oraz oceny jej wpływu na rozwój euroregionów położonych na zewnętrznych granicach UE w Polsce. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategicznych UE, desk research oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety skierowanej do dyrektorów sekretariatów euroregionów: Bug, Karpackiego, Puszcza Białowieska i Niemen. Wśród zakładanych przez UE efektów wdrażania EPS w odniesieniu do regionów transgranicznych można wymienić m.in.: wzmocnienie interakcji transgranicznych, poprawę jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury granicznej. W praktyce, zwłaszcza w przypadku euroregionów położonych na wschodniej granicy UE, przeważa orientacja społeczna projektów. Niskie nakłady na EPS uniemożliwiają redukcję asymetrii w dostępie do środków finansowania współpracy po zewnętrznej stronie granicy i utrudniają podejmowanie wspólnych projektów i uzyskiwanie znaczących efektów współpracy, co przyczynia się do braku akceptacji pojmowania granicy jako szansy rozwojowej.

Article Details

Jak cytować
Guzal-Dec, D. (2016). Europejska Polityka Sąsiedztwa – ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 87–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.65
Bibliografia

Comelli, M. (2004). The Challenges of the European Neighbourhood Policy, The International Spectator, vol. 39, no 3, pp. 98-99. (Crossref)

Communication from the Commission, European Neighbourhood Policy, Strategy Paper, COM (2004) 373 final, Brussels, 12.05.2004.

Communication from the Commision, A Strong European Neighbourhood Policy, COM (2007) 774 final, Brussels, 5.12.2007.

Dumała, H. (2012). Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. (2012) M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

http://www.euroregion-pb.pl/, dostęp z dnia 29.07.2016.

http://www.euroregionbug.pl/index.php/zwiazek-transgraniczny-euroregion-bug, dostęp z dnia 29.07.2016.

http://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki, dostęp z dnia 29.07.2016.

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/.../eps/, dostęp z dnia 15.04.2016.

http://www.niemen.org.pl/, dostęp z dnia 29.07.2016.

Kalicka-Mikołajczyk, A. (2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30, Wrocław.

Kawałko, B. (2007). Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza, Ekspertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 2, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 622-632.

Konwencja Madrycka z 1980 r. Tekst dostępny w dokumentacji i materiałach Komisji Europejskiej, Dziennik Ustaw poz. 268. Pobrano w lipcu 2016 z: http://www.ec.europa.eu/regional_policy/index.pl.cfm.

Kowalska, I. (2015). Finansowanie unijne rozwoju terenów transgranicznych w ramach Instrumentu Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. [W:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, T. 1, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.).

Kozak, M.W., Smętkowski, M. (2015). Zewnętrzna granica Unii Europejskiej – rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionów, Seminarium EUROREG Warszawa, 9 kwietnia 2015. Pobrano kwiecień 2016 z: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/757/kozak_smtkowski_zewntrzna_granica_ue_09.04.15.pdf.

Lyubashenko, I. (2012). Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, Sprawy Międzynarodowe, nr 3, 63-76.

Marchetti, A. (2006). The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy AT EU’s Periphery, Discussion Paper, no 158.

Marcinkowska, P. (2011). Europejska Polityka Sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa.

Mędza, A. (2014). EUWT – nowy wymiar współpracy transgranicznej. [W:] Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 28 (3), P. Laskowski (red.), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Mędza, A. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Polsce – wstępna ocena, PN UE we Wrocławiu nr 380 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. (Crossref)

Niehaus, P. (2013). Problematik der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union AM Beispiel der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa und der Euroregion Bayerischer Wald-Böhmerwald-Untere Inn, Karlsruhe.

Pancer-Cybulska, E. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014–2020. [W:] PN UE we Wrocławiu nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. (Crossref)

Podręcznik tworzenia EUWT dla podmiotów współpracy transgranicznej (2014), Wydawca Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej BMVI, Berlin.

Praktyczny Przewodnik współpracy transgranicznej LACE, wyd. 2. (1997), Komisja Europejska, rozdział 7.

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.

Szersza Europa i nowa Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. (2004). E. Reichman (red.), PISM, Warszawa.

Świeżak, P. (2007). Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy. Bezpieczeństwo Narodowe, nr 3-4, 116-139.

Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne. (2010). M. Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.