Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym

Main Article Content

Emilia Wysocka-Fijorek


Słowa kluczowe : leśnictwo, biznesplan, analizy ekonomiczne, funkcje lasów
Abstrakt
Trwały i zrównoważony rozwój zasadza się na trzech filarach: przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym. Analizy ekonomiczne dotychczas nie były dostatecznie uwzględniane w gospodarce leśnej, stąd też m.in. wynika potrzeba sporządzania specjalistycznych ekspertyz – biznesplanów do planu urządzenia lasu. Wprowadzenie do praktyki średniookresowego planowania w Lasach Państwowych w postaci ekspertyzy ekonomicznej i jej konsekwentna analiza w dłuższym okresie powinna przyczynić się podniesienia efektywności ekonomicznej poszczególnych nadleśnictw, a w szerszej perspektywie całej organizacji gospodarczej Lasy Państwowe. Ekspertyza ekonomiczna nadleśnictwa może stanowić skuteczne narzędzie poprawy sprawności funkcjonowania nadleśnictw oraz planowania na różnych szczeblach organizacji i zarządzania w Lasach Państwowych. Dane tam zawarte pozwolą na śledzenie dynamiki zjawisk ekonomicznych w poszczególnych jednostkach Lasów Państwowych. Pośrednio analizy takie – przeprowadzane na podstawie zadań zawartych w planie urządzenia lasu – będą również prowadzić do optymalizacji struktury funkcji lasu.

Article Details

Jak cytować
Wysocka-Fijorek, E. (2016). Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 382–392. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.93
Bibliografia

BAU (2015). Coillte B1 Northwest Draft Strategic Plans 2016 to 2020.

Buraczewski, A., Grygier, P. (2011). Koszty gospodarki leśnej oraz potrzeby i kierunki ich racjonalizacji. W: Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa III Sesja; Zimowa Szkoła Leśna (III Sesja), Sękocin Stary, 15-17 marca 2011 [...] / Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, 267-291.

Dawidziuk, J., Zajączkowski, S., Wysocka-Fijorek, E. (2015). Aspekty ekonomiczne w planowaniu urządzeniowym W: Materiały piątego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Rozwój. Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju; Rozwój. Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju (V). Sękocin Stary.

Forestry business planning guide. (1998). Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Pacific Forestry Centre, Victoria, BC, Indian Affairs and Northern Development Canada.

Korczyn, A. (1998). Jak opracować biznes plan? Wydawnictwo Sigma, Skierniewice.

Mendocino National Forest Business Plan. A Window of Opportunity. (2006). UDSA.

Pawlak, Z. (2001). Biznesplan zastosowania i przykłady. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.

Pepke, E. (1992). How to Write Business Plans for Forest Products Companies. UDSA.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692.

Sierpiński, M., Jachna, T. (2000). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030. Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682.

Wysocka-Fijorek, E. (2015). Zagadnienia ekonomiczne w planowaniu urządzeniowym. Sylwan 159 (10), 872-879.

Zając, S., Młynarski, W., Sikora, A.T., Wysocka-Fijorek, E. (2015). Podatki i opłaty obciążające państwowe gospodarstwo leśne w Polsce na przykładzie Nadleśnictwa Drewnica. Sylwan 159 (8), 693-704.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.