Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania

Main Article Content

Wacław Laskowski


Słowa kluczowe : dochód, gospodarstwo domowe, konsumpcja, wydatki, oszczędności, regresja, elastyczność dochodowa, dobrobyt
Abstrakt
Pośród licznych czynników warunkujących poziom i strukturę konsumpcji, wiodące znaczenie ma dochód. Jest on nie tylko czynnikiem limitującym konsumpcję, ale także modulującym ją. Od ponad 50 lat GUS prowadzi systematyczne badania budżetów gospodarstw domowych. Korzystając z źródłowych rezultatów tych badań obliczono i zanalizowano wskaźniki struktury oraz wskaźniki dochodowej regresji oraz elastyczności wydatków i oszczędności. Przeprowadzono analizy oddzielnie w trzech grupach różniących się poziomem dochodu; wyróżniono grupę uboższych, średnio zamożnych i zamożnych gospodarstw domowych. Analizy pokazały, że rozdysponowanie dochodu jest zależne od jego poziomu. W gospodarstwach zamożniejszych poziom jak i udział oszczędności są zasadniczo większe, zaś reakcje wydatków na wzrost dochodu są mniejsze. Wydatki żywnościowe ogólnie wykazują średnią elastyczność, ale niektóre, np. na gastronomię, ryby, owoce, wody pitne mają elastyczność wysoką.

Article Details

Jak cytować
Laskowski, W. (2014). Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 63–74. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.7
Bibliografia

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. [2004]: Ekonometria, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bywalec Cz. [2009]: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Collard D. [2013]: Pigou’s Wealth and Welfare: a centenary assessment. Cambridge Journal of Economics 2013.

European Commission [2013]: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress on 'GDP and beyond' actions. Brussels. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/SWD_2013_303.pdf [Data odczytu: sierpień 2013].

Główny Urząd Statystyczny [2011a]: Budżety gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Główny Urząd Statystyczny [2011b]: Metodologia Badania budżetów gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Heilbroner R. [1993]: Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. PWE, Warszawa.

Hodoly A. [1971]: Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Książka i Wiedza, Warszawa.

Luszniewicz A. [1982]: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa.

Zając K. [1966]: Ekonometryczna analiza budżetów domowych. PWE, Warszawa.

Zalega T. [2012a]: Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zalega T. [2012b]: Konsumpcja: determinanty, teorie, modele. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.