Popyt na żywność w krajach UE w warunkach spowolnienia gospodarczego

Main Article Content

Paweł Wyrzykowski


Słowa kluczowe : popyt na żywność, kryzys gospodarczy, analiza skupień, gospodarstwa domowe, ceny żywności
Abstrakt
W 2012 r. dynamika PKB była ujemna i wyniosła w UE-27 -0,3%. Pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Zharmonizowana średnioroczna stopa bezrobocia w UE w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 10,6%. Spowolnieniu uległa dynamika dochodów ludności. W 2012 r. utrzymała się, obserwowana w roku poprzednim, tendencja realnego drożenia żywności. Zjawiska te były związane ze słabymi nastrojami konsumentów, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych. W 2011 r., w UE-27 przeciętne roczne wydatki realne na żywność w sektorze gospodarstw domowych były o 0,6% mniejsze niż w roku poprzednim, w którym wzrosły o 2,0%. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. w UE-27 uległy one dalszej redukcji. Potwierdzają to dane o sprzedaży detalicznej. W 2012 r., w porównaniu z 2011 r. w UE-27 spadek sprzedaży detalicznej żywności, napojów i tytoniu, w cenach stałych, wyniósł 0,9% , a w strefie euro 1,3% i był większy, niż sprzedaży ogółem. W 2011 r., w krajach w których dochody ludności wzrosły najbardziej, nastąpił największy wzrost popytu na żywność.

Article Details

Jak cytować
Wyrzykowski, P. (2014). Popyt na żywność w krajach UE w warunkach spowolnienia gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 130–140. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.13
Bibliografia

Desvaux G. Regout B. Labaye, E., Lepoutre, F., Widman W., Yu, F., Mendonca L. [2009]: Beating the recession: Buying into new European consumer strategies. McKinsey Global Institute.

Gasic M., Kurkowiak B., [2012]: Substantial cross-European differences in GDP per Capita, Statistic in focus 47/2012, Economy and finance, Eurostat.

Gerstberger Ch., Yaneva D. [2013]: Analysis of EU-27 household final consumption expenditure – Baltic countries and Greece still suffering most from the economic and financial crisis Statistic in focus 2/2013, Eurostat.

Global employment trends 2012, MOP, 2012.

Grzelak A., Gałązka M. [2011]: Związek potrzeb, popytu i konsumpcji żywności – ujęcie teoretyczne. Roczniki Ekonomiczne KPSW nr 4. [Tryb dostępu:] www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE4/37_grzelak_galazka.pdf‎ [Data odczytu: maj 2013].

Labour Market Developments in Europe 2011, European Commission, 2011.

Milusheva B., P. Gal, Income per capita varied by 1 to 4 across EU countries, Statistic in focus 35/2012, Economy and finance, European Commission, Eurostat, 2012.

Nie B., Zhao F., Yu J., [2010]: The impact of the Financial Crisis on Consumer Behavior and the Implication of Retail Revolution. [Tryb dostępu:] www.seiofbluemountain.com/en/search/detail.php?id=5611 [Data odczytu: maj 2013].

Piekut M. [2013]: Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich. Problemy Zarządzania vol.11, nr 1 (40), t.1 23-39, Wydział Zarządzania UW, Warszawa. (Crossref)

Poczta-Wajda A., [2010]: Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Wydawnictwo UE, Poznań.

Samuelson P., Nordhaus W., [2012], Ekonomia, Wydawnictwo REBIS, Poznań.

Teichgraber M., [2012]: European Union Labour Force Survey – Annual results 2011, Population and social conditions, , Statistics in focus 40/2012, European Commission, Eurostat.

The EU in the world 2013 – a statistical portrait, European Commission, Eurostat, 2013.

World Economic outlook October 2012, Coping with High Debt and Sluggish Growth, International Monetary Fund World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, 2012.

Zalega T. [2013]: Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Problemy Zarządzania vol.11, nr 1 (40), t.1 68-87, Wydział Zarządzania UW, Warszawa. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.